Samiska i grundskola och gymnasium

 

10 kap. 7 § skollagen,

7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än

svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas

även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Skriv ut: