Kommunen har i sin ägo 535 hektar produktiv skogsmark.

Kommunens skog

 

Kommunen har i sin ägo 535 hektar produktivskogsmark 

 

 

Grön skogsbruksplan

Skogsbruksplanen ger fakta om hur skogen ser ut. Den beskriver skogstillståndet, pekar på vilka skogsvårdsåtgärder som behöver göras samt redovisar vilka avverkningsåtgärder som föreslås. Skogsbruksplanen visar också om det finns nyckelbiotoper och övriga höga naturvärden på fastigheten samt beskriver de områden där det är lämpligt att återskapa höga naturvärden.

Planen ger förslag på mål att sträva mot i skötseln av fastigheten, både för produktion och naturvård. Övergripande mål för fastigheten redovisas men också mål för varje enskilt bestånd. Planen är ett värdefullt hjälpmedel för planering av skogliga åtgärder och som underlag för ekonomiska beräkningar.

Skogsbrukplanens uppgifter ger underlag för planering på såväl kort som medellång sikt. Allt inom den 10-årsperiod som planen täcker.

2005 upprättades kommunens skogsbruksplan med hjälp av Skogsvårdsstyrelsen.

Nedtagning av träd på kommunens mark

När boende har önskemål om att kommunens träd ska tas ned i anslutning till den egna tomten ska en intresseanmälan göras till Erika Harr. I mån om resurser och tid försöker vi tillgodose de boendes önskemål. Dock får karaktären på området inte försämras av nedtagningen av önskade träd.

Intresseanmälan görs till
Erika Harr
0960-155 73
erika.harr@arvidsjaur.se

Olovlig trädfällning 

Det är olagligt att fälla träd på annans mark utan tillstånd. Det är den som avverkar som är skyldig att ta reda på vem som äger marken och träden.

En olovlig avverkning kallas rättsligt för ”egenmäktigt förfarande”. Fraktas dessutom virket bort från platsen rubriceras det som ”stöld”.

Polisanmälan kommer att göras.

Trädfällning åt privatpersoner

Kommunen utför ingen fällning av träd åt privatpersoner. Vänd dig till någon av de lokala entreprenörerna.

 

Skriv ut: