Slamtömning

Enligt renhållningsordningen ska hämtning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare ske en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion.
Extra tömning utföres på begäran mot särskild avgift.

Förlängt intervall till vartannat år för tömning av slamavskiljare eller sluten tank medges efter särskild prövning. Avloppsanläggningen ska vara utformad i enlighet med kommunens riktlinjer och slamavskiljaren ska vara så dimensionerad och belastad att ett längre tömningsintervall kan erhållas utan att anläggningens funktion äventyras och att det sker utan olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Slamavskiljare , fettavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får ej vara övertäckt vid tömningstillfället.

Slam/fettavskiljare, slutna tankar samt transportväg skall vara väl markerade. Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll. Till anläggning måste finnas farbar väg för tömningsfordonet.

Om avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och slambrunn är så att slang längre än 15m måste användas, debiteras en extra avgift enligt taxa. Chauffören gör en bedömning på plats ang. vägens och underlagets beskaffenhet vid tillfället.

OBS!
Om tillfartsväg till anläggning inte har tillräcklig bärighet svarar fastighetsägare för att eventuella uppkomna skador åtgärdas.

Eventuella brister konstaterade i anläggningen vid tömning skall vara åtgärdade innan nästa tömningstillfälle.

 

Skriv ut: