Diareförda ärenden 2007

 

Vill du ta del av någon handling? Kontakta Lotta Sandström,
tfn 0960-155 03 eller skriv till kommunstyrelsens brevlåda.

 

Inkomna ärenden

2007-12-19 Dnr 00519/2007
Bidrag för deltagande vid Landsbygdsriksdag i Lycksele år 2008 - Föreningen Arvidsjaurs Byar

2007-12-14 Dnr 00518/2007
Bygglov för nybyggnad av en 78 meter hög GSM mast och två teknikbodar - Lomträskvattnet 1:1

2007-12-12 Dnr 00517/2007
Organisation av fastigheter och anläggningar för fritidsaktiviteter

2007-12-12 Dnr 00516/2007
Reservationsavgift av böcker på biblioteket inklusive avgift för fjärrlån

2007-12-10 Dnr 00515/2007
Betalningsansvar vid tentamen och betygsprövningar

2007-12-10 Dnr 00514/2007
Medgivande att i sitt hem mottaga barn för kommande adoption

2007-12-07 Dnr 00513/2007
Entledigande som ordinarie ledamot i socialnämndens utskott - Eva Viklund

2007-12-07 Dnr 00512/2007
Nivåer för introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

2007-12-07 Dnr 00511/2007
Inrättande av tjänst som utredare/områdeschef inom avdelningen för funktionshindrade

2007-12-07 Dnr 00510/2007
Tilläggsbudget LASS år 2007

2007-12-07 Dnr 00509/2007
Uppföljning av kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamhet 2007

2007-12-07 Dnr 00508/2007
Regler för mottagande av gåvor, testamenten och lån

2007-12-06 Dnr 00507/2007
Bokslut och årsredovisning år 2007

2007-12-06 Dnr 00506/2007
Ändring av detaljplan - Lommen 3, 4 och 17

2007-12-04 Dnr 00505/2007
Utförande av tvärvillkorskontroller på jordbruksföretag

2007-12-03 Dnr 00504/2007
Medfinansiering av webbportalen "Norrbottens hjärta"

2007-12-03 Dnr 00503/2007
Verksamhetsmål år 2008 - Kultur- och fritidsnämnden

2007-12-03 Dnr 00502/2007
Ungdomsidrottspris år 2007

2007-12-03 Dnr 00501/2007
Ungdomskulturpris år 2007

2007-12-03 Dnr 00500/2007
Ungdomsledarstipendium år 2007

2007-12-03 Dnr 00499/2007
Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2008

2007-11-30 Dnr 00498/2007
Lokal trafikföreskrift - Hastighetsnedsättning Ringvägen

2007-11-30 Dnr 00497/2007
Lokal trafikföreskrift - Förbud att parkera efter Smedsvägen

2007-11-30 Dnr 00496/2007
Kulturpristagare år 2007

2007-11-28 Dnr 00495/2007
Revisionsrapport - Granskning av kommunens insatser för tillväxt- och näringsliv

2007-11-28 Dnr 00494/2007
Ekonomisk möjlighet att bevara och driva verksamhet vid Brittgården och Gamla Prästgården (Medborgarförslag)

2007-11-28 Dnr 00493/2007
Sångpedagog till musikskolan (Medborgarförslag)

2007-11-28 Dnr 00492/2007
Enkät om kvinnors hälsa m.m. (Medborgarförslag)

2007-11-28 Dnr 00491/2007
Kommunfullmäktigetema uranbrytning (Medborgarförslag)

2007-11-28 Dnr 00490/2007
Belysning, vinterunderhåll m.m. vid Nyborgstjärnens gångväg (Medborgarförslag)

2007-11-27 Dnr 00489/2007
Tillbyggnad av pelletsförråd - Lien 6

2007-11-26 Dnr 00488/2007
Yttrande över bearbetningskoncession för området Eva K nr 1
- Sandberget 1:1
2007-11-26 Dnr 00487/2007
Klagomål på ved och oljeeldning

2007-11-26 Dnr 00486/2007
Dispens/Undantag från förbud med terrängskoter - Hotell Edström AB

2007-11-23 Dnr 00485/2007
Försöksverksamhet med frikort för ungdomar

2007-11-22 Dnr 00484/2007
Hyreshöjning i kommunens fastigheter för år 2008

2007-11-21 Dnr 00483/2007
Remiss - Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

2007-11-21 Dnr 00482/2007
Anvisningar och tidplan för bokslut 2007

2007-11-20 Dnr 00481/2007
Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2008

2007-11-20 Dnr 00480/2007
Verksamhetsbidrag år 2008 - Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

2007-11-20 Dnr 00479/2007
Bidrag till föreläsning och filmvisning om Lavskrikan - Arvidsjaurs Naturskyddsförening

2007-11-20 Dnr 00478/2007
Omdisponering av investeringar - Centrumbadet

2007-11-20 Dnr 00477/2007
Delegering av beslutanderätt - kommunstyrelsen

2007-11-18 Dnr 00476/2007
Medfinansiering av "Förstudie LEADER Lappland" - Sorsele kommun

2007-11-18 Dnr 00475/2007
Medfinansiering av EU-projekt "Trä Innovations Nätverket (TräIN)" - Nutek

2007-11-18 Dnr 00474/2007
Bidrag för anordnande av arrangemanget drogfri skolavslutning sommaren 2008

2007-11-18 Dnr 00473/2007
Driftstöd till verksamheten för år 2008 - Teknikens Hus
2007-11-16 Dnr 00472/2007

Ansökan om projektbidrag - Arvidsjaur Hockey
2007-11-15 Dnr 00471/2007

Utveckling av fritidsgårdens verksamhet
2007-11-15 Dnr 00470/2007

Revisionsrapport - Granskning av kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande 2007

2007-11-15 Dnr 00469/2007
Revisionsrapport - Granskning av barn- och ungdomsnämndens ansvarsutövande 2007

2007-11-15 Dnr 00468/2007
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2007

2007-11-15 Dnr 00467/2007
Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande 2007

2007-11-15 Dnr 00466/2007
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2008

2007-11-14 Dnr 00465/2007
Ändring av detaljplan för byggande på förgårdsmark

2007-11-14 Dnr 00464/2007
Olovlig utförd parkeringsplats - Länsmansgärdan 9

2007-11-14 Dnr 00463/2007
Olovligt uppsättande av skyltar - Spoven 11

2007-11-13 Dnr 00462/2007
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal/restaurang Storälgen samt ekonomibyggnad - Glommersträsk 4:13

2007-11-13 Dnr 00461/2007
Anmälan om miljöfarlig verksamhet vid återvinningsgård - Arvidsjaur 5:2

2007-11-13 Dnr 00460/2007
Yttrande avseende fortsatt täkttillstånd - Björkliden 1:1 och Björkberget 1:1

2007-11-13 Dnr 00459/2007
Uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2008

2007-11-13 Dnr 00458/2007
Kvalitesstipendie år 2007

2007-11-13 Dnr 00457/2007
Anmälan om undermåliga avlopp ( Fjällbonäs 1:35 och Fjällbonäs 1:31)

2007-11-13 Dnr 00456/2007
Tillsyn enligt 13 kap. 2 § socialtjänstlagen (SoL) - Omstrukturering av äldreboende till seniorboende vid Ringelsta

2007-11-13 Dnr 00455/2007
Lokal Agenda 21 för Arvidsjaurs kommun

2007-11-12 Dnr 00454/2007
Ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsens budgetutskott efter Matti Kaistamaa

2007-11-12 Dnr 00453/2007
Ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, Arvidsjaur kommunföretags styrelse och socialnämnden efter Matti Kaistamaa

2007-11-12 Dnr 00452/2007
Entledigande som ersättare i Barn- ungdomsnämnden - Kristina Johansson

2007-11-12 Dnr 00451/2007
Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar 2008

2007-11-08 Dnr 00450/2007
Minskning av kommunens borgen till Arvidsjaurhem AB

2007-11-08 Dnr 00449/2007
Avtal avseende skötsel av grönytor och träd inom vägområdet för Storgatan genom Arvidsjaur - Vägverket

2007-11-08 Dnr 00448/2007
Yttrande - Allmän kameraövervakning av järvlyor i Arvidsjaurs kommun

2007-11-07 Dnr 00447/2007
Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun 2007-2010

2007-11-06 Dnr 00446/2007
Medfinansiering av projekt "Geäddie Digitála" - Arvidsjaurs Sameförening

2007-11-06 Dnr 00445/2007
Redovisning av kundundersökning avseende livsmedelstillsyn och miljötillsyn

2007-11-05 Dnr 00444/2007
Riktlinjer avseende terapeutiska måltider inom äldreomsorgen i Arvidsjaurs kommun

2007-11-05 Dnr 00443/2007
Sammanträdesplan år 2008

2007-11-05 Dnr 00442/2007
Sammanträdesplan år 2008

2007-11-05 Dnr 00441/2007
Sammanträdesplan år 2008

2007-11-02 Dnr 00440/2007
Friskvård för kommunens anställda

2007-10-31 Dnr 00439/2007
Avtal om mottagning av ensamkommande asylsökande barn

2007-10-31 Dnr 00438/2007
Sammanträdesplan år 2008

2007-10-30 Dnr 00437/2007
Medfinansiering av EU-projekt "EntreprenörCentrum Norrbotten"
- ALMI Företagspartner

2007-10-30 Dnr 00436/2007
Medfinansiering av EU-projekt "Norrskenslandet 2"

2007-10-29 Dnr 00435/2007
Läsplan läsåret 2008/2009 - Grundskolan

2007-10-26 Dnr 00434/2007
Ansökan om lån - Arvidsjaur Flygplats

2007-10-25 Dnr 00433/2007
Avtal för uppsättande av skyltar på kommunens mark
- Arvidsjaur Renslakt AB

2007-10-25 Dnr 00432/2007
Avtal för uppsättande av skyltar på kommunens mark - Dollarstore AB

2007-10-25 Dnr 00431/2007
Medfinansiering av EU-projekt "BD Pop" år 2008-2010

2007-10-25 Dnr 00430/2007
Delegationsordning för socialnämnden

2007-10-24 Dnr 00429/2007
Ny ledamot i kommunstyrelsen, kommunföretag AB, socialnämnden samt kommunstyrelsens budgetutskott

2007-10-24 Dnr 00428/2007
Ny ledamot i kommunfullmäktige

2007-10-23 Dnr 00427/2007
Kvinnojour i Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag)

2007-10-23 Dnr 00426/2007
Begränsning vid uthyrning av Stockstugan till endast lokalhyra (Medborgarförslag)

2007-10-23 Dnr 00425/2007
Telefonpolicy för SAMSA - telefonisamverkan Arjeplog, Arvidsjaur, Malå och Sorsele

2007-10-19 Dnr 00424/2007
Yttrande - Betänkandet "Utjämning av kommunernas LSS-kostnader - översyn och förslag (SOU 2007:62)"

2007-10-19 Dnr 00423/2007
Remiss - Betänkandet "Utjämning av kommunernas LSS-kostnader - översyn och förslag (SOU 2007:62)"

2007-10-19 Dnr 00422/2007
Beslut om ändring av allmän trafikplikt samt uppdrag att upphandla viss flygtrafik - Näringsdepartementet

2007-10-18 Dnr 00421/2007
Information och marknadsföring av Arvidsjaurs kommun under biltestsäsongen 2007/2008

2007-10-18 Dnr 00420/2007
Tilläggsbudget - Sandbackaskolan

2007-10-18 Dnr 00419/2007
Rabatt på interkommunal avgift

2007-10-18 Dnr 00418/2007
Inackorderingsbidrag för elever antagna till friskolor

2007-10-18 Dnr 00417/2007
Marknadsföringsplan för gymnasial flygutbildning i Arvidsjaur

2007-10-18 Dnr 00416/2007
Upphörande av intag till Teknikprogrammet på Sandbackaskolan

2007-10-18 Dnr 00415/2007
Läsplan läsåret 2008/2009 - Gymnasieskolan

2007-10-18 Dnr 00414/2007
Medfinansiering av EU-projekt "Polcirkeln - Swedish Lapland II" - Arjeplog Lappland Besöksservice AB

2007-10-18 Dnr 00413/2007
Bolagsordning för Arvidsjaur Energi AB

2007-10-18 Dnr 00412/2007
Bolagsordning för Arvidsjaur Flygplats AB

2007-10-18 Dnr 00411/2007
Bolagsordning för Arvidsjaurhem AB

2007-10-18 Dnr 00410/2007
Bolagsordning för Arvidsjaur Kommunföretag AB

2007-10-17 Dnr 00409/2007
Vice ordförande i Rådet för funktionshindrade och pensionärer

2007-10-17 Dnr 00408/2007
Hantering av tilläggsanslag efter fastställande av budget

2007-10-17 Dnr 00407/2007
Hantering av över- och underskott under budgetperioden

2007-10-16 Dnr 00406/2007
Ansökan om bidrag till projekt "Analys och test av biomassa (skogsråvara och energigrödor) för framställning av biodiesel"

2007-10-16 Dnr 00405/2007
Detaljplan för Reparatören 13

2007-10-16 Dnr 00404/2007
Medfinansiering av Eu-projekt "Innovationer i Norr - för kvinliga idébärare" - Nutek

2007-10-15 Dnr 00403/2007
Verksamhetsbidrag för år 2008 - Same Ätnam

2007-10-15 Dnr 00402/2007
Kulturstipendium år 2008

2007-10-15 Dnr 00401/2007
Remiss - Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70)

2007-10-15 Dnr 00400/2007
Bidrag till kartläggning "Uppmärksammandet av freden 1809 Sverige-Finland" - Norrbottens läns landsting

2007-10-15 Dnr 00399/2007
Felparkeringsavgifter inom Arvidsjaurs tätort

2007-10-11 Dnr 00398/2007
Revisionsrapport - granskning av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ansvarsutövande 2007

2007-10-11 Dnr 00397/2007
Upphävande av byggnadsplan för område av Glommersträsk 3:3

2007-10-11 Dnr 00396/2007
Detaljplan för Korpen 11

2007-10-11 Dnr 00395/2007
Detaljplan för Korpen 2, 6 och 7

2007-10-11 Dnr 00394/2007
Medfinansiering av Eu-projekt "Akademiker i Arbetslivet" - Umeå Universitet

2007-10-10 Dnr 00393/2007
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2007-08-31

2007-10-09 Dnr 00392/2007
Bidrag till utgivning av biltesttidningen "Arjeplog/Arvidsjaur Times"
- LILAB AB

2007-10-09 Dnr 00391/2007
Utdebitering av kommunalskatt för 2007

2007-10-09 Dnr 00390/2007
Resultat- och finansieringsplan för 2008-2010

2007-10-09 Dnr 00389/2007
Finansieringsbudget år 2008

2007-10-09 Dnr 00388/2007
Resultatbudget år 2008

2007-10-09 Dnr 00387/2007
Budget för avfallsverksamheten år 2008

2007-10-09 Dnr 00386/2007
Budget för VA-verksamheten år 2008

2007-10-09 Dnr 00385/2007
Representant i styrgrupp CASTT (Center for Automotive System Technologies and Testing)

2007-10-04 Dnr 00384/2007
Lokal trafikföreskrift - Förbud att stanna efter Smedsvägen

2007-10-04 Dnr 00383/2007
Samråd om avstyckning från fastigheten Järnvägen 100:1

2007-10-03 Dnr 00382/2007
Ansökan om installation av värmepump - Abborrträsk 1:56

2007-10-03 Dnr 00381/2007
Anmälan om luftförorening och bullerintensiv verksamhet vid asfaltverk - Vaksliden 2:1

2007-10-02 Dnr 00380/2007
Entledigande som ersättare i Socialnämnden

2007-10-02 Dnr 00379/2007
Mottagande av testamente - Saga Bergstens dödsbo

2007-10-01 Dnr 00378/2007
Bidrag till föreningar år 2008 - Investeringsstöd

2007-10-01 Dnr 00377/2007
Bidrag till föreningar år 2008 - Utvecklingsstöd

2007-09-27 Dnr 00376/2007
Infrastrukturplaner 2010-2019 - Positionsdokument för Västerbottens och Norrbottens län

2007-09-27 Dnr 00375/2007
Delårsrapport 2007-01-01--08-31 - Arvidsjaur Kommunföretag AB

2007-09-26 Dnr 00374/2007
Delårsbokslut 2004-08-31

2007-09-25 Dnr 00373/2007
Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun

2007-09-25 Dnr 00372/2007
Investeringsbudget år 2008

2007-09-25 Dnr 00371/2007
Översyn av regelverk m.m. vid föreningars nyttjande av kommunens lokaler

2007-09-24 Dnr 00370/2007
Drogpolicy med handlingsplan för Sandbackaskolan

2007-09-21 Dnr 00369/2007
Medfinansiering av EU-projekt "Utbyggnad för tillväxt och utbildning" - Arvidsjaur Flygplats AB

2007-09-20 Dnr 00368/2007
Övervakningskameror inom skolområde - Sandbackaskolan

2007-09-19 Dnr 00367/2007
Sekretess Socialnämnden

2007-09-18 Dnr 00366/2007
Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i Socialnämnden

2007-09-18 Dnr 00365/2007
Medfinansiering av samverkansprojekt mellan Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner för utveckling av handeln - Sparbanken Nord

2007-09-18 Dnr 00364/2007
Cykelbana med hopp

2007-09-18 Dnr 00363/2007
Motion - Inrättande av tillfälligt fullmäktigeutskott med anledning av socialnämndens budgetsituation

2007-09-14 Dnr 00362/2007
Grusning av mark på arrenderad tomt (Arvidsjaur 9:30) - Silver Road Cruisers

2007-09-13 Dnr 00361/2007
Treårsavtal flyktingmottagning mellan Arvidsjaurs kommun och Migrationsverket

2007-09-13 Dnr 00360/2007
Taxa för kopiering

2007-09-11 Dnr 00359/2007
Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre

2007-09-11 Dnr 00358/2007
Delårsbokslut 2007-08-31

2007-09-11 Dnr 00357/2007
Delegering av beslutanderätt - kommunstyrelsen

2007-09-10 Dnr 00356/2007
Ombyggnad av ishallen - Arvidsjaur Hockey

2007-09-07 Dnr 00355/2007
Medfinansiering av projekt "Gebris - Getting the Best Out of the Regional innovation System"

2007-09-06 Dnr 00354/2007
Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon i terräng - Arvidsjaur tätort

2007-09-06 Dnr 00353/2007
Bygglov för ändrad användning samt uppsättande av skyltar och p-platser - Rektorn 1

2007-09-06 Dnr 00352/2007
Anmälan om tillfälligt boende - Moskosel 2:44

2007-09-05 Dnr 00351/2007
Utökning av Socialnämndens budgetram för år 2008

2007-08-31 Dnr 00350/2007
Utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa

2007-08-30 Dnr 00349/2007
Övertagande av Arvidsjaurs Ryttarförenings anläggningar

2007-08-30 Dnr 00348/2007
Regler för hantering av kontantkassor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

2007-08-30 Dnr 00347/2007
Kontantförsäljning av frukost vid Sandbackaskolan

2007-08-30 Dnr 00346/2007
Verksamhetsmål 2008-2010 för kommunstyrelsen

2007-08-29 Dnr 00345/2007
Skrivelse ang försäljning av byggnad på Moskosel 2:18 m.m

2007-08-28 Dnr 00344/2007
Bidrag till Orkesterläger "MusT" 2007 - Norrbottensmusiken

2007-08-28 Dnr 00343/2007
Bidrag till inspelning och produktion av CD-skiva - Glesbygd'n

2007-08-27 Dnr 00342/2007
Gränsdragning mellan underhåll och investering

2007-08-27 Dnr 00341/2007
Anmälan enligt Lex Maria år 2007

2007-08-27 Dnr 00340/2007
Regler för hantering av internbudget

2007-08-27 Dnr 00339/2007
Riktljuner för hjälpmedelsverksamheten

2007-08-27 Dnr 00338/2007
Riktlinjer vid avvikande från kommunal vård- och omsorgsenhet

2007-08-24 Dnr 00337/2007
Mottagning av ensamkommande asylsökande barn

2007-08-24 Dnr 00336/2007
Omstrukturering av hus 1 Ringelsta från äldreboende till seniorboende

2007-08-24 Dnr 00335/2007
Höjning av timkostnad för nyttjande av personalpoolen

2007-08-24 Dnr 00334/2007
Kompetensstegen - Kvalitets- och kompetensutveckling i vård och omsorg om äldre

2007-08-23 Dnr 00333/2007
Anvisningar till delårsbokslut 2007-08-31

2007-08-22 Dnr 00332/2007
Entledigande från uppdrag som överförmyndare

2007-08-22 Dnr 00331/2007
Delårsbokslut 2007-08-31

2007-08-21 Dnr 00330/2007
Bidrag till projekt "Inventering av samiska organisationers arkiv" - Ájtte

2007-08-21 Dnr 00329/2007
Interbudget 2008-2010 för socialnämnden

2007-08-21 Dnr 00328/2007
Verksamhetsmål 2008-2010 för kultur- och fritidsnämnden

2007-08-20 Dnr 00327/2007
Entledigande från uppdrag som revisor

2007-08-20 Dnr 00326/2007
Berättigande att öppna anbud

2007-08-16 Dnr 00325/2007
Investeringsbudget 2008 - Barn- och ungdomsnämnden

2007-08-16 Dnr 00324/2007
Verksamhetsmål år 2008-2010 för barn- och ungdomsnämnden

2007-08-16 Dnr 00323/2007
Yttrande - Rapport projekt "Länskonstmuseum i Kiruna"

2007-08-16 Dnr 00322/2007
Yttrande - Rapport projekt "Länskonstmuseum i Kiruna"

2007-08-16 Dnr 00321/2007
Yttrande - Bidrag till låsenhet samt installation av larm i vapenkasun - K4 IF

2007-08-16 Dnr 00320/2007
Ändring av detalplan för kvarteret Bofinken 11 samt del av Korpen 2

2007-08-14 Dnr 00319/2007
Investeringsbudget år 2008

2007-08-14 Dnr 00318/2007
Internbudget år 2008

2007-08-14 Dnr 00317/2007
Delårsbokslut 2007-08-31

2007-08-14 Dnr 00316/2007
Delegation av beslutanderätt - Kultur- och fritidsnämnden

2007-08-13 Dnr 00315/2007
Anvisningar till delårsrapport 2007-08-31

2007-08-06 Dnr 00314/2007
Bygglov för nybyggnad av telekommunikationsanläggning / mast vid vattenverket - Arvidsjaur 6:1

2007-08-06 Dnr 00313/2007
Ansökan om bidrag - Arvidsjaurs snöskoterförening

2007-08-06 Dnr 00312/2007
Entledigande som ledamot i kommunfullmäktige - Jan Johansson

2007-08-06 Dnr 00311/2007
Entledigande som ersättare i kommunstyrelsen, socialnämnden, styrelsen för Arvidsjaur kommunföretag AB samt som ordinarie ledamot i kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott - Anders Fils

2007-07-24 Dnr 00310/2007
Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationalparksplan där Reivo naturreservat ingår

2007-07-13 Dnr 00309/2007
Bidrag för underhåll av skoterleder säsongen 2006/2007 - Skoterklubbarna i kommunen

2007-07-13 Dnr 00308/2007
Reglemente för Rådet för funktionshindrde och pensionärer

2007-07-13 Dnr 00307/2007
Val av ersättare till rådet för funktionshindrde och pensionärer

2007-07-12 Dnr 00306/2007
Gymnasieprogram med inriktning mot skotercross

2007-07-12 Dnr 00305/2007
Medfinansiering av EU-projekt "Cold Assets: Cold weather testing and training as an asset of the NPP region"

2007-07-11 Dnr 00304/2007
Arbetsordning för kommunfullmäktige

2007-07-11 Dnr 00303/2007
Ny hantering av medborgarförslag med anledning av ändring i kommunallagen

2007-07-05 Dnr 00302/2007
Bidrag till låsenhet samt installation av larm i vapenkasun - K4 IF

2007-07-03 Dnr 00301/2007
Pengar för provtagning av eventuella utsläpp vid bensinmacken i Lauker - Lauker-Lövvikens byastugeförening

2007-07-03 Dnr 00300/2007
Budget år 2008 för Partnerskap Inland - Akademi Norr

2007-06-27 Dnr 00299/2007
Yttrande över räddningstjänstens utryckningsväg

2007-06-26 Dnr 00298/2007
Bidrag till utvidgat sommardansläger för unga sommaren 2007

2007-06-26 Dnr 00297/2007
Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet

2007-06-26 Dnr 00296/2007
Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet

2007-06-26 Dnr 00295/2007
Bidrag till mikrokortsläsare - Arvidsjaurs släktforskarförening

2007-06-25 Dnr 00294/2007
Ny galleria - köpcentrum på kvarteret Lommen

2007-06-25 Dnr 00293/2007
Skrivelser angående trafiksäkerheten m.m. längs utryckningsväg vid Ringelskolan, Tallbacka och Centrumbadet

2007-06-21 Dnr 00292/2007
Entledigande som ordinarie ledamot i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden - Lars Jonssa

2007-06-19 Dnr 00291/2007
Underskrifter på kommunens bankkonton m m

2007-06-18 Dnr 00290/2007
Yttrande över ombyggnad av väg 95 - Storgatan

2007-06-15 Dnr 00289/2007
Föreningsstöd år 2008

2007-06-13 Dnr 00288/2007
Medel för att utveckla samarbetet kring modersmåls- och minoritetsundervisning i Norrbotten

2007-06-12 Dnr 00287/2007
Övergripande mål 2008-2010 - kommunfullmäktige

2007-06-12 Dnr 00286/2007
Driftbudgetramar för 2008-2010

2007-06-11 Dnr 00285/2007
Förslag till objekt för utförande år 2008 och inriktning för 2009-2010 på det kommunala vägnätet - Vägverket

2007-06-04 Dnr 00284/2007
Bygglov för tiilbyggnad av caroport - Tärnan 4

2007-06-04 Dnr 00283/2007
Investeringsbudget år 2008

2007-06-04 Dnr 00282/2007
Försäljning av fastigheten Kalvträsk 1:2

2007-06-04 Dnr 00281/2007
Bygglov för tillbyggnad av Arvidsjaur Flygplats - Björkberget 1:29

2007-06-04 Dnr 00280/2007
Nationell IT-strategi för vård och omsorg

2007-06-04 Dnr 00279/2007
Avgift för boendestöd

2007-06-04 Dnr 00278/2007
Borgen för investeringar - Arvidsjaurhem AB

2007-06-01 Dnr 00277/2007
Redovisning av kundundersökning inom bygglovverksamheten år 2006

2007-06-01 Dnr 00276/2007
Medfinansiering för projekt "Gröna Gårdar" - Lantbrukarnas Riksförbund

2007-06-01 Dnr 00275/2007
Bygglov för nybyggnad av fritidshus - Vuolgamjaur 1:2

2007-06-01 Dnr 00274/2007
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn - Arvidsjaur 6:3

2007-06-01 Dnr 00273/2007
Kontrollprogram för fiskodling vid Abborrträsk sätfiskodling AB - Abborrträsk 1:90

2007-06-01 Dnr 00272/2007
Budget 2008

2007-05-31 Dnr 00271/2007
Avskrivning av fordran

2007-05-31 Dnr 00270/2007
Projektstöd för författarprojektet "Silverpennan" - ABF Arvidsjaur

2007-05-30 Dnr 00269/2007
Tillgodoräkning av statsbidrag - barn- och ungdomsnämnden

2007-05-30 Dnr 00268/2007
Tilläggsbudget 2007 - Individ och familjeomsorgen

2007-05-30 Dnr 00267/2007
Internbudget år 2008-2010 - Kommunstyrelsen

2007-05-29 Dnr 00266/2007
Riktlinjer för utredare inom äldreomsorgen

2007-05-29 Dnr 00265/2007
Utdelning av stipendium år 2007 för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram

2007-05-29 Dnr 00264/2007
Investeringsbudget 2008 - Socialnämnden

2007-05-29 Dnr 00263/2007
Sammanställning av vårdrelaterade infektioner vid särskilda boenden år 2006

2007-05-29 Dnr 00262/2007
Sammanställning av lokal avvikelsehantering vid särskilda boenden år 2006

2007-05-29 Dnr 00261/2007
Ansökan om serveringstillstånd - Jannes Grill i Arvidsjaur AB

2007-05-29 Dnr 00260/2007
Återkallande av tillfälligt serveringstillstånd - Stalo i Arvidsjaur AB

2007-05-29 Dnr 00259/2007
Verksamhetsmål för socialnämnden år 2007-2010

2007-05-29 Dnr 00258/2007
Tilläggsbudget - Individ- och familjeomsorgen

2007-05-24 Dnr 00257/2007
Anmälan angående avsaknad av modersmålsstöd för samiskspråkigt barn i förskola

2007-05-24 Dnr 00256/2007
Delårsbokslut 2007-04-30

2007-05-24 Dnr 00255/2007
Internbudget år 2008

2007-05-24 Dnr 00254/2007
Tillgodoräkning av statsbidrag

2007-05-23 Dnr 00253/2007
Försäljning av del av fastigheten Arvidsjaur 9:3 - Traktor & Husvagnsservice

2007-05-22 Dnr 00252/2007
Delårsbokslut 2004-04-30

2007-05-22 Dnr 00251/2007
Inspektionsmeddelande Skogsbackens förskola - Arbetsmiljöverket

2007-05-22 Dnr 00250/2007
Bidrag till Inlandsbanefestival i Arvidsjaur sommaren 2007

2007-05-21 Dnr 00249/2007
Rutin vid uppföljning av motioner och medborgarförslag

2007-05-21 Dnr 00248/2007
Inspektionsmeddelande Bofinkens förskola - Arbetsmiljöverket

2007-05-21 Dnr 00247/2007
Delårsbokslut 2007-04-30

2007-05-21 Dnr 00246/2007
Yttrande - Ny nationalparksplan för Sverige

2007-05-21 Dnr 00245/2007
Skadeståndskrav för utebliven intäkt - Stalo i Arvidsjaur AB

2007-05-16 Dnr 00244/2007
Anmälan om misstänkt miljöbrott - Vuotner samfälighet

2007-05-16 Dnr 00243/2007
Detaljplan för del av kv Bofinken 11 samt del av kv Korpen 2

2007-05-15 Dnr 00242/2007
Arrendering av Nyborgstjärn - Fiskeman AB

2007-05-15 Dnr 00241/2007
Uppsägning av arrende för Nyborgstjärn - Arvidsjaurs Flugfiskeförening

2007-05-14 Dnr 00240/2007
Utökning av internkredit - Arvidsjaur Energi AB

2007-05-14 Dnr 00239/2007
Förbundsordning för Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr

2007-05-10 Dnr 00238/2007
Organisationsförändring vid Trafikskolan

2007-05-10 Dnr 00237/2007
Utbyggnad vid Arvidsjaurs Flygplats

2007-05-08 Dnr 00236/2007
Avskrivning av fordran

2007-05-08 Dnr 00235/2007
Delårsbokslut 2007-04-30

2007-05-08 Dnr 00234/2007
Lokal verksamhetsuppföljning - äldreboende

2007-05-08 Dnr 00233/2007
Sammanställning av klagomål 2006

2007-05-08 Dnr 00232/2007
Avgift för boendestöd

2007-05-08 Dnr 00231/2007
Inbjudan att söka utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa, barn i våldsmiljöer samt för missbrukande kvinnor som utsätts för våld

2007-05-08 Dnr 00230/2007
Inbjudan att söka stimulansmedel till utveckling av vården av personer med tungt missbruk

2007-05-08 Dnr 00229/2007
Inbjudan att söka utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet

2007-05-08 Dnr 00228/2007
Utvecklingsmedel till socialtjänstens ungdoms- och missbruksvård

2007-05-08 Dnr 00227/2007
Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2007 - Företagarna i Arvidsjaur

2007-05-06 Dnr 00226/2007
Yttrande - Ansökan om fristående gymnasieskola i Luleå avseende Samhällsvetenskaplig utbildning med inriktning Hälsa och Friskvård - Norrskenets Hälsogymnasium

2007-05-04 Dnr 00225/2007
Bidrag för genomförande av internationell forspaddlingstävling vid Trollforsarna sommaren 2007

2007-05-03 Dnr 00224/2007
Remiss - Ansvarsutredning för förorenad mark vid f.d. träimpregneringsverksamhet på fastigheten Moskosel 7:1

2007-05-03 Dnr 00223/2007
Bidrag till mineraljaktens prispengar och resor för de kommunala kontaktpersonerna under 2007

2007-05-03 Dnr 00222/2007
Riktlinjer för investeringsbudget 2008-2011

2007-05-03 Dnr 00221/2007
Nedsättning av årlig avgift för livsmedelskontroll Glommersträsks Värdshus - Glommersträsk 2:49

2007-05-03 Dnr 00220/2007
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus och carport - Lagbasen 7

2007-05-02 Dnr 00219/2007
Remiss - Ny nationalparksplan för Sverige

2007-05-02 Dnr 00218/2007
Skolpeng för studier utomlands läsåret 2007-2008 för barn i gymnasieskola

2007-05-02 Dnr 00217/2007
Bidrag till firande av Glommersträsk 250 år - Glommersträsk Bygderåd

2007-04-27 Dnr 00216/2007
Bygglov för tillbyggnad av carport och tak över uteplats
- Mätningsmannen 1

2007-04-27 Dnr 00215/2007
Årsberättelse sotningsverksamhet 2006

2007-04-24 Dnr 00214/2007
Bidrag till medverkan vid Nobelfesten 2007 - Hotell och Restaurangprogrammet vid Sandbackaskolan

2007-04-24 Dnr 00213/2007
Fastställande av interkommunala avgifter läsåret 2007/2008
- Gymnasieskolan

2007-04-24 Dnr 00212/2007
Bygglov för ändrad användning till bilverkstad - Viggen 11

2007-04-24 Dnr 00211/2007
Bygglov för nybyggnav av vindskydd samt hammock - Björkberget 1:32

2007-04-24 Dnr 00210/2007
Bygglov för nybyggnad av ligghall/stall - Lyckan 1:12

2007-04-23 Dnr 00209/2007
Yttrande - Ansökan om fristående gymnasieskola i Luleå IT-program med specialutformat el-program och medieprogram samt Entreprenörsprogram med specialutformat handelsprogram - John Bauergymnasiet

2007-04-23 Dnr 00208/2007
Handlingsprogram för räddningstjänst i Arvidsjaurs kommun
- Organisation och bemanning av Moskosels räddningstjänst

2007-04-23 Dnr 00207/2007
Försäljning av del av fastigheten Moskosel 1:24 samt eventuellt 1:77, 1:78 och 1:79 - Eje Persson

2007-04-23 Dnr 00206/2007
Remiss - Rapporten "Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland"

2007-04-18 Dnr 00205/2007
Bolagsordning och konsortialavtal för IT Norrbotten AB

2007-04-18 Dnr 00204/2007
Bolagsordning och konsortialavtal för Länstrafiken i Norrbotten AB

2007-04-18 Dnr 00203/2007
Bolagsordning för Filmpool Nord AB

2007-04-18 Dnr 00202/2007
Placering av socialnämndens fondmedel

2007-04-18 Dnr 00201/2007
Placering av kultur- och fritidsnämndens fondmedel

2007-04-18 Dnr 00200/2007
Placering av barn- och ungdomsnämndens fondmedel

2007-04-17 Dnr 00199/2007
Bidrag till firande av Glommersträsk 250 år - SPF Glommersträsk

2007-04-16 Dnr 00198/2007
Yttrande - Ansökan om fristående gymnasieskola i Luleå avseende naturvetenskaplig samt samhällsvetenskaplig utbildning - NTI-skolan (Nordens Tekniker Institut AB)

2007-04-16 Dnr 00197/2007
Yttrande - Ansökan om fristående gymnasieskola i Luleå avseende specialutformade program "Leadership Program" inriktning organisation och ledarskap och "Business Program" inriktning marknadsföring/reklam samt redovisning/finansiering - ThorenGruppen AB

2007-04-16 Dnr 00196/2007
Yttrande - Ansökan om fristående gymnasieskola i Skellefteå avseende specialutformade program "Leadership program" med inriktning organisation och ledarskap och "Commerce program" med inriktning försäljning och kundrelationer - ThorenGruppen AB

2007-04-11 Dnr 00195/2007
Yttrande - Ansökan om fristående gymnasieskola i Luleå avseende specialutformat program Naturvetenskaplig inriktning samhällskunskap - Cedalion Gymnasium Luleå

2007-04-11 Dnr 00194/2007
Remiss - Vägledning om definitionen av hushållsavfall

2007-04-05 Dnr 00193/2007
Yttrande över ändring av detaljplan - Jacob Larsgärdan 4

2007-04-05 Dnr 00192/2007
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

2007-04-05 Dnr 00191/2007
Verksamhetsbidrag för åren 2006-2007
- Norrbottens Energikontor AB (NENET)

2007-04-04 Dnr 00190/2007
Avgift för körkortsundervisning inom Trafikskolan

2007-04-03 Dnr 00189/2007
Motion - Gratis utebad vid Centrumbadet Arvidsjaur

2007-04-03 Dnr 00188/2007
Anvisningar till delårsbokslut 2007-04-30

2007-04-02 Dnr 00187/2007
Remiss - Rikstrafikens förslag om allmän trafikplikt och inriktning för den kommande flygupphandlingen

2007-04-02 Dnr 00186/2007
Bidrag till skoltävling i grundskolan 2007

2007-03-30 Dnr 00185/2007
Motion - Byte av namn på Centrumbadet

2007-03-30 Dnr 00184/2007
Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Anna Eklund

2007-03-30 Dnr 00183/2007
Pris på utfört arbete för VA-maskinister mot extern kund

2007-03-30 Dnr 00182/2007
Remiss - Ansvarskommitténs slutbetänkande "Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10)" - Finansdepartementet

2007-03-30 Dnr 00181/2007
Bidrag för genomförande av internationell forspaddlingstävling vid Trollforsarna sommaren 2007

2007-03-29 Dnr 00180/2007
Projektansökan EU-projekt "European Bridge"

2007-03-29 Dnr 00179/2007
Ombudgetering av pengar - pelletsanläggning skolan Moskosel

2007-03-29 Dnr 00178/2007
Arbetsordning för kommunfullmäktiges budgetberedning

2007-03-29 Dnr 00177/2007
Anläggningsbeslut för utbyte av fluoridfilter i Lauker och Sjöträsk

2007-03-29 Dnr 00176/2007
Ansökan om bygglov för nybyggnad av campingstugor
- Glommersträsk 2:43

2007-03-29 Dnr 00175/2007
Anläggningsbeslut för rensgaller i Laukers Avloppsreningsverk

2007-03-29 Dnr 00174/2007
Delegering av beslutanderätt - kommunstyrelsen

2007-03-29 Dnr 00173/2007
Hälso- och trygghetsråd i Arvidsjaur

2007-03-29 Dnr 00172/2007
Bidrag till studieförbund år 2007

2007-03-27 Dnr 00171/2007
Driftsbidrag till Abborrträsk Folkets Hus

2007-03-27 Dnr 00170/2007
Reglemente för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2007-03-27 Dnr 00169/2007
Ändring i handlingsprogram - räddningstjänstens organisation och bemanning i Moskosel

2007-03-26 Dnr 00168/2007
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning år 2006

2007-03-26 Dnr 00167/2007
Revisionsberättelser år 2006 för kommunens fonder

2007-03-23 Dnr 00166/2007
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av båthus - Vuotner 1:38

2007-03-23 Dnr 00165/2007
Bygglov för nybyggnad av fritidshus - Vuotner 1:31

2007-03-20 Dnr 00164/2007
Arbetsordning för kommunfullmäktiges presidium

2007-03-20 Dnr 00163/2007
Huvudmannaskap för fiskevårdsprojekt med syfte att återställa Byskeälven efter flottningsepoken

2007-03-20 Dnr 00162/2007
Taxa för upplåtelse av offentlig plats

2007-03-16 Dnr 00161/2007
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud

2007-03-16 Dnr 00160/2007
Ansökan om utvecklingspengar för utveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

2007-03-16 Dnr 00159/2007
Bidrag för år 2006 - Norrbottens läns familjehemsförening

2007-03-15 Dnr 00158/2007
Översyn av kostnader vid utomhusbaden i Glommersträsk och Moskosel

2007-03-15 Dnr 00157/2007
Utredning av eventuellt fortsatt vård och bedömning enligt SoL Kap 4 § 1

2007-03-14 Dnr 00156/2007
Ansökan om serveringstillstånd - The Square Restaurant

2007-03-13 Dnr 00155/2007
Tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen om hållande av hund

2007-03-13 Dnr 00154/2007
Samråd om avstyckning från fastigheten Björknäs 1:3

2007-03-13 Dnr 00153/2007
Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöenheten år 2007

2007-03-13 Dnr 00152/2007
Yttrande om hastighetsbegränsning längs väg 45 vid Lundbergs Trä / Plusshus

2007-03-12 Dnr 00151/2007
Utvärdering av kommunfullmäktiges övergripande mål år 2006

2007-03-12 Dnr 00150/2007
Skrivelse angående barngruppernas storlek i 6-årsverksamheten på centralorten läsåret 2007/2008

2007-03-09 Dnr 00149/2007
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi Norr år 2006

2007-03-09 Dnr 00148/2007
Medfinansiering av "Partnerskap Inland - Akademi Norr" 2008-2013

2007-03-09 Dnr 00147/2007
Bidrag till föreningens arbete med landsbygdsutveckling - Föreningen Arvidsjaurs Byar

2007-03-09 Dnr 00146/2007
Driftstöd till Hängengården år 2008 - Glommersträsk Hembygdsförening

2007-03-09 Dnr 00145/2007
Årsredovisning 2006 för förvaltade fonder

2007-03-09 Dnr 00144/2007
Investeringsredovisning för år 2006

2007-03-09 Dnr 00143/2007
Disposition av årets resultat 2006

2007-03-09 Dnr 00142/2007
Årsredovisning för år 2006 - kommunstyrelsens verksamhetsområde

2007-03-09 Dnr 00141/2007
Taxa för kopiering

2007-03-09 Dnr 00140/2007
Kampanjdag för ett renare samhälle

2007-03-09 Dnr 00139/2007
Hantering av plusjobb efter det att statlig ersättning upphör

2007-03-09 Dnr 00138/2007
Bidrag till Barentskampen i skydskytte 2007 - KF IF

2007-03-08 Dnr 00137/2007
Ansvarsfördelning mellan fastighetsförvaltare och nyttjare i kommunens lokaler

2007-03-07 Dnr 00136/2007
Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige år 2007

2007-03-07 Dnr 00135/2007
Arbetsformer för parti- och demokratiberedningen

2007-03-05 Dnr 00134/2007
Ansökan om bygdemedel för år 2007

2007-03-05 Dnr 00133/2007
Revisionsrapport - Granskning av kommunens övergripande budgetprocess

2007-03-05 Dnr 00132/2007
Bidrag till Föreningen Ung Företagsamhet i Norrbotten

2007-03-01 Dnr 00131/2007
Arrendering av del av fastigheten Lommen 16 till parkeringar
- Bofinken HSB

2007-03-01 Dnr 00130/2007
Verksamhetsuppföljning kulturnämnden 2006-2007

2007-03-01 Dnr 00129/2007
Verksamhetsuppföljning socialnämnden 2006-2007

2007-02-28 Dnr 00128/2007
Bidrag för inköp av inventarier till byastugan - Järvträsk byastugeförening

2007-02-28 Dnr 00127/2007
Yttrande - Översyn av kommunens totala köksfunktion - Socialnämnden

2007-02-28 Dnr 00126/2007
Yttrande - Översyn av kommunens totala köksfunktion
- Barn- och ungdomsnämnden

2007-02-28 Dnr 00125/2007
Ombud och ersättare till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening

2007-02-27 Dnr 00124/2007
Handlingsplan för en bättre arbetsmiljö inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde

2007-02-27 Dnr 00123/2007
Driftsbidrag 2007 byastugor/bygdegårdsföreningar

2007-02-27 Dnr 00122/2007
Utbildning av valförrättare

2007-02-27 Dnr 00121/2007
Valdistriktsindelning för Arvidsjaurs kommun

2007-02-27 Dnr 00120/2007
Budget år 2007 och årsredovisning år 2006 - Valnämnden

2007-02-27 Dnr 00119/2007
Valförrättare mandatperioden 2007-2010

2007-02-26 Dnr 00118/2007
Upprustning av dambastun på Centrumbadet

2007-02-26 Dnr 00117/2007
Iordningställande av flytande scen vid Nyborgstjärn

2007-02-26 Dnr 00116/2007
Översyn av närmiljön efter väg E 45

2007-02-26 Dnr 00115/2007
Utveckling av turistmål Byske Laxdal

2007-02-26 Dnr 00114/2007
Pensionärsrabatt till vattengymnastiken på Centrumbadet

2007-02-26 Dnr 00113/2007
Vindkraftverk på Akkanålke

2007-02-26 Dnr 00112/2007
Motion - Gratis utebad

2007-02-26 Dnr 00111/2007
Motion - Översyn av lämpliga utvecklingsområden till biltest eller annan företagsetablering

2007-02-26 Dnr 00110/2007
Motion - Kommunfullmäktiges annonsering av sammanträden

2007-02-26 Dnr 00109/2007
Regler för hantering av internbudget - kommunstyrelsen

2007-02-26 Dnr 00108/2007
Regler för hantering av internbudget - kulturnämnden

2007-02-23 Dnr 00107/2007
Årsredovisning 2006 - Barn- och ungdomsnämndens fonder

2007-02-23 Dnr 00106/2007
Regler för hantering av internbudget - Barn- och ungdomsnämnden

2007-02-23 Dnr 00105/2007
Översyn av ansvarsfördelning mellan fastighetsförvaltare och nyttjare i hyrda lokaler

2007-02-22 Dnr 00104/2007
Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige år 2007

2007-02-22 Dnr 00103/2007
Årsredovisning 2006 - Socialnämndens donationsfonder

2007-02-21 Dnr 00102/2007
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus - Järvträsk 1:11

2007-02-21 Dnr 00101/2007
Kulturstipendium år 2007

2007-02-21 Dnr 00100/2007
Skrivelser angående torsdagsbussarna

2007-02-21 Dnr 00099/2007
Klagomål beträffande omsorgen för boende i gruppboende

2007-02-20 Dnr 00098/2007
Bygglov för nybyggnad av telekommunikationsmast och två teknikbodar - Brännfors 1:1

2007-02-19 Dnr 00097/2007
Årsredovisning 2006 - Kulturnämndens fonder

2007-02-14 Dnr 00096/2007
Bygglov för nybyggnad av telekommunikationsmast och två teknikbodar - Brännfors 1:1

2007-02-13 Dnr 00095/2007
Ersättning för delar av uppvärmnings- och elkostnader vid ishallen i Glommersträsk för år 2007

2007-02-13 Dnr 00094/2007
Bidrag till firande av Glommersträsk 250 år - Vävstugan i Glommersträsk

2007-02-13 Dnr 00093/2007
Bidrag till hyra för veterinärslokal Västra Skolgatan 10 - Hasse Höglund

2007-02-13 Dnr 00092/2007
Ansökan om bidrag ur Oskar Nilssons fond år 2007

2007-02-13 Dnr 00091/2007
Anmälan enligt Lex Sarah år 2007

2007-02-13 Dnr 00090/2007
Avtal om tjänsteköp för kvalitetshöjning av vården på Ringelsta

2007-02-13 Dnr 00089/2007
Nationellt system för öppna jämförelser av kvalitet, kostnader och effektivitet inom vården och omsorgen om äldre

2007-02-13 Dnr 00088/2007
Utvärdering av arbetsmiljöarbete 2006 samt plan för arbetsmiljöarbete 2007

2007-02-13 Dnr 00087/2007
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader

2007-02-12 Dnr 00086/2007
Bokslut och årsredovisning år 2006

2007-02-12 Dnr 00085/2007
Hyreshöjning i kommunens fastigheter för år 2007

2007-02-12 Dnr 00084/2007
Ramavtal med Sparbanken Nord

2007-02-12 Dnr 00083/2007
Bidrag till firande av Glommersträsk 250 år - Vithattens Skoterklubb

2007-02-12 Dnr 00082/2007
Bidrag till firande av Glommersträsk 250 år - Glommersträsk Hembygdsförening

2007-02-12 Dnr 00081/2007
Föreläggande avseende obligatorisk ventilationskontroll - Glommersträsk 1:47

2007-02-09 Dnr 00080/2007
Plan för utvärdering och uppföljning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde år 2007

2007-02-09 Dnr 00079/2007
Delegering av beslutanderätt för kultur- och fritidsnämnden

2007-02-09 Dnr 00078/2007
Särskilda former för stöd till SISU - Sveriges Kommuner och Landsting

2007-02-08 Dnr 00077/2007
Centralisering för tillagning av mat på centralorten

2007-02-08 Dnr 00076/2007
Utvärdering av arbetsmiljöarbete 2005 samt plan för arbetsmiljöarbete 2007

2007-02-08 Dnr 00075/2007
Fastställande av interkommunala avgifter inom förskola och grundskola

2007-02-07 Dnr 00074/2007
Reglemente för barn- och ungdomsnämnden

2007-02-06 Dnr 00073/2007
Ledamöter i kommunfullmäktiges budgetberedning

2007-02-01 Dnr 00072/2007
Val av ledamot och ersättare i Kommunförbundet Norrbottens styrelse

2007-01-31 Dnr 00071/2007
Budgetäskande för år 2008 - Revisorerna

2007-01-31 Dnr 00070/2007
Yttrande över områden av riksintresse för vindkraft

2007-01-30 Dnr 00069/2007
Samordnad fastighetsförvaltning

2007-01-30 Dnr 00068/2007
Delfinansiering av Regionalt utvecklingscenter 2007-2009 - RUC

2007-01-30 Dnr 00067/2007
Reglemente för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2007-01-30 Dnr 00066/2007
Principer för protokollskrivning i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

2007-01-30 Dnr 00065/2007
Kontrollprogram för vattenprovtagning för Saltmyrans torvtäkt - Saltmyran 16:1

2007-01-29 Dnr 00064/2007
Fördelning av revisorsuppdrag i kommunens donationsfonder

2007-01-29 Dnr 00063/2007
Reglemente för socialnämnden

2007-01-29 Dnr 00062/2007
Ordförandens tjänstgöringstid mandatperioden 2007-2010

2007-01-26 Dnr 00061/2007
Principer för protokollskrivning i kulturnämndens utskott

2007-01-26 Dnr 00060/2007
Principer för protokollskrivning i socialnämndens utskott

2007-01-26 Dnr 00059/2007
Principer för protokollskrivning i barn- och ungdomsnämndens utskott

2007-01-26 Dnr 00058/2007
Plan för utvärdering och uppföljning inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde 2007

2007-01-26 Dnr 00057/2007
Ordförandens tjänstgöringstid mandatperioden 2007-2010

2007-01-26 Dnr 00056/2007
Sekretess

2007-01-26 Dnr 00055/2007
Sekretess

2007-01-25 Dnr 00054/2007
Skrivelse gällande utformning av infrastrukturfrågor i ett långsiktigt perspektiv för Arvidsjaurs kommun som helhet - Hasse Grönlund

2007-01-25 Dnr 00053/2007
Remiss - Översyn av områden av riksintresse för vindkraft

2007-01-25 Dnr 00052/2007
Ordförandens tjänstgöringstid mandatperioden 2007-2010

2007-01-25 Dnr 00051/2007
Internkredit - Arvidsjaurhem AB

2007-01-24 Dnr 00050/2007
Bidrag till firande av Glommersträsk 250 år - SPF Glommersträsk

2007-01-24 Dnr 00049/2007
Medelsanvisning och finansieringsplan för Klockarberget

2007-01-24 Dnr 00048/2007
Bidrag till drift och underhåll av bredbandsnod i Abborrträsk år 2007 - Bygdeföreningen Abborrträsk Med Omnejd

2007-01-23 Dnr 00047/2007
Interpellation - Plan för extraordinära händelser

2007-01-23 Dnr 00046/2007
Principer för protokollskrivning i kommunstyrelsens utskott

2007-01-22 Dnr 00045/2007
Riksnorm för försörjningsstöd år 2007

2007-01-22 Dnr 00044/2007
Förfrågan från landstingen om övertagande av hemsjukvård

2007-01-19 Dnr 00043/2007
Nominering till Pite Älv Ekonomisk förenings styrelse år 2006

2007-01-19 Dnr 00042/2007
Bidrag för hemvändardag i Moräng sommaren 2007

2007-01-19 Dnr 00041/2007
Uppförande av garage och konsekvenshall - Trafikskolan i Arvidsjaur

2007-01-19 Dnr 00040/2007
Bidrag för drift och underhåll av utomhusbadet i Abborrträsk år 2006 - Bygdeföreningen Abborrträsk Med Omnejd

2007-01-16 Dnr 00039/2007
Ombudgetering investeringsbudget 2007

2007-01-15 Dnr 00038/2007
Medborgarförslag år 2007

2007-01-12 Dnr 00037/2007
Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen 2006-2007

2007-01-10 Dnr 00036/2007
Bidrag till innebandycup - K4 IF

2007-01-10 Dnr 00035/2007
Representant till Trafikpolitiskt kommunikationsråd

2007-01-10 Dnr 00034/2007
Val till kommunala pensionärs- och handikapprådet

2007-01-08 Dnr 00033/2007
Yttrande över motion om master i närheten av skolor

2007-01-08 Dnr 00032/2007
Tillstånd att strö ut aska efter avliden i sjön Jäknajaur

2007-01-08 Dnr 00031/2007
Anmälan om miljöfarlig verksamhet för isbana Västra Kikkejaur - Björkberget 1:1, Vaksliden 1:1, Storholmen 1:1, Södra Brännudden 1:1

2007-01-08 Dnr 00030/2007
Bildande av ny räddningstjänstregion - region SAMLAS

2007-01-08 Dnr 00029/2007
Ledamöter i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2007-2010

2007-01-08 Dnr 00028/2007
Uppföljnings- och rapporteringsplan för år 2007 inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

2007-01-05 Dnr 00027/2007
Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2007

2007-01-05 Dnr 00026/2007
Bokslut år 2006

2007-01-05 Dnr 00025/2007
Sammanträdesplan år 2007

2007-01-05 Dnr 00024/2007
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2007

2007-01-05 Dnr 00023/2007
Översyn av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

2007-01-05 Dnr 00022/2007
Val av utskott, konstkommitté samt förhandlingsgrupp för bidragsgivning

2007-01-05 Dnr 00021/2007
Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2007

2007-01-05 Dnr 00020/2007
Bokslut år 2006

2007-01-05 Dnr 00019/2007
Sammanträdesplan år 2007

2007-01-05 Dnr 00018/2007
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2007

2007-01-05 Dnr 00017/2007
Översyn av reglemente för barn- och ungdomsnämnden

2007-01-05 Dnr 00016/2007
Kontaktpolitiker för barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde

2007-01-05 Dnr 00015/2007
Representant till kommunala pensionärs- och handikapprådet

2007-01-05 Dnr 00014/2007
Val av utskott mandatperioden 2007-2010

2007-01-05 Dnr 00013/2007
Bokslut år 2006

2007-01-05 Dnr 00012/2007
Sammanträdesplan år 2007

2007-01-05 Dnr 00011/2007
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2007

2007-01-05 Dnr 00010/2007
Översyn av reglemente för socialnämnden

2007-01-05 Dnr 00009/2007
Alkoholkontrollant för socialnämnden

2007-01-05 Dnr 00008/2007
Kontaktpolitiker för socialnämndens verksamhetsområde

2007-01-05 Dnr 00007/2007
Representant till kommunala pensionärs- och handikapprådet

2007-01-05 Dnr 00006/2007
Val av utskott mandatperioden 2007-2010

2007-01-04 Dnr 00005/2007
Befrielse från vattenavgift

2007-01-03 Dnr 00004/2007
Utökning av flygrelaterad verksamhet och utbildning i Arvidsjaur

2007-01-03 Dnr 00003/2007
Avslut av lån till Arvidsjaurs Flygplats AB

2007-01-02 Dnr 00002/2007
Val av kommunstyrelsens utskott mandatperioden 2007-2010

2007-01-02 Dnr 00001/2007
Krisledningsplan för Arvidsjaurs kommun, revidering av bemanningsplan  

 

Skriv ut: