Diarieförda ärenden 2006

 

Vill du ta del av någon handling? Kontakta Lotta Sandström,
tfn 0960-155 03 eller skriv till kommunstyrelsens brevlåda.

 

Inkomna ärenden

2006-12-28 Dnr 00531/2006
Borgensåtagande för Arvidsjaur Flygplats AB

2006-12-28 Dnr 00530/2006
Remiss - Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) avseende föreskrifter om bärighetsklasser för Norrbottens län - Vägverket

2006-12-20 Dnr 00529/2006
Lokal ordningsföreskrift för Arvidsjaurs kommun

2006-12-20 Dnr 00528/2006
Skrivelse angående elrullstol till Länsmansgården

2006-12-19 Dnr 00527/2006
Reglemente för kommunstyrelsen

2006-12-19 Dnr 00526/2006
Landsbygdsutvecklingsplan för Arvidsjaurs kommun

2006-12-19 Dnr 00525/2006
Motion - Idéella föreningars hyra av medborgarhuset

2006-12-19 Dnr 00524/2006
Princip för beslut om taxor och avgifter

2006-12-19 Dnr 00523/2006
Tilläggsbudget för ombyggnation Ringelsta servicehus

2006-12-19 Dnr 00522/2006
Tilläggsbudget Individ- och familjeomsorgen

2006-12-19 Dnr 00521/2006
Verkställighet avseende personalfrågor

2006-12-19 Dnr 00520/2006
Ärendefördelning kommunstyrelsens utskott

2006-12-15 Dnr 00519/2006
Interpellation - Statsbudgetens påverkan på Arvidsjaurs kommun

2006-12-15 Dnr 00518/2006
Förbättring/komplettering av fastighetsnät

2006-12-15 Dnr 00517/2006
Build in Wood fas 3 perioden 2007-05-01--09-30

2006-12-15 Dnr 00516/2006
Ordning för inkallande av ersättare

2006-12-14 Dnr 00515/2006
Sammanslagning av kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet

2006-12-13 Dnr 00514/2006
Redovisning av valnämndens budget år 2006 samt 2007

2006-12-08 Dnr 00513/2006
Bygglov för GMS mast och 2 teknikbodar - Skattån 2:1

2006-12-07 Dnr 00512/2006
Valärenden mandatperioden 2007-2010

2006-12-07 Dnr 00511/2006
Skrivelse angående personalbemanning på avdelningen Blåklockan vid Ringelsta Servicehus

2006-12-07 Dnr 00510/2006
Kulturpristagare år 2006

2006-12-07 Dnr 00509/2006
Ungdomsidrottspris år 2006

2006-12-07 Dnr 00508/2006
Ungdomsledarstipendium år 2006Ungdomsidrottspris år 2006

2006-12-07 Dnr 00507/2006
Ungdomskulturpris år 2006

2006-12-06 Dnr 00506/2006
Revisionsrapport - Granskning av kulturnämndens ansvarsutövande år 2006

2006-12-06 Dnr 00505/2006
Revisionsrapport - Granskning av barn- och ungdomsnämndens ansvarsutövande år 2006

2006-12-06 Dnr 00504/2006
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens ansvarsutövande år 2006

2006-12-06 Dnr 00503/2006
Riktlinjer, kvalitetsnorm och standardvårdplan för utredning och behandling av malnutrition för Arvidsjaurs kommuns särskilda boenden för äldre

2006-12-06 Dnr 00502/2006
Revisionsrapport - Granskning av resursstyrning och anpassning inom äldreomsorgen

2006-12-06 Dnr 00501/2006
Bidrag till kulturprojekt avseende medlemstidning - Same Ätnam

2006-12-01 Dnr 00500/2006
Uppföljning och utvärdering av valet 2006 i Arvidsjaurs kommun

2006-11-29 Dnr 00499/2006
Medborgarundersökning Arvidsjaurs kommun hösten 2006

2006-11-29 Dnr 00498/2006
Yttrande - samråd om Storälgen på Vithatten - miljökonsekvensbeskrivning

2006-11-28 Dnr 00497/2006
Redovisning av kundundersökning avseende livsmedelstillsyn och miljötillsyn

2006-11-27 Dnr 00496/2006
Regler för kontantkassor inom Socialnämndens verksamhetsområde

2006-11-27 Dnr 00495/2006
Ansökan om fondmedel från Socialnämndens fonder år 2006

2006-11-27 Dnr 00494/2006
Sekretess

2006-11-24 Dnr 00493/2006
Anvisningar och tidplan för bokslut år 2006

2006-11-24 Dnr 00492/2006
Investeringsplan för VA-verksamheten 2007-2011

2006-11-24 Dnr 00491/2006
Budget för VA-verksamheten år 2007

2006-11-24 Dnr 00490/2006
Delegering av beslutanderätt - kommunstyrelsen

2006-11-23 Dnr 00489/2006
Debatt/kulturkvart i kommunfullmäktige

2006-11-23 Dnr 00488/2006
Verksamhetsbidrag år 2007 - Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

2006-11-23 Dnr 00487/2006
Anmälan om samråd angående biotopvårdsåtgärder i Byskeälven och fyra biflöden

2006-11-23 Dnr 00486/2006
Tilläggsbudget Individ- och familjeomsorgen

2006-11-23 Dnr 00485/2006
Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2007

2006-11-22 Dnr 00484/2006
Riktlinjer, kvalitetsnorm och standardvårdplan för utredning och behandling av malnutrition för Arvidsjaur kommuns särskilda boenden för äldre

2006-11-22 Dnr 00483/2006
Riktlinjer för mat och måltider i socialförvaltningens verksamheter

2006-11-22 Dnr 00482/2006
Kommunfullmäktiges presidium 2006-2010

2006-11-22 Dnr 00481/2006
Yttrande - Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2007-2010

2006-11-22 Dnr 00480/2006
Yttrande - Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2007-2010

2006-11-21 Dnr 00479/2006
Medlemsskap i Georange, ideell förening

2006-11-21 Dnr 00478/2006
Detaljplan avseende ändring av namn av området runt f.d. K4

2006-11-21 Dnr 00477/2006
Nationell IT-strategi för vård och omsorg

2006-11-21 Dnr 00476/2006
Utökning av internkredit - Arvidsjaur Energi AB

2006-11-20 Dnr 00475/2006
Motion - Iordningställande av stor lekplats vid Nyborgstjärn

2006-11-20 Dnr 00474/2006
Motion - Förbud mot master intill eller nära skolorna i kommunen

2006-11-20 Dnr 00473/2006
Motion - Anläggande av isbana på Nyborgstjärn

2006-11-20 Dnr 00472/2006
Organisation av förskolan

2006-11-20 Dnr 00471/2006
Kultur- och fritidspolitiskt handlingsprogram 2007-2010

2006-11-20 Dnr 00470/2006
Skrivelse angående elöverkänslighet

2006-11-20 Dnr 00469/2006
Yttrande - Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2007-2010

2006-11-20 Dnr 00468/2006
Yttrande - Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2007-2010

2006-11-20 Dnr 00467/2006
Yttrande - Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2007-2010

2006-11-20 Dnr 00466/2006
Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2007-2010

2006-11-16 Dnr 00465/2006
Skrivelse angående helgöppet på Träffpunkten

2006-11-15 Dnr 00464/2006
Verksamhetsbidrag för år 2007 - Same Ätnam

2006-11-15 Dnr 00463/2006
Ändring av gymnasiesärskolans kursutbud

2006-11-15 Dnr 00462/2006
Rekrytering av flygskoleelever vid gymnasieskolan

2006-11-15 Dnr 00461/2006
Delegering av beslutanderätt för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2006-11-15 Dnr 00460/2006
Bidrag till skoltävling i grundskolan 2007

2006-11-15 Dnr 00459/2006
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus - Skattån 2:1

2006-11-15 Dnr 00458/2006
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus - Järvträsk 1:11

2006-11-14 Dnr 00457/2006
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.

2006-11-14 Dnr 00456/2006
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2007

2006-11-14 Dnr 00455/2006
Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/-stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2007

2006-11-14 Dnr 00454/2006
Skrivelse angående ombyggnation av lägenhet på Ringelsta till matsal/samlingsrum

2006-11-14 Dnr 00453/2006
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av stuga och utedass - del av Abborrträsk 12:1

2006-11-14 Dnr 00452/2006
Nominering av styrelse - Kommuninvest ekonomisk förening

2006-11-14 Dnr 00451/2006
Bygglov för nybyggnad av enfamiljshus - Renvallen 1:4

2006-11-14 Dnr 00450/2006
Anmälan om miljöfarlig verksamhet för isbana - Stora Tallberg S:1

2006-11-13 Dnr 00449/2006
Rapport "Utveckling Arvidsjaur" - Kartläggning av näringslivet i Arvidsjaurs kommun

2006-11-09 Dnr 00448/2006
Val av ombud enligt begravningslagen 2007-2010

2006-11-09 Dnr 00447/2006
Remiss - Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen, SOU 2006:84

2006-11-09 Dnr 00446/2006
Inrättande av stipendium för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram

2006-11-06 Dnr 00445/2006
Sekretess

2006-11-06 Dnr 00444/2006
Sekretess

2006-11-03 Dnr 00443/2006
Sammankoppling av optiska fibernät mellan Arvidsjaur och Malå kommuner

2006-11-03 Dnr 00442/2006
Närpolisverksamhet i Arvidsjaurs kommun

2006-11-03 Dnr 00441/2006
Upprustning av badplats/rastplats i Auktsjaur

2006-11-03 Dnr 00440/2006
Bidrag till Filmpool Nords verksamhet under åren 2007-2008

2006-11-02 Dnr 00439/2006
Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landsting

2006-11-02 Dnr 00438/2006
Godkännande av stadgeändring i Kommuninvest ekonomisk förening

2006-11-02 Dnr 00437/2006
Kommunalt partistöd för mandatperioden 2007-2010

2006-11-01 Dnr 00436/2006
Läsplan läsåret 2007/2008 - Gymnasieskolan

2006-11-01 Dnr 00435/2006
Sammanträdesplan år 2007

2006-11-01 Dnr 00434/2006
Redovisning av motioner år 2006

2006-11-01 Dnr 00433/2006
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2007

2006-11-01 Dnr 00432/2006
Utvärdering av medborgarförslag år 2006

2006-11-01 Dnr 00431/2006
Verksamhetsbidrag för år 2007 - BRIS Region Nord

2006-11-01 Dnr 00430/2006
Kommunvalda huvudmän i Pitedalens Sparbank mandatperioden 2007-201
1
2006-11-01 Dnr 00429/2006
Medlemsskap i Transito, finansiering av regional tågtrafik i Norrbotten

2006-11-01 Dnr 00428/2006
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena

2006-10-31 Dnr 00427/2006
Läsplan läsåret 2007/2008 - Grundskolan

2006-10-31 Dnr 00426/2006
Fördelning av revisorsuppdrag i de kommunala bolagen

2006-10-31 Dnr 00425/2006
Arvodesreglemente för förtroendevalda

2006-10-27 Dnr 00424/2006
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena

2006-10-26 Dnr 00423/2006
Medfinansiering av EU-projekt "Gränslöst Entreprenörsskap i Skolan" - Arjeplogs kommun

2006-10-24 Dnr 00422/2006
Driftstöd till Arvidsjaurs Hembygdsförening år 2007 - Arvidsjaurs hembygdsförening

2006-10-24 Dnr 00421/2006
Kommunal närpolis

2006-10-19 Dnr 00420/2006
Medfinansiering av EU-projekt "BD Pop" år 2007

2006-10-18 Dnr 00419/2006
Bidrag till produktion av Jubileumsbilaga - Inlandsbanan AB

2006-10-17 Dnr 00418/2006
Revisionsreglemente

2006-10-17 Dnr 00417/2006
Budgetäskande för år 2007 - Revisorerna

2006-10-17 Dnr 00416/2006
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2006-08-31

2006-10-17 Dnr 00415/2006
Bygglov och byggnadsavgift för fritidshus - Voutner 1:31

2006-10-17 Dnr 00414/2006
Taxa för avfallshantering

2006-10-17 Dnr 00413/2006
Revisionsrapport - Granskning av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ansvarsutövande

2006-10-16 Dnr 00412/2006
Föreläggande om borttagande av husvagn vid Abmorälven

2006-10-16 Dnr 00411/2006
Medfinansiering av Filmkommissionen år 2007

2006-10-16 Dnr 00410/2006
Yttrande över ansökan om tillstånd för fortsatt och utvidgad grustäkt - Laxbäcken 1:1

2006-10-16 Dnr 00409/2006
Bygglov för nybyggnad av 72 m hög telekommunikationsmast och två teknikbodar - Vaksliden 2:1

2006-10-12 Dnr 00408/2006
Skrivelse angående rivning av tennisbanor vid fastighet Arvidsjaur 9:30

2006-10-11 Dnr 00407/2006
Internbudget år 2007 - Kommunstyrelsen

2006-10-11 Dnr 00406/2006
Utdebitering av kommunalskatt för 2007

2006-10-11 Dnr 00405/2006
Resultat- och finansieringsplan för 2007-2009

2006-10-11 Dnr 00404/2006
Finansieringsbudget år 2007

2006-10-11 Dnr 00403/2006
Resultatbudget år 2007

2006-10-11 Dnr 00402/2006
Medverkan i regionalt nät i Västerbottens län och i kommunerna Arvidsjaur och Arjeplog

2006-10-06 Dnr 00401/2006
Nya kommunfullmäktige 2007-2010

2006-10-06 Dnr 00400/2006
Bygglov för nybyggnad av butik - Arvidsjaur 6:58

2006-10-06 Dnr 00399/2006
Statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället

2006-10-05 Dnr 00398/2006
Bolagsordning för Arvidsjaurs Kommunföretag AB

2006-10-05 Dnr 00397/2006
Bolagsordning för Arvidsjaurhem AB

2006-10-05 Dnr 00396/2006
Bolagsordning för Arvidsjaur Flygplats AB

2006-10-05 Dnr 00395/2006
Bolagsordning för Arvidsjaur Energi AB

2006-10-05 Dnr 00394/2006
Delegation avseende Gatu/VA

2006-10-05 Dnr 00393/2006
Torgstadga - Lokala föreskrifter för torghandel i Arvidsjaurs Kommun

2006-10-05 Dnr 00392/2006
Entledigande som ledamot i Arbetsmarknadsnämnden - Eva Wedin

2006-10-05 Dnr 00391/2006
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige - Eva Wedin

2006-10-03 Dnr 00390/2006
Medfinansiering av EU-projekt "Preparation of a Transnational Network of Cold Weather Testing and Training"

2006-09-28 Dnr 00389/2006
Medfinansiering av EU-projekt "Akademiker i företag 2007" - Umeå Universitet

2006-09-28 Dnr 00388/2006
Taxa för transport av avlidna från äldreboende

2006-09-27 Dnr 00387/2006
Taxa för Kvällssevice/Barnservice inom barnomsorgen

2006-09-26 Dnr 00386/2006
Lån/Borgen för ombyggnation av fastigheten Lejonet 15 - Arvidsjaurhem AB

2006-09-22 Dnr 00385/2006
Belysning Prästberget

2006-09-21 Dnr 00384/2006
Övertagande av byastuga med tomt - Auktsjaurs Intresseförening

2006-09-21 Dnr 00383/2006
Delårsbokslut 2006-08-31

2006-09-21 Dnr 00382/2006
Förbud mot vandrarhem på fastigheten Moskosel 1:7

2006-09-20 Dnr 00380/2006
Delegationsordning för socialnämnden

2006-09-20 Dnr 00379/2006
Delårsbokslut 2006-08-31

2006-09-19 Dnr 00378/2006
Översyn av kommunens totala köksfunktion

2006-09-19 Dnr 00377/2006
Remiss - Betänkande av CTÖ-utredningen (civil test- och övningsverksamhet) - Testa och öva i norra Sverige (SOU 2006:62)

2006-09-19 Dnr 00376/2006
Projektstöd till nybildad förening - TMK Paitball

2006-09-19 Dnr 00375/2006
Delårsbokslut 2006-08-31

2006-09-13 Dnr 00374/2006
Förhandsbesked samt strandskyddsdispens avseende fritidshusbebyggelse - Grundträsk 2:3 (del av)

2006-09-13 Dnr 00373/2006
Bygglov samt strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu - Fjällbonäs 1:19

2006-09-12 Dnr 00372/2006
Motion - Upprustning och trafikering av tvärbanan Jörn-Arvidsjaur

2006-09-12 Dnr 00371/2006
Motion - Område för minimering av strålning från master

2006-09-11 Dnr 00370/2006
Motion - Handlingsplan för Moskoselsområdet

2006-09-11 Dnr 00369/2006
Motion - Utveckling av förnyelsebara biobränslen, flytande och fasta

2006-09-11 Dnr 00368/2006
Introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

2006-09-08 Dnr 00367/2006
Medfinansiering av EU-projekt "New Opportunities New Life"

2006-09-07 Dnr 00366/2006
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnader - del av Fristad 1:5

2006-09-06 Dnr 00365/2006
Heltider inom socialnämndens område

2006-09-01 Dnr 00364/2006
Investeringsbudget år 2007 - Kulturnämnden

2006-09-01 Dnr 00363/2006
Internbudget år 2007 - Kulturnämnden

2006-09-01 Dnr 00362/2006
Bidrag till kostnader för uppstart av caféverksamhet vid Vårdcentralen - DHR Arvidsjaur

2006-08-31 Dnr 00361/2006
Remiss - Förslag till indragning från allmänt underhåll av väg 529 (Västlundavägen), 1921 (Skillnadsgatan-Järnvägsgatan), 1922 (Stationsgatan), 1923 (Sjukstugegatan) samt 1925 (Borgargatan), Arvidsjaurs kommun

2006-08-31 Dnr 00360/2006
Översyn av förskolans och grundskolans verksamhet

2006-08-29 Dnr 00359/2006
Direktupphandling för inköp av räddningsfordon

2006-08-29 Dnr 00358/2006
Budget 2007 – Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2006-08-29 Dnr 00357/2006
Internkontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2006/2007

2006-08-29 Dnr 00356/2006
Ansökan om förhandsbesked för uppbyggnad av garagebyggnad - Björkberget 1:1

2006-08-28 Dnr 00355/2006
Biblioteksprojekt "Maracas" - Kommunstyrelsen

2006-08-28 Dnr 00354/2006
Bygglov för nybyggnad av uthus/förråd - Montören 3

2006-08-28 Dnr 00353/2006
Biblioteksprojekt "Maracas" - Kulturnämnden

2006-08-28 Dnr 00352/2006
Bygglov för tillbyggnat av inglasat uterum - Haren 4

2006-08-28 Dnr 00351/2006
Bygglov för uppsättande av plank - Göken 10

2006-08-28 Dnr 00350/2006
Uppföljning och utvärdering av den operativa tillsynen enligt miljöbalken

2006-08-28 Dnr 00349/2006
Plan för uppföljning och utvärdering inom socialnämndens verksamhetsområde

2006-08-28 Dnr 00348/2006
Inspektionsmeddelande kommunalhus m.m.

2006-08-25 Dnr 00347/2006
Transport av avlidna

2006-08-25 Dnr 00346/2006
Höjning av grundbemanning inom hälso och sjukvårdsenheten

2006-08-25 Dnr 00345/2006
Investeringsbudget 2007 - Socialnämnden

2006-08-23 Dnr 00344/2006
Budget / internbudget 2007 - Socialnämnden

2006-08-23 Dnr 00343/2006
Anmälan enligt Lex Sarah år 2006

2006-08-22 Dnr 00342/2006
Yttrande - Ansökan om bygdemedel från Arvidsjaurs kommun

2006-08-22 Dnr 00341/2006
Ansökan om nedsättning av miljötillsynsavgift - GK DOOR AB

2006-08-21 Dnr 00340/2006
Budgetprocess för kommunfullmäktige

2006-08-18 Dnr 00339/2006
Medfinansiering av EU-projekt "Polcirkeln - Swedish Lapland II"
- Arjeplog Lappland Besöksservice AB

2006-08-17 Dnr 00338/2006
Priser för halkbanekörning vid trafikskolan

2006-08-17 Dnr 00337/2006
Handlingsplan mot mobbning och annan kränkande särbehandling

2006-08-17 Dnr 00336/2006
Bidrag till arrangemang vid storstämningshelgen 2006 - Arvidsjaurs sameförening

2006-08-17 Dnr 00335/2006
Anvisningar till delårsbokslut 2006-08-31

2006-08-17 Dnr 00334/2006
Riktlinjer för kommunens kravverksamhet

2006-08-16 Dnr 00333/2006
Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten

2006-08-16 00332/2006
Entledigande som nämndeman

2006-08-16 Dnr 00331/2006
Bidrag för genomförande av teoretisk och praktisk hagelskyttedag för ungdom - Arvidsjaurs Jaktvårdskrets

2006-08-16 Dnr 00330/2006
Delårsbokslut 2006-08-31

2006-08-16 Dnr 00329/2006
Kvalitetsredovisning inom skolväsendet 2005

2006-08-16 Dnr 00328/2006
Plan för utvärdering och uppföljning inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde

2006-08-16 Dnr 00327/2006
Nya regler för beredskapsförberedelser

2006-08-14 Dnr 00326/2006
Öppettider på Återvinningscentralen

2006-08-14 Dnr 00325/2006
Samverkan färdtjänst

2006-08-14 Dnr 00324/2006
Samverkan färdtjänst

2006-08-10 Dnr 00323/2006
Samråd om avstyckning av tomt samt strandskyddsdispens
- Abborrträsk 1:56

2006-07-06 Dnr 00322/2006
Medfinansiering av EU-projekt "Kretsloppsbaserad bioenergi i kallt klimat"

2006-07-03 Dnr 00321/2006
Riksrekrytering avseende Grundläggande flygförarutbildning vid Sandbackaskolan

2006-06-30 Dnr 00320/2006
Remiss - Departementspromemoria "Huvudmannaskap för hemsjukvård m.m." (S2006/5255/ST)

2006-06-28 Dnr 00319/2006
Investeringsbehov 2007 - Vittjåkk

2006-06-27 Dnr 00318/2006
Driftstöd till verksamheten för år 2007 - Teknikens Hus

2006-06-27 Dnr 00317/2006
Inspektionsmeddelande Fridhemsskolan - Arbetsmiljöverket

2006-06-27 Dnr 00316/2006
Plan för uppföljning och utvärdering inom kommunstyrelsens område

2006-06-27 Dnr 00315/2006
Översyn av politisk organisation

2006-06-26 Dnr 00314/2006
Stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre

2006-06-26 Dnr 00313/2006
Tillsyn av socialnämndens verksamheter m.m. i Arvidsjaurs kommun - Länsstyrelsen

2006-06-26 Dnr 00312/2006
Budget år 2007

2006-06-26 Dnr 00311/2006
Teckning av aktier i Filmpool Nord AB

2006-06-22 Dnr 00310/2006
Granskning om styrelser och nämnder följer förvaltningsdomstols avgöranden

2006-06-21 Dnr 00309/2006
Revisionsrapport - Granskning om styrelser och nämnder följer förvaltningsdomstolens avgöranden

2006-06-21 Dnr 00308/2006
Revisionsrapport - Granskning om styrelser och nämnder följer förvaltningsdomstolens avgöranden

2006-06-20 Dnr 00307/2006
Ansökan om utvecklingspengar till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet

2006-06-20 Dnr 00306/2006
Ansökan om utvecklingspengar till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet

2006-06-20 Dnr 00305/2006
Medfinansiering av EU-projekt "Kartläggning och analys av kommersiella användingsområden för vit biolövmassa"

2006-06-16 Dnr 00304/2006
Begäran om prövning av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut angående mast vid vattenverket - Arvidsjaur 6:1

2006-06-15 Dnr 00303/2006
Bolagsordning för Arvidsjaur Flygplats AB

2006-06-14 Dnr 00302/2006
Bygglov för ändrad användning och ändrad planlösning
- Jacob Larsagärdan 4

2006-06-08 Dnr 00301/2006
Omplacering av boulebana - Bouleklubben Nordklotet

2006-06-07 Dnr 00300/2006
Anläggningsbeslut för montering av ventildragare för manövrering av stora ventiler

2006-06-07 Dnr 00299/2006
Anläggningsbeslut för utbyte av VA-ledningar i Järvträsk

2006-06-07 Dnr 00298/2006
Anläggningsbeslut för förbättring av Odlingsgatan

2006-06-07 Dnr 00297/2006
Medverkan i temaåret Ungkultur 07

2006-06-01 Dnr 00296/2006
Uppställningsplats för hundspann och tillhörande transportfordon vintern 2006/2007

2006-06-01 Dnr 00295/2006
Förhandsbesked och strandskyddsdispens avseende fritidshusbebyggelse - Nya Bastuselet 1:5

2006-06-01 Dnr 00294/2006
Investeringsbudget år 2007

2006-06-01 Dnr 00293/2006
Budget 2007

2006-06-01 Dnr 00292/2006
Representant till arbetsgrupp för framtagande av biblioteksplan

2006-06-01 Dnr 00291/2006
Utvärdering av arbetsmiljöarbete 2005 samt plan för arbetsmiljöarbete 2006

2006-05-31 Dnr 00290/2006
Budgetäskanden för del av kalenderåret 2006 och för år 2007 - Sandbackaskolan

2006-05-30 Dnr 00289/2006
Yttrande över förslag till "Nordisk samekonvention"

2006-05-30 Dnr 00288/2006
Yttrande - Ansökan om fristående gymnasieskola i Luleå avseende specialutformat program med inriktning mot IT-elektronik-naturvetenskap - IT Gymnasiet Luleå

2006-05-30 Dnr 00287/2006
Yttrande - Ansökan om fristående gymnasieskola i Skellefteå avseende specialutformat program med inriktning mot IT-elektronik-naturvetenskap - IT Gymnasiet Skellefteå

2006-05-30 Dnr 00286/2006
Kanalisation i samband med fjärrvärmeutbyggnad

2006-05-30 Dnr 00285/2006
Utökning av aktiekapital - Arvidsjaur Flygplats AB

2006-05-30 Dnr 00284/2006
Driftbudgetramar för 2007

2006-05-30 Dnr 00283/2006
Budget 2006 - Åtgärdsplan 2005-2008

2006-05-29 Dnr 00282/2006
Yttrande - Ansökan om fristående gymnasieskola i Skellefteå avseende datatekniskt program och medieprogram - NTI-gymnasiet

2006-05-29 Dnr 00281/2006
Arrendering av del av fastigheten Arvidsjaur 9:1 - Lars Bexell

2006-05-24 Dnr 00280/2006
Skrivelse angående utökade resurser för polisen i Arvidsjaur sommaren 2006

2006-05-24 Dnr 00279/2006
Utbildning inför valet 2006

2006-05-24 Dnr 00278/2006
Extern information om förtidsröster valet 2006

2006-05-24 Dnr 00277/2006
Behandling av förtidsröster valet 2006

2006-05-24 Dnr 00276/2006
Valnämndens kansli valet 2006

2006-05-24 Dnr 00275/2006
Förordnande av bud valet 2006

2006-05-24 Dnr 00274/2006
Röstning på institutioner valet 2006

2006-05-24 Dnr 00273/2006
Särskild förtidsröstning, mobil verksamhet valet 2006

2006-05-24 Dnr 00272/2006
Förordnande av röstmottagare vid förtidsröstning valet 2006

2006-05-24 Dnr 00271/2006
Förtidsröstning valet 2006

2006-05-24 Dnr 00270/2006
Utfärdande av dubblettröstkort valet 2006

2006-05-24 Dnr 00269/2006
Anordnande av valskjutsar på valdagen 2006

2006-05-24 Dnr 00268/2006
Särskilt röstmottagningsställe - Abborrträsk

2006-05-24 Dnr 00267/2006
Öppettider i vallokaler för röstmottagning valet 2006

2006-05-24 Dnr 00266/2006
Vallokaler för röstmottagning valet 2006

2006-05-24 Dnr 00265/2006
Valförrättare för mandatperioden 2003-2006 - fyllnadsval för 2006

2006-05-24 Dnr 00264/2006
Förhandsbesked om avstyckning av fritidshus - Brännfors 1:1

2006-05-24 Dnr 00263/2006
Bygglov för tillbyggnad av altan med tak - Vaktmästaren 1

2006-05-23 Dnr 00262/2006
Anmälan enligt miljöbalken om anläggande av biltestbana - Laxbäcken 1:18

2006-05-23 Dnr 00261/2006
Inspektionsmeddelande kommunalhus m.m.

2006-05-23 Dnr 00260/2006
Försäljning av del av fastigheten Lyckan 1:1 - Marja Lundmark och Gunnar Persson

2006-05-23 Dnr 00259/2006
Begäran om busshållplats i Långudden - Övre Långträsk Bygdeförening

2006-05-22 Dnr 00258/2006
Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga varor (LBE)

2006-05-22 Dnr 00257/2006
Samverkan- och detaljavtal för räddningstjänsterna inom regionen - SAMLAS

2006-05-22 Dnr 00256/2006
Yttrande - Ansökan om fristående gymnasieskola i Luleå avseende utbildningar inom Bygg, El, Energi och Hantverk - Doctrinagymnasiet

2006-05-19 Dnr 00255/2006
Representant till arbetsgrupp för framtagande av biblioteksplan

2006-05-19 Dnr 00254/2006
Utskick av elektroniska kallelser och underrättelser till kulturnämndens ledamöter och ersättare

2006-05-19 Dnr 00253/2006
Övergripande mål 2007 för kommunstyrelsens verksamhetsområde

2006-05-19 Dnr 00252/2006
Finansiella mål enligt lagen om god ekonomisk hushållning år 2007

2006-05-19 Dnr 00251/2006
Åtgärdsplaner för budget 2005-2008

2006-05-19 Dnr 00250/2006
Avskrivningsgränser för inventarier

2006-05-19 Dnr 00249/2006
Räddningstjänstens synpunkter på byggande och drift av den planerade Storälgen på Vithatten

2006-05-18 Dnr 00248/2006
Bygglov för nybyggnad av uthus/förråd - Hunden 9

2006-05-18 Dnr 00247/2006
Representant i arbetsgrupp för framtagande av biblioteksplan

2006-05-18 Dnr 00246/2006
Polisövervakning

2006-05-18 Dnr 00245/2006
Hållande av häst - Lyckan 1:1

2006-05-18 Dnr 00244/2006
Åtgärdsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2006-05-18 Dnr 00243/2006
Nyttjande av reservkraftverk - Fridhemsskolan, Ringelsta och Fjärrvärmeverket

2006-05-18 Dnr 00242/2006
Yttrande - Ansökan om fristående gymnasieskola i Luleå avseende utbildningar inom Estetik, El, Medie, Naturvetenskap, Samhällskunskap och Teknik - Cybergymnasiet

2006-05-18 Dnr 00241/2006
Yttrande - Ansökan om fristående gymnasieskola i Luleå avseende Handelsutbildning med inriktning entreprenörskap - Norrlands Entreprenörsgymnasium

2006-05-18 Dnr 00240/2006
Yttrande - Ansökan om fristående gymnasieskola i Skellefteå avseende Hälso- och idrottsprogram samt Hantverksprogram med inriktning frisör - John Bauergymnasiet

2006-05-18 Dnr 00239/2006
Yttrande - Ansökan om fristående gymnasieskola i Luleå avseende naturvetenskapligt samt samhällsvetenskapligt program - NTI-gymnasiet

2006-05-18 Dnr 00238/2006
Yttrande - Ansökan om fristående gymnasieskola i Luleå avseende specialutformat samhällsvetenskapsprogram "Business Program" samt "Commerce Program" - Thoren Business School

2006-05-18 Dnr 00237/2006
Yttrande - Ansökan om fristående gymnasieskola i Skellefteå avseende specialutformat samhällsvetenskapsprogram "Business Program" samt "Commerce Program" - Thoren Business School

2006-05-17 Dnr 00236/2006
Verksamhetsmål för kommunstyrelsen år 2007

2006-05-17 Dnr 00235/2006
Övergripande mål för arbetsmiljön

2006-05-17 Dnr 00234/2006
Mottagande av ensamstäende flyktingbarn

2006-05-17 Dnr 00233/2006
Representant till arbetsgrupp för framtagande av biblioteksplan

2006-05-16 Dnr 00232/2006
Bidrag för anordnande av sommarskola 2006 inom gymnasieskolan

2006-05-16 Dnr 00231/2006
Bidrag för anordnande av sommarskola 2006 inom grundskolan

2006-05-16 Dnr 00230/2006
Budget år 2007 för Partnerskap Inland - Akademi Norr

2006-05-16 Dnr 00229/2006
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi Norr år 2005

2006-05-16 Dnr 00228/2006
Försäljning av fastigheten Arvidsjaur 9:24 samt arrende av fastigheten Arvidsjaur 9:4 - Sven-Erik Isaksson

2006-05-16 Dnr 00227/2006
Regionalt samverkansforum för utveckling av militär test- och övningsverksamhet i Norrbotten

2006-05-15 Dnr 00226/2006
Tillsyn kvällstid för barn utöver vad skollagen kräver

2006-05-12 Dnr 00225/2006
Försök med skoterkörning i tätorten

2006-05-12 Dnr 00224/2006
Bygglov för nybyggnad av uthus/förråd - Hunden 9

2006-05-11 Dnr 00223/2006
Bidrag för inköp av inventarier till bygdegården - Suddesjaur Bygdegårdsförening

2006-05-11 Dnr 00222/2006
Motion - Snöskotertrafik i Arvidsjaurs kommuns tätorter

2006-05-10 Dnr 00221/2006
Verksamhetsmål för barn- och ungdomsnämndens enheter år 2006

2006-05-10 Dnr 00220/2006
Riktlinjer för utmärkelsen "Årets Arvidsjaurbo"

2006-05-10 Dnr 00219/2006
Arbetsordning för kommunfullmäktige

2006-05-10 Dnr 00218/2006
Bidrag för genomförande av Landsbygdsseminarie 2006 - Föreningen Arvidsjaurs Byar

2006-05-10 Dnr 00217/2006
Gång- och cykelväg i Moskosel

2006-05-10 Dnr 00216/2006
Hastighetsbegränsande åtgärder längs Villavägen

2006-05-10 Dnr 00215/2006
Beläggning av asfalt på vägsträckan Abborrträsk-Ånäs

2006-05-09 Dnr 00214/2006
Feriearbeten sommaren 2006

2006-05-09 Dnr 00213/2006
Delårsbokslut 2006-04-30

2006-05-08 Dnr 00212/2006
Plan för Individ- och familjeomsorgens utveckling år 2006-2010

2006-05-08 Dnr 00211/2006
Återkallande av serveringstillstånd - Hotell Orren & T-huset AB

2006-05-05 Dnr 00210/2006
Begäran om utbetalning av semesterlön efter avslutad tjänst vid Arvidsjaurs Näringslivscentrum

2006-05-05 00209/2006
Ombud och ersättare till NENET's bolagsstämma

2006-05-04 Dnr 00208/2006
Delårsbokslut 2006-04-30

2006-05-04 Dnr 00207/2006
Delårsbokslut 2006-04-30

2006-05-04 Dnr 00206/2006
Delårsbokslut 2006-04-30

2006-05-04 Dnr 00205/2006
Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga varor (LBE)

2006-05-04 Dnr 00204/2006
Hållande av häst och bedrivande av gocartverksamhet - Arvidsjaur 9:24 och Arvidsjaur 9:4

2006-05-04 Dnr 00203/2006
Område för uppställning av hundspann i Arvidsjaurs samhälle

2006-05-03 Dnr 00202/2006
Bidrag för ombyggnation av Folkets Hus i Abborrträsk

2006-05-03 Dnr 00201/2006
Ansökan om utvecklingspengar till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet – Länsstyrelsen

2006-05-03 Dnr 00200/2006
Bidrag till Cafékvällar under hösten 2006 - Arvidsjaurs Sameförening

2006-05-03 Dnr 00199/2006
Ändring av detaljplan för fastigheten Hjorten 22

2006-05-02 Dnr 00198/2006
Sammanställning av lokal avvikelsehantering vid särskilda boenden år 2005

2006-05-02 Dnr 00197/2006
Bidrag till lönekostnader för öppethållande av Hängengården - Glommersträsk Hembygdsförening

2006-05-02 Dnr 00196/2006
Detaljplan för del av kvarteret Hjorten - Hjorten 22

2006-04-28 Dnr 00195/2006
Riktlinjer för äldreboende med helinackordering

2006-04-28 Dnr 00194/2006
Plan för utvärdering och uppföljning inom kulturnämndens verksamhetsområde

2006-04-28 Dnr 00193/2006
Mål för arbetsmiljön inom kulturnämndens verksamhetsområde

2006-04-28 Dnr 00192/2006
Arbetsgrupp för översyn av inriktning, mål och regler för bidrag till föreningar

2006-04-27 Dnr 00191/2006
Översyn av åldersgräns och priser gällande avgifter vid kommunens fritidsanläggningar

2006-04-27 Dnr 00190/2006
Förhandsbesked för nybyggnad av stall - Arvidsjaur 9:14

2006-04-27 Dnr 00189/2006
Ombud och oppositionsrepresentant till Inlandskommunernas Ekonomiska Förenings stämma

2006-04-27 Dnr 00188/2006
Befrielse från hyrekostnad vid hyra av Medborgarhusets danslokal - PRO Arvidsjaur

2006-04-26 Dnr 00187/2006
Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2006 - Företagarna i Arvidsjaur

2006-04-25 Dnr 00186/2006
Inspektionsmeddelande Sandbackaskolan Gymnasium - Arbetsmiljöverket

2006-04-25 Dnr 00185/2006
Budget för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2007

2006-04-25 Dnr 00184/2006
Samverkan- och detaljavtal för räddningstjänsterna inom regionen

2006-04-25 Dnr 00183/2006
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av smådjursklinik - Ejdern 6

2006-04-25 Dnr 00182/2006
Plan för Kultur i vården

2006-04-25 Dnr 00181/2006
Yttrande över områden lämpliga för vattenskotertrafik

2006-04-25 Dnr 00180/2006
Hållande av häst - Arvidsjaur 9:30

2006-04-24 Dnr 00179/2006
Samverkan inom miljö och bygg - Arvidsjaur, Arjeplog, Malå och Sorsele kommuner

2006-04-24 Dnr 00178/2006
Dispens från valbarhetskrav för förtroendevald revisor - Kristina Kjellberg

2006-04-24 Dnr 00177/2006
Remiss - Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2004: Nya upphandlingsregler 2 (SOU 2006:28) - Finansdepartementet

2006-04-24 Dnr 00176/2006
Budget 2006 - Åtgärdsplan 2005-2008

2006-04-24 Dnr 00175/2006
Fastställande av ekonomiskt ansvar för barn- och ungdomsnämnden

2006-04-24 Dnr 00174/2006
Internkontrollplan för barn- och ungdomsnämndens verksamheter

2006-04-24 Dnr 00173/2006
Övergripande mål 2007 för barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde

2006-04-24 Dnr 00172/2006
Övergripande mål 2007 för socialnämndens verksamhetsområde

2006-04-24 Dnr 00171/2006
Budget 2006 - Åtgärdsplan 2005-2008

2006-04-24 Dnr 00170/2006
Yttrande över ansökan om tillstånd till täktverksamhet - Björknäs 1:3

2006-04-24 Dnr 00169/2006
Delegering av beslutanderätt för miljö, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2006-04-24 Dnr 00168/2006
Projektstöd för kulturarrangemang 2006 - Föreningen Kojfolket

2006-04-24 Dnr 00167/2006
Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter

2006-04-24 Dnr 00166/2006
Fastställande av ekonomiskt ansvar för kulturnämnden

2006-04-24 Dnr 00165/2006
Övergripande mål 2007 för kulturnämndens verksamhetsområde

2006-04-24 Dnr 00164/2006
Plan för Kultur i vården

2006-04-24 Dnr 00163/2006
Bidrag till föreningar år 2007

2006-04-21 Dnr 00162/2006
Remiss - "Att återta mitt språk - åtgärder för att stärka det samiska språket"

2006-04-13 Dnr 00161/2006
Samarbetsavtal för gymnasieskolorna i Norrbottens län

2006-04-13 Dnr 00160/2006
Remiss - Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten

2006-04-13 Dnr 00159/2006
Revisionsberättelser år 2005 för kommunens fonder

2006-04-12 Dnr 00158/2006
Nyttjande av kommunens mark (Arvidsjaur 9:30) - Silver Road Cruisers

2006-04-12 Dnr 00157/2006
Fastställande av ekonomiskt ansvar för socialnämnden

2006-04-12 Dnr 00156/2006
Internkontrollplan för socialnämndens verksamheter

2006-04-12 Dnr 00155/2006
Socialnämndens mål för flyktingmottagning

2006-04-12 Dnr 00154/2006
Bidrag till Orkesterläger "MusT" 2006 – Norrbottensmusiken

2006-04-12 Dnr 00153/2006
Bidrag till analog klocka - Glommers Bygderåd

2006-04-10 Dnr 00152/2006
Planeringsunderlag för storskalig vindkraft i Norrbottens län

2006-04-10 Dnr 00151/2006
Förlagsinsatser till Övre Norrlands Kreditgarantiförening

2006-04-07 Dnr 00150/2006
Arbetsgrupp för framtagande av biblioteksplan

2006-04-06 Dnr 00149/2006
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2006/2007

2006-04-06 Dnr 00148/2006
Minskning av fordran - Arvidsjaurs Flygplats AB

2006-04-06 Dnr 00147/2006
Översyn av regler för bidrag till föreningar

2006-04-06 Dnr 00146/2006
Anvisningar till delårsbokslut 2006-04-30

2006-04-06 Dnr 00145/2006
Representation i samband med Same Ätnam:s Landsmöte i Arvidsjaur - Same Ätnam

2006-04-05 Dnr 00144/2006
Medfinansiering av EU-projekt "The Prince's Trust"

2006-04-05 Dnr 00143/2006
Tilläggsbudget LASS

2006-04-05 Dnr 00142/2006
Livboj till friluftsbadet i Tjappsåive

2006-04-04 Dnr 00141/2006
Ansökan om installation av värmepump - Abborrträsk 1:55

2006-04-04 Dnr 00140/2006
Årsberättelse sotningsverksamhet

2006-04-04 Dnr 00139/2006
Samverkan telefoni - Arvidsjaur, Arjeplog, Malå och Sorsele kommuner

2006-04-04 Dnr 00138/2006
Medfinansiering av EU-projekt "New Horizon"

2006-04-04 Dnr 00137/2006
Bidrag till lönekostnader - Arvidsjaurs Ryttarförening

2006-04-04 Dnr 00136/2006
Föreningsbidrag år 2007 - föreningsstöd/investeringsstöd

2006-04-04 Dnr 00135/2006
Bidrag för inköp av inventarier till byastugan - Fjällbonäs Bygdeförening

2006-04-03 Dnr 00134/2006
Avgifter vid Centrumbadet

2006-04-03 Dnr 00133/2006
Uppsägning av avtal avseende föreningsdrift av idrottsanläggningar

2006-03-29 Dnr 00132/2006
Utvärdering av systemet med kontaktpolitiker

2006-03-28 Dnr 00131/2006
Redovisning av kundundersökning avseende bygglov

2006-03-28 Dnr 00130/2006
Årsredovisning år 2005 - Arvidsjaurs Kommunföretag AB

2006-03-28 Dnr 00129/2006
Bygglov för ändrad användning till restaurangverksamhet - Hjorten 22

2006-03-27 Dnr 00128/2006
Revisionsrapport - Granskning av Resursstyrning och anpassning inom BUN:s ansvarsområde

2006-03-27 Dnr 00127/2006
Granskningsredogörelse - Granskning av Arbetsmiljöarbetet, Arvidsjaurs flygplats AB

2006-03-27 Dnr 00126/2006
Granskningsredogörelse - Granskning av Hantering av efterfrågan och kundbehov, Arvidsjaurhem AB

2006-03-27 Dnr 00125/2006
Granskningsredogörelse - Granskning av Riskhantering och egendomsskydd, Arvidsjaur Energi AB

2006-03-27 Dnr 00124/2006
Revisionsrapport - Granskning av Delårsrapport per augusti 2005

2006-03-27 Dnr 00123/2006
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning år 2005

2006-03-27 Dnr 00122/2006
Yttrande över utarrendering/köp av mast vid Ringelvallen

2006-03-24 Dnr 00121/2006
Genomförande av fördjupad studie av saneringsobjekt

2006-03-23 Dnr 00120/2006
Bevarande och utveckling av Marklundsparken

2006-03-23 Dnr 00119/2006
Iordningställande av båthamn vid Arvidsjaursjön

2006-03-22 Dnr 00118/2006
Solvärmeanläggning vid utebassängen i Glommersträsk

2006-03-22 Dnr 00117/2006
Försäljning av markområde inom fastigheten Arvidsjaur 6:1 - DollarStore

2006-03-22 Dnr 00116/2006
Tilläggsbudget LASS

2006-03-21 Dnr 00115/2006
Dokumenthanteringsplaner för kommunstyrelsen

2006-03-20 Dnr 00114/2006
Kompetensstegen - Skadeförebyggande insatser för äldre

2006-03-17 Dnr 00113/2006
Prissättning av fiberanslutning till fastigheter i Arvidsjaurs centralort

2006-03-16 Dnr 00112/2006
Bidrag till studieförbund

2006-03-14 Dnr 00111/2006
Prissättning av industrimark

2006-03-14 Dnr 00110/2006
Medfinansiering av EU-projekt "Success"

2006-03-13 Dnr 00109/2006
Medverkan i FRISK - Förenade Regionala Initiativtagare Startar Kampen år 2007

2006-03-13 Dnr 00108/2006
Driftstöd till Hängengården år 2007 - Glommersträsk Hembygdsförening

2006-03-13 Dnr 00107/2006
Domar gällande kommunens rätt att engagera sig i annat än det som rör kommunmedborgare

2006-03-10 Dnr 00106/2006
Ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet

2006-03-10 Dnr 00105/2006
Årsredovisning år 2005 - Arvidsjaurhem AB

2006-03-10 Dnr 00104/2006
Övergripande mål för fullmäktige år 2007

2006-03-09 Dnr 00103/2006
Nominering av representant till styrelsen för Norrbottens Energikontor AB (NENET)

2006-03-09 Dnr 00102/2006
Bidrag för underhåll av skoterleder säsongen 2005/2006 - Skoterklubbarna i kommunen

2006-03-09 00101/2006
Bidrag för upprustning av utrustning vid badplats samt förbättring av elljusspår - Lauker-Lövvikens byastugeförening

2006-03-09 Dnr 00100/2006
Rutiner för samverkan mellan kommuner och landsting kring utskrivningsbara patienter

2006-03-09 Dnr 00099/2006
Ansvarsfördelning för hjälpmedel i Norrbottens län

2006-03-09 Dnr 00098/2006
Medfinansiering av EU-projekt "Framtidens Georange" - Malå kommun

2006-03-09 Dnr 00097/2006
Avtal avseende energileveranser till Parkskolan Glommersträsk - Glommers Miljöenergi AB

2006-03-07 Dnr 00096/2006
Medfinansiering av EU-projekt "Access Arvidsjaur"

2006-03-07 Dnr 00095/2006
Förlängning av sophämtningsavtal

2006-03-06 Dnr 00094/2006
Rekryteringspolicy för Arvidsjaurs kommun

2006-03-03 Dnr 00093/2006
Försäljning av fastigheten Arvidsjaur 9:14 - Marja Lundmark och Gunnar Persson

2006-03-02 Dnr 00092/2006
Vårdtyngdsmätning i Arvidsjaurs kommuns äldreboenden

2006-03-02 Dnr 00091/2006
Utvärdering av arbetsmiljöarbete 2005 samt plan för arbetsmiljöarbete 2006

2006-03-02 Dnr 00090/2006
Ansökan om bidrag ur Oskar Nilssons fond år 2006

2006-03-02 Dnr 00089/2006
Delgivningar till kommunfullmäktige år 2006

2006-03-01 Dnr 00088/2006
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2006

2006-03-01 Dnr 00087/2006
Entledigande som styrelseordförande i Arvidsjaur Energi AB - Henning Åhman

2006-02-28 Dnr 00086/2006
Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande

2006-02-28 Dnr 00085/2006
Granskning av Kulturnämndens verksamhetsområde - Revisorerna

2006-02-28 Dnr 00084/2006
Bidrag till Skoltävling (idrottsdag) år 2006 för elever med funktionshinder - NHIF Norrbottens Handikappidrottsförbund

2006-02-27 Dnr 00083/2006
Bokslut år 2005

2006-02-27 Dnr 00082/2006
Bidrag för inköp av inventarier till byastugan - Järvträsk Byastugeförening

2006-02-27 Dnr 00081/2006
Fastställande av ekonomiskt ansvar

2006-02-27 Dnr 00080/2006
Reglemente för kontroll av verifikationer

2006-02-27 Dnr 00079/2006
Årsredovisning 2005 för förvaltade fonder

2006-02-27 Dnr 00078/2006
Ombudgetering av 2006 års investeringar

2006-02-27 Dnr 00077/2006
Disposition av årets resultat 2005

2006-02-27 Dnr 00076/2006
Internbudget år 2006

2006-02-24 Dnr 00075/2006
Yttrande - Kostnadstäckning för ombyggnation av fastigheten Lejonet med anledning av förändrad verksamhet - Arvidsjaurhem AB

2006-02-23 Dnr 00074/2006
Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige år 2006

2006-02-23 Dnr 00073/2006
Sekretess

2006-02-23 Dnr 00072/2006
Sekretess

2006-02-22 Dnr 00071/2006
Delegering av beslutanderätt - kommunens yttrande angående antagande av hemvärnsmän

2006-02-22 Dnr 00070/2006
Ej tillräcklig ventilation för personantalet - Bofinken 7

2006-02-22 Dnr 00069/2006
Val av personuppgiftsombud, personuppgiftsassistent samt instruktion för behandling av personuppgifter för Socialnämnden

2006-02-22 Dnr 00068/2006
Val av personuppgiftsombud, personuppgiftsassistent samt instruktion för behandling av personuppgifter för kommunstyrelsen

2006-02-21 Dnr 00067/2006
Tillväxtprogram för Arvidsjaurs kommun 2006-2009

2006-02-21 Dnr 00066/2006
Sekretess

2006-02-21 Dnr 00065/2006
Kostnadstäckning för ombyggnation av fastigheten Lejonet med anledning av förändrad verksamhet - Arvidsjaurhem AB

2006-02-20 Dnr 00064/2006
Begäran om borttagande av villkor gällande ordningsvakter i serveringslokaler under vardagkvällar - Stalo Krog

2006-02-20 Dnr 00063/2006
Begäran om borttagande av villkor gällande ordningsvakter i serveringslokaler under vardagkvällar - Konditori Kaffestuga/Restaurang Augusta

2006-02-20 Dnr 00062/2006
Begäran om borttagande av villkor gällande ordningsvakter i serveringslokaler under vardagkvällar - Hotell Edström AB

2006-02-20 Dnr 00061/2006
Begäran om borttagande av villkor gällande ordningsvakter i serveringslokaler under vardagkvällar - Hotell Laponia AB

2006-02-20 Dnr 00060/2006
Utarrendering av Vittjåkkanläggningen

2006-02-20 Dnr 00059/2006
Bidrag för inköp av särtryck - Per-Fredrik Glommés Vänförening

2006-02-15 Dnr 00058/2006
Yttrande - Överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för personer som har fått uppehållstillstånd

2006-02-15 Dnr 00057/2006
Överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för personer som har fått uppehållstillstånd

2006-02-15 Dnr 00056/2006
Driftsbidrag 2006 byastugor/bygdegårdsföreningar

2006-02-14 Dnr 00055/2006
Årsredovisning för år 2005 - kommunstyrelsens verksamhetsområde

2006-02-13 Dnr 00054/2006
Remiss - förslag till regional förvaltningsplan för stora rovdjur i Norrbottens län

2006-02-10 Dnr 00053/2006
Delegering av beslutanderätt - behörighet att utfärda tjänstekort för personal i kommunens tjänst

2006-02-09 Dnr 00052/2006
Security Penetration Test

2006-02-08 Dnr 00051/2006
Nominering till Pite Älv Ekonomisk förenings styrelse år 2006

2006-02-08 Dnr 00050/2006
Informationsplan för Arvidsjaurs kommun

2006-02-08 Dnr 00049/2006
Investeringsbudget år 2007

2006-02-08 Dnr 00048/2006
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - Björnen 5

2006-01-31 Dnr 00047/2006
Investeringsredovisning för år 2005

2006-01-30 Dnr 00046/2006
Detaljplan för kvarteret Ejdern 1

2006-01-30 Dnr 00045/2006
Bygglov för nybyggnad av kyrkogård - Arvidsjaur 6:8

2006-01-27 Dnr 00044/2006
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2006

2006-01-27 Dnr 00043/2006
Verksamhetstillsyn av hälso- och sjukvården vid äldreboendet Solbacken - Socialstyrelsen

2006-01-26 Dnr 00042/2006
Reglering av överenskommelse mellan ägarna av Järven 8 och 9 avseende parkeringsyta och plank

2006-01-26 Dnr 00041/2006
Kompetensplan för äldreomsorgen och avdelningen för funktionshindrade

2006-01-26 Dnr 00040/2006
Lokala kurser inom gymnasiesärskolan

2006-01-26 Dnr 00039/2006
Villkor för lån till kommunala bolag

2006-01-25 Dnr 00038/2006
Bidrag till lekutrustning m m - Klockarbackeskolan årskurs 1-3

2006-01-25 Dnr 00037/2006
Utökad borgen för byggande av hyreshus på kvarteret Sparven - Arvidsjaurhem AB

2006-01-25 Dnr 00036/2006
Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Patrik Sundberg

2006-01-25 Dnr 00035/2006
Entledigande som ledamot i Arbetsmarknadsnämnden - Karl-Johan Ottosson

2006-01-24 Dnr 00034/2006
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2006

2006-01-24 Dnr 00033/2006
Utredning av barnomsorgsbehov natt- och OB-tid

2006-01-24 Dnr 00032/2006
Bokslut och årsredovisning år 2005

2006-01-23 Dnr 00031/2006
Yttrande - Medfinansiering av EU-projekt "Vielggis balges" (Vit väg) - Samernas Utbildningscentrum

2006-01-23 Dnr 00030/2006
Uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

2006-01-23 Dnr 00029/2006
Medfinansiering av EU-projekt "Vielggis balges" (Vit väg) - Samernas Utbildningscentrum

2006-01-23 Dnr 00028/2006
Verksamhetsplan för miljöinspektörernas verksamhetsområden år 2006

2006-01-23 Dnr 00027/2006
Överlämnande av djurskyddsärende

2006-01-23 Dnr 00026/2006
Skrivelse om mast/antenn på fastigheten Stormyrheden 1:2

2006-01-23 00025/2006
Yttrande över planändring - Bofinken, Korpen 2,6,7 och Ejdern 5

2006-01-20 Dnr 00024/2006
Överföring av anslag avseende skötsel och underhåll av skidled

2006-01-20 Dnr 00023/2006
Delegation avseende antagande av detaljplan för Bofinken 11, Ejdern 5 och Korpen 2, 6 och 7

2006-01-20 Dnr 00022/2006
Bokslut år 2005

2006-01-20 Dnr 00021/2006
Bokslut år 2005

2006-01-19 Dnr 00020/2006
Nyttjande av mast vid Ringelvallen (vid f.d. ledningscentralen Grottan)

2006-01-19 Dnr 00019/2006
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

2006-01-19 Dnr 00018/2006
Inrättande av stipendium för anställda inom socialnämndens verksamhetsområde

2006-01-18 Dnr 00017/2006
Ersättning för delar av uppvärmnings- och elkostnader vid ishallen i Glommersträsk för år 2006

2006-01-18 Dnr 00016/2006
Medborgarförslag år 2006

2006-01-18 Dnr 00015/2006
Fyllnadsval av kommunvald huvudman i Pitedalens Sparbank

2006-01-17 Dnr 00014/2006
Yttrande - "På den assistansberättigades uppdrag. God kvalitet i personlig assistans - ändamålsenlig användning av assistansersättning" (SOU2005:100)

2006-01-17 Dnr 00013/2006
Remiss - "På den assistansberättigades uppdrag. God kvalitet i personlig assistans - ändamålsenlig användning av assistansersättning" (SOU2005:100)

2006-01-17 Dnr 00012/2006
Kulturstipendium år 2006

2006-01-16 Dnr 00011/2006
Årsredovisning 2005 - Socialnämndens donationsfonder

2006-01-16 Dnr 00010/2006
Årsredovisning 2005 - Kulturnämndens fonder

2006-01-16 Dnr 00009/2006
Årsredovisning 2005 - Barn- och ungdomsnämndens fonder

2006-01-16 Dnr 00008/2006
Sammanställning av klagomål 2005

2006-01-13 Dnr 00007/2006
Avskrivning av räntekostnader - Arvidsjaur Flygplats

2006-01-12 Dnr 00006/2006
Bidrag till nya fallmål - K4 IF

2006-01-12 Dnr 00005/2006
Uppsägning av avtal med Norrbottens läns landsting gällande naturbruksprogrammet

2006-01-11 Dnr 00004/2006
Utvärdering av kommunstyrelsens övergripande mål för 2005

2006-01-10 Dnr 00003/2006
Överenskommelse om internkredit - Arvidsjaur Energi AB

2006-01-09 Dnr 00002/2006
Bidrag till Filmpool Nords verksamhet under åren 2006-2008

2006-01-09 Dnr 00001/2006
Bidrag till projekt "Väckelsens byggnader i Norrbottens län"

 

    
     
  
     
 

Skriv ut: