Hälsoskydd

Ett av miljö- och byggenhetens arbetsområden är hälsoskydd. Vi arbetar för att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö. Med olägenhet avses störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa och helt tillfälliga.

Hälsoskyddstillsynen omfattar bl.a. enskilda avlopp, tillsyn av hygienlokaler ( t.ex. fotvård, solarier), tillsyn av undervisningslokaler, inomhusmiljö i bostäder, radon, bullerfrågor, badvattenkvalité, tobaksfrågor och smittskydd. Inspektion, information och handläggning av klagomål ingår också i miljö- och hälsoskyddsavdelningens verksamhet.

Miljö- och byggenhetens uppgifter är till största delen reglerad genom lagstiftning. Den viktigaste lagstiftningen inom hälsoskyddet är miljöbalken, smittskyddslagen, strålskyddslagen och tobakslagen.

Skriv ut: