Diarieförda ärenden 2009

Vill du ta del av en viss handling? Kontakta Lotta Sandström,
tfn 0960-155 03 eller skriv till kommunstyrelsens brevlåda.

Inkomna ärenden

2009-12-15   Dnr 00476/2009
Detaljplan för Lappstaden 2 (Ringelsta)

2009-12-15   Dnr 00475/2009
Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2010-2013

2009-12-15   Dnr 00474/2009
Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun

2009-12-15   Dnr 00473/2009
Regler för bidrag till föreningar

2009-12-15   Dnr 00472/2009
Bidrag för underhåll av skoterleder säsongen 2009/2010 - Skoterklubbarna i kommunen

2009-12-14   Dnr 00471/2009
Ansökan om fondmedel från Socialnämndens fonder år 2009

2009-12-14   Dnr 00470/2009
Nyttjande av träslöjdslokaler på Ringelsta

2009-12-14   Dnr 00469/2009
Uppföljning av kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamhet 2009

2009-12-10   Dnr 00468/2009
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL - Sekretess

2009-12-10   Dnr 00467/2009
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL - Sekretess

2009-12-10   Dnr 00466/2009
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL - Sekretess

2009-12-10   Dnr 00465/2009
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL - Sekretess

2009-12-10   Dnr 00464/2009
Nedläggning av faderskapsutredning - Sekretess

2009-12-10   Dnr 00463/2009
Riktlinjer för försörjningsstöd till ensamkommande flyktingbarn

2009-12-10   Dnr 00462/2009
Serveringstillstånd på Medborgarhuset

2009-12-10   Dnr 00461/2009
Organisation för demensteam och anhörigstöd

2009-12-09   Dnr 00460/2009
Förvaltningsområde för samiska språket (Prop 2008/09:158) - "Från erkännande till egenmakt"

2009-12-08   Dnr 00459/2009
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2009

2009-12-07   Dnr 00458/2009
Medfinansiering av EU-projekt "Framtidens resor - Hållbar regionförstoring med kollektivt resande i centrum" - Länstrafiken i Norrbotten AB

2009-12-07   Dnr 00457/2009
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2009

2009-12-04   Dnr 00456/2009
Bygglov för tillfälligt ändrad användning - Glommersträsk 6:57

2009-12-03   Dnr 00455/2009
Leasing av datorer

2009-12-03   Dnr 00454/2009
Konumentvägledning

2009-12-03   Dnr 00453/2009
Regler för varuhemsändning i Arvidsjaurs kommun

2009-12-03   Dnr 00452/2009
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2010

2009-11-30   Dnr 00451/2009
Lokal Agenda 21 för Arvidsjaurs kommun

2009-11-26   Dnr 00450/2009
Personalkostnad för förberedande barnomsorgsverksamhet för flyktingbarn

2009-11-25   Dnr 00449/2009
Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2010

2009-11-24   Dnr 00448/2009
Förberedande barnomsorgsverksamhet för flyktingbarn

2009-11-24   Dnr 00447/2009
Lokal trafikföreskrift om undantag för leder inom förbudsområde - komplettering av två mindre leder

2009-11-23   Dnr 00446/2009
Organisation för demensteam och anhörigstöd

2009-11-23   Dnr 00445/2009
Sammanträdesplan 2010

2009-11-23   Dnr 00444/2009
Upphävande av beslut om naturreservaten Bergmyrberget, Gadda-Granberget samt Nilasjåkk i Arvidsjaurs kommun

2009-11-23   Dnr 00443/2009
Ekonomiskt bistånd inför julhelgen 2009

2009-11-20   Dnr 00442/2009
Skrivelse angående övertagande alternativt köp av Klockarbackeskolan i Moskosel - Moskoselsbygdens Ideella Friskoleförening

2009-11-20   Dnr 00441/2009
Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2010 - Socialnämnden

2009-11-18   Dnr 00440/2009
Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning år 2010

2009-11-18   Dnr 00439/2009
Försäljning av fastigheterna Rapphönan 1, 3 och 4 - Arvidsjaur Energi AB

2009-11-18   Dnr 00438/2009
Sammanträdesplan år 2010 – Kultur- och fritidsnämnden

2009-11-18   Dnr 00437/2009
Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2010– Kultur- och fritidsnämnden

2009-11-18   Dnr 00436/2009
Kulturpristagare år 2009

2009-11-18   Dnr 00435/2009
Ungdomsidrottspris år 2009

2009-11-18   Dnr 00434/2009
Ungdomsledarstipendium år 2009

2009-11-18   Dnr 00433/2009
Ungdomskulturpris år 2009

2009-11-17   Dnr 00432/2009
Remiss - Departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag - överväganden om förslag (Ds 2009:60) - Finansdepartementet

2009-11-17   Dnr 00431/2009
Medfinansiering av projekt "Samiskt Centrum mot diskriminering och rasism"

2009-11-17   Dnr 00430/2009
Översyn samt framtida nyttjande av Klockarbackeskolan i Moskosel

2009-11-16   Dnr 00429/2009
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

2009-11-16   Dnr 00428/2009
Inrättande av tillfälliga korttidsplatser på Länsmansgården C och D

2009-11-16   Dnr 00427/2009
Sammanträdesplan år 2010

2009-11-13   Dnr 00426/2009
Ny ersättare i kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer efter Sören Lövgren

2009-11-12   Dnr 00425/2009
Skrivelse med önskemål om att fastigheten Nordanås 2:4 återlämnas till familjen Glommé

2009-11-12   Dnr 00424/2009
Politisk organisation för Arvidsjaurs kommun mandatperioden 2010-2013

2009-11-12   Dnr 00423/2009
Taxa för liftkort - Prästberget och Vittjåkk

2009-11-12   Dnr 00422/2009
Taxa för Centrumbadet

2009-11-12   Dnr 00421/2009
Uppsägning av efterfrågestyrd servicetur Arvidsjaur-Jörn, linje 922

2009-11-12   Dnr 00420/2009
Försäljning av fastigheterna Bernhardsborg, Renen 12, Brandstation och "Spånhålan" i Moskosel samt bostadsrätt Skatan 6

2009-11-11   Dnr 00419/2009
Anmälan angående rätten till särskilt stöd för en elev i grundskolan i Arvidsjaurs kommun - Sekretess

2009-11-11   Dnr 00418/2009
Verksamhetsbidrag år 2010 - Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

2009-11-11   Dnr 00417/2009
Bidrag till föreningen Norrbottens Frivilliga Samhällsarbetare

2009-11-11   Dnr 00416/2009
Ändring av internkredit för Arvidsjaurhem AB för tiden 2009-11-30--2009-12-07 med anledning av förvärv av fastigheter från Arvidsjaurs kommun

2009-11-10   Dnr 00415/2009
Lokal trafikföreskrift om parkering på Storgatan - väg 95

2009-11-10   Dnr 00414/2009
Bygglov för nybyggnad av fritidshus - Tjärnheden 2:1

2009-11-10   Dnr 00413/2009
Bygglov för uppsättande av skylt - Tummaren 1

2009-11-10   Dnr 00412/2009
Bygglov för uppförande av vindmätningsmast - Långudden 1:4

2009-11-09   Dnr 00411/2009
Uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2010

2009-11-09   Dnr 00410/2009
Ansökan om befrielse från obligatorisk sophämtning - Holmsta 1:2

2009-11-09   Dnr 00409/2009
Redovisning av kundundersökning inom livsmedelstillsyn och miljötillsyn

2009-11-06   Dnr 00408/2009
Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande 2009

2009-11-06   Dnr 00407/2009
Budgetäskande för år 2010 - Revisorerna

2009-11-02   Dnr 00406/2009
Bidrag till Föreningen Ung Företagsamhet i Norrbotten 2009

2009-11-02   Dnr 00405/2009
Bröllopshälsning i form av plantering till kronprinsessan Victoria och Daniel Westling

2009-11-02   Dnr 00404/2009
Sammanträdesplan 2010

2009-10-29   Dnr 00403/2009
Taxa för vatten och avlopp

2009-10-29   Dnr 00402/2009
Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten

2009-10-29   Dnr 00401/2009
Remiss - Förslag till bildande av naturreservaten Långsträskberget, Blisterberget, Såkevarebergen, Storberget-Renberget, Granbergen och Gardevare samt utvidgning samt revidering av reservationsföreskrifter av naturreservaten Nilasjåkk och Gadda-Granberget

2009-10-29   Dnr 00400/2009
Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2010

2009-10-29   Dnr 00399/2009
Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun

2009-10-29   Dnr 00398/2009
Regler för bidrag till föreningar och organisationer

2009-10-29   Dnr 00397/2009
Verksamhetsmål år 2010 - Kultur- och fritidsnämnden

2009-10-27   Dnr 00396/2009
Ekonomiskt stöd till reserersättningar och stipender inom ramen för Akademiker i Arbetslivet - Akademi Norr

2009-10-27   Dnr 00395/2009
Anslutning till RAKEL - radiokommunikationssystem för samhällsviktig verksamhet

2009-10-27   Dnr 00394/2009
Tillägg till överenskommelse daterad 2007-11-23 mellan Staten genom Migrationsverket och Arvidsjaurs kommun om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

2009-10-27   Dnr 00393/2009
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

2009-10-26   Dnr 00392/2009
Gång- och cykelväg från Norrvägen till Sandbackaskolan (Medborgarförslag)

2009-10-26   Dnr 00391/2009
Julbelysning (Medborgarförslag)

2009-10-26   Dnr 00390/2009
Parkeringsplats för tunga fordon (Medborgarförslag)

2009-10-26   Dnr 00389/2009
Yttrande - Förbilliga, förenkla och förbättra kommunens centrala skidspår (Medborgarförslag)

2009-10-26   Dnr 00388/2009
Förbilliga, förenkla och förbättra kommunens centrala skidspår (Medborgarförslag)

2009-10-22   Dnr 00387/2009
Anställning av skolchef

2009-10-21   Dnr 00386/2009
Reglemente för kommunstyrelsen

2009-10-21   Dnr 00385/2009
Reglemente för socialnämnden

2009-10-21   Dnr 00384/2009
Motion - Lekplats vid Nyborgstjärn

2009-10-21   Dnr 00383/2009
Motion - Kommunalt jobbskattepåslag

2009-10-21   Dnr 00382/2009
Överklagan om ersättning av tolkkostnader för gode män - Överförmyndaren

2009-10-21   Dnr 00381/2009
Läsplan läsåret 2010/2011 - Gymnasieskolan

2009-10-21   Dnr 00380/2009
Läsplan läsåret 2010/2011 - Grundskolan

2009-10-19   Dnr 00379/2009
Revisionsrapport - granskning av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ansvarsutövande

2009-10-16   Dnr 00378/2009
Revisionsrapport - Sysselsättningsbefrämjande åtgärder

2009-10-14   Dnr 00377/2009
Överklagan av succesion i samband med att ordförande samt vice ordföranden i kommunstyrelsen avsagt sig uppdragen

2009-10-14   Dnr 00376/2009
Entledigande från uppdraget som huvudman i Sparbanken Nord - Lars Häggström

2009-10-14   Dnr 00375/2009
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2009-08-31

2009-10-13   Dnr 00374/2009
Anmälan om miljöfarlig verksamhet - isbana Laxbäcken 1:1

2009-10-13   Dnr 00373/2009
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak - Hjorten 1 och 2

2009-10-12   Dnr 00372/2009
Begäran om utförande av partikelmätning - Bävern 26

2009-10-12   Dnr 00371/2009
Anmälan om undermålig avloppsanläggning - Fjällbonäs

2009-10-12   Dnr 00370/2009
Anmälan om undermålig avloppsanläggning - Fjällbonäs

2009-10-09   Dnr 00369/2009
Entledigande från ordinarie ledamot i miljö-, bygg- och hälsoskydsnämnden - JanÅge Mikalsen

2009-10-09   Dnr 00368/2009
Entledigande från ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott - JanÅge Mikalsen

2009-10-09   Dnr 00367/2009
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

2009-10-09   Dnr 00366/2009
Överenskommelse om särskild avtalspension till barn- och ungdomschef

2009-10-09   Dnr 00365/2009
Skrivelse angående omedelbart entledigande av barn- och ungdomschef

2009-10-08   Dnr 00364/2009
Ny lokal till räddningstjänsten med anledning av utryckningsväg i anslutning till skola

2009-10-05   Dnr 00363/2009
Teckningsrätt för kommunen

2009-10-01   Dnr 00362/2009
Tillsättande av rekryteringsgrupp vid anställning av skolchef

2009-09-30   Dnr 00361/2009
Bidrag till färdigställande av stallbyggnation i befintligt ridhus - Arvidsjaur Ryttarförening

2009-09-28   Dnr 00360/2009
Entledigande från samtliga politiska uppdrag - Lars Holmkvist

2009-09-28   Dnr 00359/2009
Entledigande från samtliga politiska uppdrag - Jerry T Johansson

2009-09-28   Dnr 00358/2009
Försäljning av fastigheten Kalvträsk 1:2

2009-09-24   Dnr 00357/2009
Utökning av ram 2010 - Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2009-09-24   Dnr 00356/2009
Arvodesreglemente för förtroendevalda

2009-09-24   Dnr 00355/2009
Utdebitering av kommunalskatt för 2010

2009-09-24   Dnr 00354/2009
Åtgärdsplan med anledning av minskad ram - Kultur- och fritidsnämnden

2009-09-24   Dnr 00353/2009
Pandemiplan för kultur- och fritidsnämnden

2009-09-24   Dnr 00352/2009
Tilläggsbudget - Försörjningsstöd

2009-09-24   Dnr 00351/2009
Utökning av ram 2010 - Socialnämnden

2009-09-23   Dnr 00350/2009
Bolagsordning för Arvidsjaurhem AB

2009-09-23   Dnr 00349/2009
Handlingsplan för pandemi - Arvidsjaurs kommun

2009-09-23   Dnr 00348/2009
Uthyrning av lokaler vid Centrumbadet till friskvårdsföretaget Nautilus

2009-09-23   Dnr 00347/2009
Delårsbokslut 2009-08-31 - Kommunstyrelsen

2009-09-23   Dnr 00346/2009
Försäljning av fastigheter till Arvidsjaurhem AB

2009-09-23   Dnr 00345/2009
Ändring av internkredit för Arvidsjaur Flygplats AB för tiden 2009-09-26--28

2009-09-21   Dnr 00344/2009
Investeringsbudget år 2010 - Socialnämnden

2009-09-21   Dnr 00343/2009
Beslut om bistånd enligt 4 Kap 1 § SoL

2009-09-21   Dnr 00342/2009
Ansökan om serveringstillstånd - Cazba Pizzeria & Restaurang (Restaurang Malta)

2009-09-21   Dnr 00341/2009
Delårsbokslut 2009-08-31

2009-09-21   Dnr 00340/2009
Bidrag till integrationsprojekt - ABF

2009-09-21   Dnr 00339/2009
Beredskapsplan för socialnämnden

2009-09-18   Dnr 00338/2009
Driftstöd till verksamheten för år 2010 - Teknikens Hus

2009-09-18   Dnr 00337/2009
Sekretessärende grundskolan

2009-09-18   Dnr 00336/2009
Valnämndens ärenden år 2009

2009-09-18   Dnr 00335/2009
Internbudget 2010 - Socialnämnden

2009-09-17   Dnr 00334/2009
Remiss - Ändrad regional indelning - Norrland

2009-09-17   Dnr 00333/2009
Delårsbokslut 2009-08-31

2009-09-16   Dnr 00332/2009
Delårsbokslut 2009-08-31 - (hela kommunen)

2009-09-16   Dnr 00331/2009
Internbudget år 2010 - Kommunstyrelsen

2009-09-16   Dnr 00330/2009
Rutiner och avgifter för personalparkering med motorvärmare

2009-09-14   Dnr 00329/2009
Bidrag till föreningar år 2010 - Investeringsstöd

2009-09-14   Dnr 00328/2009
Yttrande Miljödepartementets förslag till nya avfallsregler

2009-09-14   Dnr 00327/2009
Bygglov för inglasning av balkong - Vargen 1

2009-09-11   Dnr 00326/2009
Förvärv av tomtmark i anslutning till Jakob Larsagärdan 4 - Lapland Lodge

2009-09-09   Dnr 00325/2009
Yttrande över hastighetsbegränsning på väg 525 - Levatsfors

2009-09-08   Dnr 00324/2009
Bidrag till drogfri skolavslutning år 2010

2009-09-07   Dnr 00323/2009
Bidrag till föreningar år 2010 - Utvecklingsstöd

2009-09-02   Dnr 00322/2009
Förvärv av fastighet i anslutning till Arvidsjaur 7:5 - Olof Borgman

2009-09-01   Dnr 00321/2009
Medgivande enligt 6 kap 12 § SoL att i sitt hem mottaga barn för kommande adoption

2009-08-31   Dnr 00320/2009
Årsredovisning år 2008 - Arvidsjaur Flygplats AB

2009-08-31   Dnr 00319/2009
Bidrag till Orkesterläger "MusT" 2009 - Norrbottensmusiken

2009-08-28   Dnr 00318/2009
Överklagan av statlig ersättning för flyktingmottagning m.m. - Överförmyndaren

2009-08-28   Dnr 00317/2009
Remiss - Länstransportplan 2010-2021 för Norrbottens län - Länsstyrelsen Norrbotten

2009-08-28   Dnr 00316/2009
Remiss - Nya avfallsregler - Miljödepartementet

2009-08-27   Dnr 00315/2009
Ombudgetering av investeringsbudget - Motorvärmaruttag Sandbackaskolan samt parkeringar Centrumbadet

2009-08-26   Dnr 00314/2009
Yttrande över planläggning av sommarstugetomt - Allmänningsskogen S:1

2009-08-25   Dnr 00313/2009
Yttrande över förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet

2009-08-25   Dnr 00312/2009
Bygglov för uppsättande av skylt/ljuslåda - Tranan 3

2009-08-25   Dnr 00311/2009
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus - Svärdlandet 1:1

2009-08-25   Dnr 00310/2009
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus - Ledfat 2:2

2009-08-25   Dnr 00309/2009
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus - Björkberget 1:1

2009-08-25   Dnr 00308/2009
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus - Akkajaur 1:1

2009-08-25   Dnr 00307/2009
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus - Tjärnheden 2:1

2009-08-25   Dnr 00306/2009
Redovisning av kundundersökning och övergripande mål inom bygglovverksamheten år 2008

2009-08-11   Dnr 00305/2009
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus

2009-07-17   Dnr 00304/2009
Årsredovisning år 2008 - Arvidsjaur Energi AB

2009-07-16   Dnr 00303/2009
Budget år 2010 för Partnerskap Inland - Akademi Norr

2009-07-16   Dnr 00302/2009
Försäljning av fastigheten Auktsjaur 2:40 - Bert och Ulla Lindqvist

2009-07-13   Dnr 00301/2009
Remiss - Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020

2009-07-09   Dnr 00300/2009
Begäran om ägartillskott - Arvidsjaur Energi AB

2009-07-09   Dnr 00299/2009
Remiss - Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m. (Ds 2009:33)

2009-07-01   Dnr 00298/2009
Iordningställande av konstgräsplan på Ringelvallens grusplan

2009-07-01   Dnr 00297/2009
Cementeldstäder (Medborgarförslag)

2009-06-29   Dnr 00296/2009
Försäljning av fastigheten Glommersträsk 6:57 (Centrumhuset), Glommersträsk 6:50 (Utebadet), Glommersträsk 6:54 och 6:55 samt del av Glommersträsk 6:53

2009-06-29   Dnr 00295/2009
Samverkansavtal med Sandbackaskolan

2009-06-23   Dnr 00294/2009
Motion - Avskaffande av budgetutskottet och personal- och organisationsutskottet

2009-06-22   Dnr 00293/2009
Delårsbokslut 2009-04-30 - Barn och ungdom

2009-06-22   Dnr 00292/2009
Bygglov för tillbyggnad av förråd - Målaren 7

2009-06-22   Dnr 00291/2009
Erbjudande till förskolans personal om vaccination mot hepatit A och B

2009-06-22   Dnr 00290/2009
Förläggning av vistelsetid i förskolan när det gäller allmän förskola och förskoleverksamhet avseende barn till arbetslösa och föräldralediga

2009-06-16   Dnr 00289/2009
Yttrande över remissförslag till urval av kulturmiljöer till Norrbottens regionala kulturmiljöprogram 2010-2020

2009-06-15   Dnr 00288/2009
Yttrande över förslag till bildande av naturreservat i Arvidsjaurs kommun

2009-06-15   Dnr 00287/2009
Revisionsrapport - granskning av kommunens arbete för begränsad klimatpåverkan

2009-06-12   Dnr 00286/2009
Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete för begränsad klimatpåverkan

2009-06-12   Dnr 00285/2009
Remiss - Förslag till bildande av naturreservaten Björkselberget, Eliasro, Guorpaliden, Guortesliden, Harrejaureliden, Kniptjärnsliden, Tabmokåive-Luossejaure, Tjapsåive samt utvidgning av naturreservatet Bergmyrberget

2009-06-11   Dnr 00284/2009
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning år 2008

2009-06-09   Dnr 00283/2009
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus - Vaksliden 2:6

2009-06-09   Dnr 00282/2009
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus - Allmänningsskogen S:1

2009-06-08   Dnr 00281/2009
Yttrande över ansökan om vattenverksamhet vid Arvidsjaursjön - Arvidsjaur 6:3

2009-06-05   Dnr 00280/2009
Remiss - Gränsskogsutredningen (SOU 2009:30)

2009-06-05   Dnr 00279/2009
Driftbudget 2010 - miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2009-06-05   Dnr 00278/2009
Samverkansavtal inom räddningstjänst

2009-06-04   Dnr 00277/2009
Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening

2009-06-04   Dnr 00276/2009
Yttrande över vattenverksamhet - Llla Tallberg 1:3

2009-06-04   Dnr 00275/2009
Marklov för trädfällning i Nyborgstjärnsparken - Arvidsjaur 6:48

2009-06-04   Dnr 00274/2009
Åtgärdsplan för underskott i socalnämndens verksamhet

2009-06-03   Dnr 00273/2009
Verksamhetsbidrag för år 2009 - RFSL Ungdom

2009-06-03   Dnr 00272/2009
Stängning av utebadet i Arvidsjaur

2009-06-03   Dnr 00271/2009
Mall för utformning och presentation av mål (övergripande och verksamhetsmål)

2009-06-02   Dnr 00270/2009
Resultat- och finanseringsbudget för åren 2010-2012

2009-06-02   Dnr 00269/2009
Regler för enskild och allmän belysningsanläggning

2009-06-02   Dnr 00268/2009
Riktlinjer för särredovisning av stadsnät

2009-06-02   Dnr 00267/2009
Bildande av Inlandståget AB - nytt dotterbolag till Inlandsbanan AB

2009-06-02   Dnr 00266/2009
Översyn av kommunens fastighetsbestånd

2009-06-02   Dnr 00265/2009
Förändring av Länstrafikens linjenät år 2010

2009-06-02   Dnr 00264/2009
Översyn av turistbyråns verksamhet

2009-06-02   Dnr 00263/2009
Beräkning av lönepott för år 2009

2009-06-02   Dnr 00262/2009
Uppgradering av växelprogram / serviceavtal

2009-06-02   Dnr 00261/2009
Investeringsbudget år 2010

2009-06-01   Dnr 00260/2009
Mottagande av flyktingar år 2010

2009-06-01   Dnr 00259/2009
Timplan för grundskolan

2009-06-01   Dnr 00258/2009
Tilläggsbudget / utökning av ram - Ringelskolan

2009-05-29   Dnr 00257/2009
Kvalitetsredovisning år 2008 - grundskolan

2009-05-28   Dnr 00256/2009
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer

2009-05-28   Dnr 00255/2009
Skrivelse om lokaler för trygghetsboende i Glommersträsk och Moskosel

2009-05-28   Dnr 00254/2009
Verksamhetsbidrag för år 2009 - RFSL Nord

2009-05-28   Dnr 00253/2009
Anmälan enligt Lex Sarah år 2009

2009-05-27   Dnr 00252/2009
Översyn av sysselsättningsenheten

2009-05-27   Dnr 00251/2009
Skrivelse angående placering av friggebodar beviljade av bygdemedel

2009-05-27   Dnr 00250/2009
Bygglov för tillbyggnad av garage och förråd samt tak över uteplats - Baklastaren 1

2009-05-27   Dnr 00249/2009
Bygglov för tillbyggnad av garage - Spindeln 6

2009-05-27   Dnr 00248/2009
Delårsbokslut 2009-04-30 - (hela kommunen)

2009-05-27   Dnr 00247/2009
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus - Norrmalm 1:1

2009-05-26   Dnr 00246/2009
Krisledningsplan för Arvidsjaurs kommun, revidering av bemanningsplan (innefattande extraordinära händelser)

2009-05-25   Dnr 00245/2009
Utdelning av pengar från kultur- och fritidsnämndens fonder 2009

2009-05-25   Dnr 00244/2009
Bidrag till föreningar år 2010 - Föreningsstöd

2009-05-25   Dnr 00243/2009
Ansökan om pengar för extra stöd till personer med särskilt långvarliga behov inom flyktingverksamheten

2009-05-25   Dnr 00242/2009
Ansökan om genomförandeprojekt Norrsken 6363

2009-05-25   Dnr 00241/2009
Vårdtyngdsmätning i Arvidsjaurs kommuns äldreboenden

2009-05-20   Dnr 00240/2009
Gemensam biblioteksservice i norrbotten "14=1"

2009-05-20   Dnr 00239/2009
Internbudget år 2010 - Kultur- och fritidsnämnden

2009-05-20   Dnr 00238/2009
Serveringstillstånd Hotell Laponia - Laponiakåtan

2009-05-20   Dnr 00237/2009
Serveringstillstånd - The Square Restaurant

2009-05-20   Dnr 00236/2009
Bygglov för nybyggnad av fritidshus - Avaviken 2:28

2009-05-20   Dnr 00235/2009
Nyckeltal och täckningsgrader för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamheter 2008

2009-05-20   Dnr 00234/2009
Årsredovisning år 2008 - Personligt ombud

2009-05-19   Dnr 00233/2009
Försäljning av del av fastigheten Arvidsjaur 6:2

2009-05-19   Dnr 00232/2009
Motion - Nyttjande av videokonferens/telefonkonferens vid möten och sammanträden

2009-05-18   Dnr 00231/2009
Skrivelse om ändrad politisk organisation för handikapp och pensionärsfrågor

2009-05-18   Dnr 00230/2009
Hastighetsnedsättning till 50 km/tim längs Sten Lestadiusvägen från väg 95 till infart till norra infarten Larstorp industriområde

2009-05-18   Dnr 00229/2009
Yttrande - Ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola, Skellefteå Praktiska Gymnasium i Skellefteå kommun

2009-05-15   Dnr 00228/2009
Arbetsordning för kommunfullmäktiges budgetberedning

2009-05-15   Dnr 00227/2009
Redovisning av motioner år 2008

2009-05-15   Dnr 00226/2009
Fastställande av interkommunala avgifter läsåret 2009/2010 - Gymnasieskolan

2009-05-15   Dnr 00225/2009
Delårsbokslut 2009-04-30 - Kommunstyrelsen

2009-05-14   Dnr 00224/2009
Gemensam nämnd för drift av personalsystem för kommunerna Skellefteå, Arvidsjaur, Malå och Norsjö

2009-05-14   Dnr 00223/2009
Länstrafikplan 2009/2010 / Ny kostnadsfördelningsmodell för Länstrafiken Norrbotten / Konsortialavtal

2009-05-12   Dnr 00222/2009
Internbudget år 2010 - För- och grundskoleverksamheten

2009-05-12   Dnr 00221/2009
Detaljplan för Lappstaden 2 - Ringelsta

2009-05-12   Dnr 00220/2009
Detaljplan för Lappstaden 2 - Ringelsta

2009-05-12   Dnr 00219/2009
Ny ersättare i socialnämndens utskott efter Ulf Nordlander

2009-05-12   Dnr 00218/2009
Investeringsbudget för år 2010

2009-05-11   Dnr 00217/2009
Återkommande kontroll av köldmedia

2009-05-11   Dnr 00216/2009
Bygglov för nybyggnad av garage - Fotbollsspelaren 8

2009-05-11   Dnr 00215/2009
Bygglov för tillbyggnad av garage/förråd - Tärnan 6

2009-05-11   Dnr 00214/2009
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage - Suppleanten 1

2009-05-11   Dnr 00213/2009
Bygglov för ombyggnad av parkeringsplats - Arvidsjaur 6:2 

2009-05-08   Dnr 00212/2009
Lokala rutiner Lex Sarah

2009-05-08   Dnr 00211/2009
Delårsbokslut 2009-04-30

2009-05-08   Dnr 00210/2009
Bidrag till mineraljaktens prispengar och resor för de kommunala kontaktpersonerna under 2009

2009-05-08   Dnr 00209/2009
Utdelning av stipendium år 2009 för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram

2009-05-08   Dnr 00208/2009
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader - 2009

2009-05-08   Dnr 00207/2009
Uppföljning avtal om läkarmedverkan 2008

2009-05-08   Dnr 00206/2009
Kvalitetsinventering utifrån omvårdnads- och hälso- och sjukvårdsperspektiv 2008

2009-05-08   Dnr 00205/2009
Sammanställning av lokal avvikelsehantering vid särskilda boenden år 2008

2009-05-08   Dnr 00204/2009
Sammanställning av vårdhygien och vårdrelaterade infektioner vid särskilda boenden år 2008

2009-05-07   Dnr 00203/2009
Butik och servicelokal i Moskosel

2009-05-07   Dnr 00202/2009
Vänortssamarbete med Mtarfa, Malta

2009-05-07   Dnr 00201/2009
Villkor när Arvidsjaurs kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans

2009-05-07   Dnr 00200/2009
Mottagande av flyktingar år 2010

2009-05-07   Dnr 00199/2009
Rutiner för omstruktureringsåtgärder inom äldreomsorgens verksamheter

2009-05-07   Dnr 00198/2009
Kriterier och körutiner för trygghetsboende

2009-05-07   Dnr 00197/2009
Mål för trygghetsboende

2009-04-30   Dnr 00196/2009
Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2009 - Företagarna i Arvidsjaur

2009-04-28   Dnr 00195/2009
Avskrivning av fordran avseende avgift för sortering och behandling av avfall

2009-04-28   Dnr 00194/2009
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi Norr år 2008

2009-04-28   Dnr 00193/2009
Yttrande - Ansökan från ThorenGruppen AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun

2009-04-27   Dnr 00192/2009
Yttrande - Ansökan om fristående grundskola i Arvidsjaurs kommun - Glommersbygdens Ideella Friskoleförening

2009-04-27   Dnr 00191/2009
Yttrande - Ansökan om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola, Mikael Elias Teoretiska gymnasium i Luleå kommun

2009-04-27   Dnr 00190/2009
Yttrande - Ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola, Piteå Praktiska Gymnasium i Piteå kommun

2009-04-27   Dnr 00189/2009
Yttrande - Ansökan om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola, NTI-gymnasiet Luleå i Luleå kommun

2009-04-27   Dnr 00188/2009
EU-projekt "Kompetensförsörjning för framtiden"

2009-04-27   Dnr 00187/2009
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2009 - Socialnämnden

2009-04-27   Dnr 00186/2009
Översyn av korttidsplatser inom äldreomsorgen

2009-04-27   Dnr 00185/2009
Stimulansbidrag för valfrihetssystem (LOV)

2009-04-27   Dnr 00184/2009
Stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg

2009-04-24   Dnr 00183/2009
Delårsbokslut 2009-04-30

2009-04-23   Dnr 00182/2009
Bygglov för tillbyggnad av inglasat uterum - Ytern 4

2009-04-23   Dnr 00181/2009
Plan för uppföljning och utvärdering inom socialnämndens verksamhetsområde

2009-04-23   Dnr 00180/2009
Revisionsberättelser år 2008 för kommunens fonder

2009-04-23   Dnr 00179/2009
Uppväxtkoordinerat ledarskap

2009-04-23   Dnr 00178/2009
Tillfällig internkredit för tiden 10-30 juni 2009 - Arvidsjaurhem AB

2009-04-23   Dnr 00177/2009
Finansiering av busstransport för konferensdeltagare - Svenska Samernas Riksförbund

2009-04-22   Dnr 00176/2009
Olovligt uppförda byggnader samt skyltning

2009-04-22   Dnr 00175/2009
Ansökan om bygglov/bygganmälan för uppförande av friggebod invid fågeltorn - Glommersträsk 3:48

2009-04-22   Dnr 00174/2009
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus - Norravan 4:1 (del av)

2009-04-22   Dnr 00173/2009
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av uthus/förråd - Lauker

2009-04-22   Dnr 00172/2009
Kommunens ekonomiska situation och prognos över skattintäkter 2009-2010

2009-04-21   Dnr 00171/2009
Yttrande - Ansökan om fristående grundskola i Arvidsjaurs kommun - Moskoselbygdens Ideella Friskoleförening

2009-04-21   Dnr 00170/2009
Avskrivning av fordran avseende interkommunal avgift

2009-04-09   Dnr 00169/2009
Ny ersättare i kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer efter Gun-Liz Södermark

2009-04-09   Dnr 00168/2009
Ny ledamot i kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer efter Ulf Nordlander

2009-04-09   Dnr 00167/2009
Ny ledamot i kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer efter Magnus Holmbom

2009-04-09   Dnr 00166/2009
Samråd om avstyckning från Moskosel 1:24

2009-04-08   Dnr 00165/2009
Medfinansiering av EU-projekt "Förstudie - Mobil brikettanläggning för stråbränslen"

2009-04-07   Dnr 00164/2009
Deltagande i Kommunens Kvalitet i Korthet 2009 - Sveriges Kommuner och Landsting

2009-04-06   Dnr 00163/2009
Medborgarförslag om djurambulans i Arvidsjaurs kommun

2009-04-06   Dnr 00162/2009
Upprustning av tennisbanor vid Camp Gielas (Medborgarförslag)

2009-04-02   Dnr 00161/2009
Samiskt kulturinslag inom förskola och grundskola

2009-04-02   Dnr 00160/2009
Medling i skolan

2009-04-02   Dnr 00159/2009
Fördelning/organisation av tjänster inom förskolan vid centralorten

2009-04-02   Dnr 00158/2009
Fastställande av interkommunala avgifter inom förskola och grundskola

2009-04-01   Dnr 00157/2009
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning år 2008

2009-03-31   Dnr 00156/2009
Skrivelse angående projekt vindkraftspark vid Långträsksjön, Arvidsjaur

2009-03-31   Dnr 00155/2009
Inspektionsmeddelande Medborgarhus m.m. (ergonomi socialkontoret)

2009-03-31   Dnr 00154/2009
Val av lekmannarevisorer i kommunens bolag

2009-03-31   Dnr 00153/2009
Entledigande av lekmannarevisorer i kommunens bolag

2009-03-31   Dnr 00152/2009
Motion - Omprövning av beslut om nedläggning av högstadierna i Moskosel och Glommersträsk

2009-03-30   Dnr 00151/2009
Begäran om yttrande avseende anmälan om etnisk diskriminering

2009-03-30   Dnr 00150/2009
Inspektionsmeddelande Medborgarhus m.m. (bygg och anläggning)

2009-03-24   Dnr 00149/2009
Årsberättelse för sotningsverksamheten 2008

2009-03-24   Dnr 00148/2009
Hastighetsnedsättning till 30 km/tim längs Ängsvägen i Glommersträsk

2009-03-24   Dnr 00147/2009
Redovisning av nyckeltal för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

2009-03-24   Dnr 00146/2009
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av mätmast för projektering av vindkraft - Gullön 8:3

2009-03-24   Dnr 00145/2009
Regler för hantering av kontantkassor inom Socialnämndens verksamhetsområde

2009-03-23   Dnr 00144/2009
Revisionsrapport - Granskning av bredbandsverksamheten

2009-03-23   Dnr 00143/2009
Skolplan för Arvidsjaurs kommun år 2011-2015

2009-03-23   Dnr 00142/2009
Skrivelse om besvärande os - Hedgatan

2009-03-20   Dnr 00141/2009
Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ulf Nordlander

2009-03-19   Dnr 00140/2009
Skolpeng för årskurs 7-9 läsåret 2009/2010

2009-03-19   Dnr 00139/2009
Skrivelse ang lärares förflyttning från Parkskolan till Fridhemsskolan

2009-03-19   Dnr 00138/2009
Hyra av lokaler till friskola - Glommersträsk ideella friskoleförening

2009-03-19   Dnr 00137/2009
Ekonomiskt bidrag till Inlandsbanefestivalen 2009

2009-03-19   Dnr 00136/2009
Ansökan om bygdemedel för år 2009

2009-03-17   Dnr 00135/2009
Avgifter - Kulturskola/Musikskola

2009-03-17   Dnr 00134/2009
Tilläggsbudget - Kulturskola/Musikskola

2009-03-13   Dnr 00133/2009
Överlåtelse av fastighetsinternt värmesystem på Camp Gielas - Arvidsjaur Energi AB

2009-03-13   Dnr 00132/2009
Medfinansiering av projekt "Sommarlovsentreprenör"

2009-03-12   Dnr 00131/2009
Växelsamarbete SAMSA - Arjeplog, Arvidsjaur, Malå och Sorsele kommuner

2009-03-12   Dnr 00130/2009
Samråd och yttrande angående biotopvårdsåtgärder i Svärdälven och Långträskälven inom Arvidsjaurs kommun

2009-03-12   Dnr 00129/2009
Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning

2009-03-11   Dnr 00128/2009
Regelbunden tillsyn i Arvidsjaurs kommun - Gymnasieskola och vuxenutbildning

2009-03-11   Dnr 00127/2009
Regelbunden tillsyn i Arvidsjaurs kommun - Grundskola, förskola och barnomsorg

2009-03-11   Dnr 00126/2009
Kommunal borgen - Gallejaur-Järvlia Kulturbygdsförening

2009-03-10   Dnr 00125/2009
Årsredovisning 2008 för förvaltade fonder

2009-03-10   Dnr 00124/2009
Investeringsredovisning för år 2008

2009-03-10   Dnr 00123/2009
Disposition av årets resultat 2008

2009-03-10   Dnr 00122/2009
Årsredovisning för VA-verksamheten år 2008

2009-03-10   Dnr 00121/2009
Årsredovisning för Avfallsverksamheten år 2008

2009-03-06   Dnr 00120/2009
Ansökan om medel till förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet

2009-03-05   Dnr 00119/2009
Försäljning av bostadsrätt på kv Skatan 6, Storgatan 10

2009-03-05   Dnr 00118/2009
Hantering av hålhyror

2009-03-05   Dnr 00117/2009
Försäljning av fastigheten Glommersträsk 6:57 (Centrumhuset)

2009-03-05   Dnr 00116/2009
Åtgärdsplan för underskott i kommunstyrelsens verksamhet

2009-03-05   Dnr 00115/2009
Ägardirektiv för kommunens bolag

2009-03-05   Dnr 00114/2009
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus - Järvträsk 10:2

2009-03-03   Dnr 00113/2009
Allmänhetetens diskussionsforum på Arvidsjaurs hemsida (Medborgarförslag)

2009-03-03   Dnr 00112/2009
Reducering av antalet chefstjänster samt sänkning av chefslöner (Medborgarförslag)

2009-03-03   Dnr 00111/2009
Alternativ för elever med godkänt betyg från åk 9 som ej kan beredas plats på sökt program

2009-03-02   Dnr 00110/2009
Yttrande - Betänkande "Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur av Kulturutredningen" (SOU 2009:16)

2009-03-02   Dnr 00109/2009
Remiss - Betänkande "Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur av Kulturutredningen" (SOU 2009:16)

2009-03-02   Dnr 00108/2009
Bildande av Kulturskola med musikskolan som integrerad del

2009-03-02   Dnr 00107/2009
Revisionsrapport - Granskning av fullmäktiges budgetberednings ansvarsutövande 2008

2009-03-02   Dnr 00106/2009
Granskningsrapport för år 2008 - Arvidsjaurs Kommunföretag AB

2009-02-26   Dnr 00105/2009
Yttrande - Betänkande "Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat" (SOU 2009:15)

2009-02-26   Dnr 00104/2009
Remiss - Betänkande "Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat" (SOU 2009:15)

2009-02-26   Dnr 00103/2009
Ombudgetering av 2009 års investeringar

2009-02-25   Dnr 00102/2009
Avgifter för körkortsundervisning vid Trafikskolan

2009-02-25   Dnr 00101/2009
Ändring av fastställda verksamhetsmål år 2010 för verksamhetsområdet Barn och ungdom

2009-02-25   Dnr 00100/2009
Plan för utvärdering och uppföljning inom verksamhetsområdet Barn och ungdom

2009-02-25   Dnr 00099/2009
Hastighetsnedsättning till 30 km längs Storgatan i Glommersträsk (vid Parkskolan)

2009-02-25   Dnr 00098/2009
Priser för måltider (personal, pensionär, gäst, terapeutisk och pedagogisk)

2009-02-24   Dnr 00097/2009
Fortsatt ordförandeskap i valnämnden under innevarande mandatperiod - Thomas Eklund

2009-02-24   Dnr 00096/2009
Verksamhetsmål år 2009 - Kultur- och fritidsnämnden

2009-02-24   Dnr 00095/2009
Genomförande av ungdomsenkät, LUPP åren 2209 och 2013 inom ramen för projektet "Uppväxtkordinerande ledarskap"

2009-02-24   Dnr 00094/2009
Bildande av Kulturskola med musikskolan som integrerad del

2009-02-24   Dnr 00093/2009
Plan för utvärdering och uppföljning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

2009-02-24   Dnr 00092/2009
Verksamhetsuppföljning - Kultur- och fritidsnämnden 2009

2009-02-24   Dnr 00091/2009
Remiss - Betänkandet "Säkerhetskontroller vid fullmäktige- och nämndssammanträden" (SOU 2009:9)

2009-02-23   Dnr 00090/2009
Motion - Ingen uranbrytning ska ske i kommunen

2009-02-20   Dnr 00089/2009
Entledigande som borgerlig vigselförrättare - Thomas Eklund

2009-02-20   Dnr 00088/2009
Entledigande som ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott - Thomas Eklund

2009-02-20   Dnr 00087/2009
Entledigande som ersättare i kommunstyrelsen - Thomas Eklund

2009-02-20   Dnr 00086/2009
Entledigande som ersättare i socialnämnden - Thomas Eklund

2009-02-20   Dnr 00085/2009
Utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

2009-02-20   Dnr 00084/2009
Beslut tagna av valnämnden med anledning av EU-val 2006

2009-02-20   Dnr 00083/2009
Ansökan om BBIC-licens för handläggare inom individ- och familjeomsorgen

2009-02-20   Dnr 00082/2009
Dygnskostnad för mottagning av ensamkommande barn utöver avtal

2009-02-19   Dnr 00081/2009
Ekonomiskt ansvar vid omplacering av personal mellan förvaltningar

2009-02-19   Dnr 00080/2009
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL - Farhan Kiese Gooh

2009-02-19   Dnr 00079/2009
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL - Alireza Azizi

2009-02-19   Dnr 00078/2009
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL - Zaman Muhammadi

2009-02-19   Dnr 00077/2009
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL - Bismilla Gholami

2009-02-17   Dnr 00076/2009
Återkallande av tillfälligt serveringstillstånd - Stalo Krog

2009-02-13   Dnr 00075/2009
Nominering av ledamöter i Arvidsjaur Kommunföretag AB

2009-02-13   Dnr 00074/2009
Verksamhetsuppföljning socialnämnden 2009

2009-02-12   Dnr 00073/2009
Samiskt språk och kulturstöd samt modersmålsstöd i barnomsorgen i Arvidsjaur

2009-02-10   Dnr 00072/2009
Samordnad IT-användning i kommunernas vård och omsorg - Förslag till strategi och handlingsplan

2009-02-10   Dnr 00071/2009
Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen 2009

2009-02-09   Dnr 00070/2009
Ansökan om bidrag ur Oskar Nilssons fond år 2009

2009-02-09   Dnr 00069/2009
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - Korpen 6 och 7

2009-02-06   Dnr 00068/2009
Riktlinjer för skyltning i Arvidsjaurs kommun

2009-02-06   Dnr 00067/2009
Utvärdering av systematiskt arbetsmiljöarbete 2008 samt plan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2009 - Kultur och fritid

2009-02-05   Dnr 00066/2009
Översyn av privata och offentliga lokaler för samverkan kring tillväxt och utveckling

2009-02-04   Dnr 00065/2009
Inspektion av skolverksamheterna i Sorsele och Malå kommuner berörande bl.a entreprenadförhållanden vid samverkansavtal med Sandbackaskolan

2009-02-04   Dnr 00064/2009
Bolagspolicy för Arvidsjaur kommuns bolag

2009-02-04   Dnr 00063/2009
Bolagsordning för Arvidsjaur Test & Training AB

2009-02-04   Dnr 00062/2009
Bolagsordning för Arvidsjaur Energi AB

2009-02-04   Dnr 00061/2009
Bolagsordning för Arvidsjaur Flygplats AB

2009-02-04   Dnr 00060/2009
Bolagsordning för Arvidsjaurhem AB

2009-02-04   Dnr 00059/2009
Bolagsordning för Arvidsjaur Kommunföretag AB

2009-02-04   Dnr 00058/2009
Delegation av ansvar m.m. för riskutbildning vid trafikskolan

2009-02-03   Dnr 00057/2009
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2009 - Skolutskottet

2009-02-02   Dnr 00056/2009
Bidrag för underhåll av skoterleder säsongen 2008/2009 - Skoterklubbarna i kommunen

2009-01-30   Dnr 00055/2009
Årsredovisning 2008 - Socialnämndens fonder

2009-01-30   Dnr 00054/2009
Årsredovisning 2008 - Kultur- och fritidsnämndens fonder

2009-01-30   Dnr 00053/2009
Årsredovisning 2008 - Barn- och ungdomsnämndens fonder

2009-01-29   Dnr 00052/2009
Bidrag för drift och underhåll av utomhusbadet i Abborrträsk år 2009 - Bygdeföreningen Abborrträsk Med Omnejd

2009-01-29   Dnr 00051/2009
Handlingsplan mot kränkande behandling samt konflikter vid Sandbackaskolan

2009-01-29   Dnr 00050/2009
Drogpolicy med handlingsplan för Sandbackaskolan

2009-01-28   Dnr 00049/2009
Utvärdering av systematiskt arbetsmiljöarbete 2008 samt plan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2009 - Barn och Ungdom

2009-01-28   Dnr 00048/2009
Deposition / utlåning till Husbyggnadsvaror HBV Förening

2009-01-28   Dnr 00047/2009
Fördelning av lokalkostnader mellan nämnder

2009-01-28   Dnr 00046/2009
Handbok för internhyra / ansvarsfördelning mellan förvaltare och hyresgäst för verksamhetslokaler och versamhetsservice

2009-01-26   Dnr 00045/2009
Utvärdering av medborgarförslag år 2008

2009-01-26   Dnr 00044/2009
Strategiskt folkhälsoarbete i Norrbotten

2009-01-26   Dnr 00043/2009
Förhandsbesked samt strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus - Avaviken 2:1 (del av)

2009-01-26   Dnr 00042/2009
Förhandsbesked för uppförande av gemensamhetsbyggnad för skidskyttestadion

2009-01-26   Dnr 00041/2009
Medfinansiering av EU-projekt "LEADER Lapplands programbudget 2009-2013"

2009-01-26   Dnr 00040/2009
Ny ersättare i Arvidsjaurhems styrelse efter Ulf Nordlander

2009-01-26   Dnr 00039/2009
Ny ordinarie ledamot i socialnämnden efter Ulf Nordlander

2009-01-26   Dnr 00038/2009
Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöinspektörernas verksamhetsområde2 009

2009-01-26   Dnr 00037/2009
Fördelning av ekonomi och verksamhetsansvar 2009

2009-01-26   Dnr 00036/2009
Intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälso-skyddsnämnden 2009

2009-01-23   Dnr 00035/2009
Bokslut år 2008

2009-01-23   Dnr 00034/2009
Bokslut år 2008

2009-01-23   Dnr 00033/2009
Bokslut och årsredovisning år 2008

2009-01-23   Dnr 00032/2009
Serviceavtal mellan IT-avdelningen och socialförvaltningen avseende Sofia-systemet

2009-01-23   Dnr 00031/2009
Entledigande som revisor - Arne Bergh

2009-01-23   Dnr 00030/2009
Iordningställande av ett boenderum till kontor vid Borgargården av arbetsmiljöskäl

2009-01-23   Dnr 00029/2009
Revisionsrapport - Granskning av omstrukturering inom äldreomsorgen

2009-01-23   Dnr 00028/2009
Kompetensplan och utbildningsplan för äldreomsorgen och avdelningen för funktionshindrade för åren 2009-2011

2009-01-23   Dnr 00027/2009
Sammanställning av klagomål 2008

2009-01-23   Dnr 00026/2009
Utvärdering av systematiskt arbetsmiljöarbete 2008 samt plan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2009

2009-01-23   Dnr 00025/2009
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m för år 2009

2009-01-23   Dnr 00024/2009
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2009

2009-01-23   Dnr 00023/2009
Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/-stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2009

2009-01-22   Dnr 00022/2009
Verksamhetsuppföljning 2009 - Skolutskottet

2009-01-21   Dnr 00021/2009
Omdisponering av investeringar - Städenheten

2009-01-21   Dnr 00020/2009
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus - Malmesliden 1:56

2009-01-19   Dnr 00019/2009
Borgen för uppförande av bostadshus på kvarteret Korpen och kvarteret Lappstaden - Arvidsjaurhem AB

2009-01-16   Dnr 00018/2009
Ersättning för uppvärmnings- och försäkringskostnader vid ishallen i Glommersträsk

2009-01-16   Dnr 00017/2009
Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

2009-01-16   Dnr 00016/2009
Inackorderingstillägg för gymnasieelever

2009-01-16   Dnr 00015/2009
Rutiner för planering, uppföljning, utvärdering och återrapportering inom kommunstyrelsens ansvarsområde

2009-01-15   Dnr 00014/2009
Disposition av överskott - Skolutskottet

2009-01-15   Dnr 00013/2009
Anvisningar för inventariehantering

2009-01-15   Dnr 00012/2009
Demonstrationsanläggning för solfångare (Medborgarförslag)

2009-01-15   Dnr 00011/2009
Gatlykta vid övergång elljusspår mellan Stavgatan och Orienterarstigen (Medborgarförslag)

2009-01-14   Dnr 00010/2009
Regler för hantering av kontantkassor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

2009-01-13   Dnr 00009/2009
Medfinansiering av projekt "Karriärcentrum vid Luleå Tekniska Universitet" - LTU

2009-01-13   Dnr 00008/2009
Medlemsskap i SmåKoms vänförening

2009-01-13   Dnr 00007/2009
Förvaltare av Stiftelsen Åke Gustafssons minnesfond, Stiftelsen Vikar Strömbergs donationsfond och Stiftelsen Oskar Nilssons donationsfond

2009-01-13   Dnr 00006/2009
Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2009

2009-01-12   Dnr 00005/2009
Tjänstemannaorganisation för- och grundskola

2009-01-12   Dnr 00004/2009
Rutiner vid anställning av personal som berörs av Lagen om registerkontroll

2009-01-12   Dnr 00003/2009
Uppförande av servicebyggnad vid Rymmarstadion - K4 IF

2009-01-08   Dnr 00002/2009
Bidrag till skoltävling för elever med funktionshinder

2009-01-07   Dnr 00001/2009
Medborgarförslag år 2009

Skriv ut: