Arvidsjaurs Energi AB och Miljön


Arvidsjaurs Energi AB och Miljö.

För att läsa om fjärrvärme och de olika miljömålen kan du     

klicka här 

 

Arvidsjaur Energis rutiner för efterlevnad av Miljöbalken

Arvidsjaur Energi AB bedriver egenkontroll för att minimera miljöpåverkan och säkerställa att de lagkrav som ställs följs. Egenkontrollen följer gällande förordning om verksamhetsutövares egenkontroll. I förordningen sägs att det skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt

• miljöbalken,
• föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken samt
• domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll.

Det betyder att vi har identifierat vilka lagar och andra krav som verksamheten berörs av. Utifrån lagförteckningen har vi byggt upp dokumenterade rutiner som beskriver vilken del av verksamheten det omfattar, vem som utför samt vem som ansvarar. En systemrutin skrivs för varje enskilt lagkrav och egenkontrollen fastställes/godkänns av VD. Genom detta arbetssätt skall vi säkerställa att lagen efterlevs och att verksamheten fortlöpande planeras och kontrolleras så att olägenheter för människors hälsa och miljön undviks och motverkas.

 

Skriv ut: