Köldmedier

Köldmedier används bl a i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. En del köldmedier innehåller ämnen som är skadliga mot ozonskiktet och bidrar till ökad växthuseffekt om de släpps ut i luften. Därför finns lagar och regler för att minimera läckaget av miljöskadliga ämnen till luften.

Som operatör (ansvarig verksamhetsutövare) är du skyldig att

 • Underrätta Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden innan du installerar eller konverterar utrustning på sammanlagt 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer med installationsrapport.
 • Få köldmedieutrustningen kontrollerad inom fastställda kontrollintervaller av certifierad kylentreprenör.
 • Årligen rapportera till Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden senast den 31 mars för innehavande av utrustning som sammanlagt innehåller köldmedia över 14 CO2e.
 • Redovisa omhändertagande av utrustningen vid skrotning genom skrotintyg som skickas till Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.


Regelbunden kontroll
Alla platsbyggda aggregat och enhetsaggregat med mer än  5 ton CO2e köldmedium ska kontrolleras av en ackrediterad kylfirma enligt ett intervall som styrs av aggregatets storlek.

Köldmediemängd (ton CO2e)  Kontrollintervall
5 < 50      1 gång per 12 månader
50 < 500     1 gång per 6 månader
500 eller mer    1 gång per 3 månader

Om utrustningen har läckagevarningssystem fördubblas intervallet. Efter att eventuella läckage har åtgärdats, ska kontroll ske inom en månad.

Läckagekontrollen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan, som utfärdar en kontrollrapport. Företag som är ackrediterade går att hitta på SWEDAC:s hemsida. Ett enkelt sätt att få kontrollen utförd är att teckna avtal med ett ackrediterat kylserviceföretag.

Årlig kontrollrapportering
Anläggningar som innehåller mer än sammanlagt 14 ton CO2 köldmedia ska varje år lämna eller skicka en sammanfattande rapport över de kontroller som gjorts under det senaste året till miljökontoret. Rapporten ska ha inkommit senast den 31 mars varje år. Vid utebliven kontroll eller årsrapport döms anläggningens ägare till en miljösanktionsavgift. Detsamma gäller om årsrapporten är sent inkommet, det räcker att rapporten har kommit in en dag försent. Det är den som äger anläggningen den 31 mars som har ansvar för att rapporten skickats in i tid.


Rapportens innehåll

Den svenska f-gas förordningen 2016:1128 15§ anger vad som ska rapporteras, förutom vissa uppgifter som gäller för Sverige ska även uppgifter från EU 517/2014 art 6 ingå i rapporten. Det är sammantaget dessa uppgifter:

 1. Operatörs organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
 2. Adress och fastighetsbeteckning där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
 3. Förteckning över utrustning.
 4. Vem som installerat, utfört service på, underhållit och i förekommande fall reparerat eller nedmonterat utrustningen, samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 5. Resultat av utförda kontroller.
 6. Datum för utförda kontroller.
 7. Namn och kontaktuppgifter till den som utfört kontrollen.
 8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
 9. Total mängd påfyllda f-gaser p.g.a. läckage under kalenderåret.
 10. Total mängd omhändertagna och återvunna köldmedier från utrustningen under senaste kalenderåret.
 11. Om installerad mängd f-gas kommer från återanvändning eller regenerering, så ange materialåteranvändnings eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 12. Om utrustning har nedmonterats (skrotats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av f-gas.
 13. Om fartyg – fartygets namn, signalbokstäver eller liknande.
  EU 517/2014 artikel 2, definitioner
 14. Återvinning: Insamling och lagring av fluorerade växthusgaser från produkter, inbegriper behållare, och utrustning under underhåll eller service eller innan produkterna, eller utrustningen.
 15. förnyad användning av en återvunnen fluorerad växthusgas efter en grundläggande reningsprocess.
 16. Regenerering: Beredning av en återvunnen fluorerad växthusgas för att uppnå en standard motsvarande ett nyproducerat ämne, med beaktande av dess avsedda användningsområde.
 17. Destruktion: Ett förfarande genom vilket hela eller större delen av en fluorerad växthusgas permanent omvandlas eller uppdelas i ett eller flera stabila ämnen som inte är fluorerade växthusgaser.
 18. Nedmontering: Slutlig avstängning och slutligt tagande ur drift eller bruk av en produkt eller utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser.

 

Om bestämmelserna inte följs

Om bestämmelserna inte följs tas en miljösanktionsavgift ut. Avgifter finns fastställda i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Nedan visas exempel på avgifter som kan komma att tas ut om du inte:

 • Har kontrollerat dina köldmedier. 5 000 kronor. Vid upprepande fall efterföljande år. 10 000 kronor (fördubbling)
 • Lämnar in årsrapport i tid till Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. 1 000 kronor. Vid upprepande fall efterföljande år. 2 000 kronor (fördubbling)
 • Uppfyller föreskrivna krav på kontrollintervall. 5 000 kronor. Om ingen årsrapport inkommer som visar att kontroller har genomförts bedömer Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden detta som att inga kontroller har gjorts under året.
 • Har installerat system för upptäckt av läckage där det krävs. 5 000 kronor betalas.
 • Har upprättat och fört register över åtgärder på aggregat. 2000 kronor betalas.
 • Föranmäler till Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. 5 000 kronor
 • Uppfyller föreskrivna krav på certifiering. 3 000 kronor om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk person eller en ideell förening. Eller så ska en avgift på 10 000 kronor betalas, om den som är skyldig att betala avgiften är en juridisk person som inte är en ideell förening.

 

Undantag från kontroll
Platsbyggda aggregat som är byggda med ett slutet system på fabriken och inte kräver något montage på plats, t ex vanliga kylskåp och frysskåp behöver inte anmälas till miljökontoret. Stationära enhetsaggregat med högst 5 ton CO2 köldmedium omfattas inte av kraven på anmälan, årlig kontroll eller rapportering. De räknas därför inte med i sammanlagd mängd. Små befintliga enhetsaggregat som innehåller högst 0,9 kg CFC får vara kvar och användas tills de tjänat ut, om de står kvar på samma plats som 2004.


Påfyllningsstopp och begränsningar

HCFC (till exempel R22) med fyllnadsmängd över tre kilo får inte användas efter den 1 januari 2015. För utrustning som innehåller mindre än tre kilo, får den användas men inte fyllas på med nytt HCFC-köldmedium.

Skriv ut: