Fjärrvärmelagen


Riksdagen har antagit en särskild fjärrvärmelag som trädde i kraft den 1 juli 2008.


Lagen har antagits för att ytterligare stärka förtroendet för fjärrvärmen och skapa ännu större öppenhet mellan kund och leverantör. 

Skillnaden med den nya lagen är främst att det har tillkommit tre nya villkor:

  • Möjlighet till förhandling.

  • Möjlighet till medling.

  • Utökad uppsägningsrätt.

Vad är fjärrvärmelagen och varför kommer en sådan nu?
Tidigare reglerades fjärrvärmeverksamhet via ellagen. Nu anser myndigheterna att fjärrvärme är en så omfattande verksamhet, inte minst genom den miljönytta den ger samhället, att man vill reglera den i en egen lag (SFS 2008:263).

Vad innebär lagen för mig som kund?
Lagen stärker din ställning som kund. Den ger dig möjlighet till insyn i fjärrvärme-verksamheten genom att ställa redovisningskrav på fjärrvärmebolagen. Andra krav i lagen är att prisinformation ska finnas tillgänglig och att förändringar i avtalsvillkor ska meddelas två månader innan de får börja gälla. Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig som kund har du rätt till förhandling kring villkoren. Begäran om förhandling ska skickas in inom tre veckor från det att du meddelats om förändringen. Du har även rätt till medling och rätt att säga upp avtalet om du inte är nöjd med förhandlingen. Medlingen hanteras av en fjärrvärmenämnd tillsatt av Energimyndigheten.

Hur gör jag om jag vill förhandla?
Kontakta oss så skickar vi en blankett där du kan begära en förhandling. När du skickat in blanketten till oss så återkommer vi till dig.

Lagen (SFS 2008:263) finns i sin helhet på Energimarknadsinspektionens webbplats:

www.ei.se

Skriv ut: