Täkter

Täkter omfattas av Miljöbalken och är tillståndspliktiga. Länsstyrelsen handlägger ansökningar om tillstånd. Tillsynen ansvarar kommunens Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnd för.

Husbehovstäkter omfattas idag normalt inte av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt  miljöbalken. Husbehovstäkter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska dock alltid anmälas för samråd enligt tolfte kapitlet 6 paragrafen i miljöbalken. Anmälan för samråd ska göras till länsstyrelsen, utom i de fall då det rör sig om skogsbruksåtgärder, då anmälan i stället görs till skogsvårdsstyrelsen. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras. Om en anmälan inte har gjorts måste verksamhetsutövaren kunna visa att naturmiljön inte skadats.

Nedanstående husbehovstäkter ska anmälas till kommunen:

  • Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
  • Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
  • Täkt för markinnehavarens husbehov av torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

Undantag från anmälningsplikt gäller för verksamhet som omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller är tillståndspliktig (enligt 10.10 eller 10.11).

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Därför ska en anmälan göras senast sex veckor före det totala uttaget i täkten överskrider angivna nivåer för husbehovstäkter.

Skriv ut: