Fjärrvärmeanslutning

Vad ingår i Arvidsjaurs Energi AB:s åtagande i samband med inkoppling av fjärrvärme?

Anslutningavgift

 • Alla utvändiga fjärrvärmeledningar närmaste väg till ytterväggens insida. Sträckningen bestäms med hänsyn tagen till tekniska, ekonomiska och arbetsmiljömässiga förutsättningar.
 • Om fjärrvärmeledningen förläggs utvändigt på ytterväggen klär vi in den i plåt.
 • Avstängningsventiler monteras innanför yttervägg.
 • Håltagningar och efterlagningar för fjärrvärmeledningarna.
 • I förekommande fall efterlagning av uppskuren asfalt
 • Återställning av gräsmatta. Framtida sättningar åtgärdas av kunden

 

Villaservis

Installationsavgift

 • Leverans och montage av abonnentcentral (värmeväxlaren) i befintligt pannrum, eller om pannrum saknas, montage av centralen på annan plats, tex plats för befintlig varmvattenberedare. Pannan kopplas loss och säkras rör- och elmässigt. Bedömningen om erforderlig plats avgörs från fall till fall av personal från oss.
 • Anslutning till befintligt värme-och vattensystem
 • Erforderliga elinstallationer
 • Frånkoppling av befintligt expansionskärl
 • Isolering av tillkommande rör
 • Grovstädning
 • Igångkörning inkl. utbildning på abonnentcentralen, provtryckning och besiktning

 

Extra arbeten som Du beställer direkt av rörinstallatören, och som också fakturerar sitt arbete: 

 • Tillkommande kostnader när önskad placering av abonnentcentralen kräver ombyggnad av sekundärsystem eller längre ledningsdragning för primärledning.
 • Anslutning av tillkommande shuntgrupper, tex. för golvvärmesystem
 • Extra åtgärder vid mer än en cirkulationspump
 • Anpassning till ventilationssystem för hus med värmeåtervinning, eller hus med luftburen värme
 • Komplettering med värmeradiator i pannrum
 • Andra tillkommande arbeten

 

Vad Du själv ombesörjer: 

 • Om schaktarbetena berör rabatter eller planteringar, får du själv avlägsna de växter som inte får skadas eller grävas bort (gäller inte större träd eller buskar), samt sköta vattning av alla uppgrävda växter till dess de återplanteras.
 • Återställande av rabatter.
 • Vattning, kompletteringssådd och eventuella efterjusteringar av insådd gräsmatta.
 • Erforderliga målnings- och förbättringsarbeten inom- och utomhus.
 • Åtgärder på skorstenen
 • Demontering och bortforsling av panna, oljetank och eventuell fristående eller hängande varmvattenberedare
 • Tillhandahållande av den elström som entreprenörerna behöver vid installation av fjärrvärmeledningar och abonnentcentral.
 • Om huset har haft olje-, ved-, pelletseldning meddelar Du sotaren att fjärrvärme är installerat.

 

 

Skriv ut: