Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Den 1 januari 2010 trädde en ny lag i kraft, med bestämmelser om de nationella minoriteternas rättigheter. Enligt lagen har enskilda rätt att använda samiska i kontakten med förvaltningsmyndigheterna både muntligt och skriftligt. Myndigheterna är skyldiga att svara muntligt på samma språk. Myndigheterna ska även sträva efter att bemöta enskilda på deras språk.

När kommunen erbjuder plats i förskola har vårdnadshavare rätt att kräva förskola helt eller på väsentliga delar på samiska. Kommunen måste även erbjuda äldreomsorg där personalen är kunniga i samiska.

Om du har frågor ta kontakt med mig via e-post mariann.lorstrand@arvidsjaur.se eller ring 0960-165 14.

 

Láhka (2009:724) našuvnnalaš unnitloguid ja unnitlogugielaid birra

 

1 b. ođđajagemánus 2010 bođii ođđa láhka fápmui, mas leat njuolggadusat našuvnnalaš unnitloguid rivttiid birra. Lága mielde lea ovttaskasain riekti geavahit sámegiela ovttain hálddahuseiseváldiin sihke njálmmálaččat ja čálalaččat. Eiseváldiin lea geatnegasvuohta vástidit njálmmálaččat seamma gillii. Eiseváldit fertet maid muđui rahčat váldit vuoste ovttaskasaid dáidda gielaide.

Go kommuvdna fállá saji ovdaskuvllas de lea fuolaheaddjit riekti gáibidit ovdaskuvladoaimma gos olles dahje oassi doaimmas jođihuvvo sámegillii. Kommuvdna ferte maid fállat boarrásiidda vejolašvuođa oažžut olles dahje osiid bálvalusas ja fuolahusas bargoveagain geat máhttet sámegiela.

Jus dus leat jearaldagat váldde oktavuođa muinna, Mariann Lörstrand Blind. Sadde munnje e-poastta, mariann.lorstrand@arvidsjaur.se  vai riŋge 0960-165 14.

 

Láhka (2009:724) rijkalasj unneplågoj ja unneplågogielaj birra

 

1 b. ådåjagemánon 2010 bådij ådå láhka fábmuj, manna li biejadusá rijkalasj unneplågoj rievtesvuodaj birra. Lága milta l aktugattjan riektá ávkkit sámegielav tjuottjudusfábmudagájn njálmálattjat ja tjálalattjat. Fábmudagán la välggogisvuohta vásstedit njálmálattjat sämmá giellaj. Fábmudak viertti aj ietján rahtjat duosstot aktugattjav dajda gielajda.

Gå kommuvnna fállá sajev åvddåskåvlån de l sujttoaddne riektá rávkkat åvddåskåvllådåjmav gånnå ålles jali oasse dåjmas la sámegiellaj. Kommuvnna viertti aj fállat vuorrásijda máhttelisvuodav oadtjot ållåsav jali åsijt dievnastusás ja sujtos barggijs gudi máhtti sámegielav.

Jus dujna li gatjálvisá válde aktavuodav mujna, Mariann Lörstrand Blind. Rája munji e-påvståv, mariann.lorstrand@arvidsjaur.se vaj skuolka 0960-165 14.

 

Skriv ut: