Ny Sport- och simhall. Illustration av entrén, Liljewall arkitekter AB

Ny sport- och simhall i Arvidsjaur

Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2022 om att gå vidare till sista fasen i projektet vilket betyder byggstart för den nya sport- och simhallen i Arvidsjaur. Investeringsbudgeten för hela projektet är 280 miljoner.

Byggstart

Byggnadsarbetena för den nya sport- och simhallen har startat i maj 2023 och väntas kunna tas i bruk under hösten 2025.

Projektbudgeten är 280 miljoner kronor.

Utformning av sporthall och simhall

Den nya sport- och simhallen har utformats utefter behovsanalys och referensgruppsmöten. Behoven och önskemålen har anpassats för att klara Arvidsjaurs kommuns ekonomiska förutsättningar.
Utformningen kan sammanfattas i följande punkter:

  • Motionsbassäng 25 m x 10,5 m, 4 banor á 2,5 m alternativt 5 banor á 2 m. Djup 120 – 370 cm
  • En liten barnpool i lekfull utformning, storlek ca 25 m2, och en varm bubbelpool 6-8 pers
  • Multibassäng, 10 x 5 m, med lyftplan, ledad trappa, höj-och sänkbar mellanbotten, med ett djup på 0–1,8 m. Placeras i eget rum. Bassängen kan användas för exempelvis babysim, vattengymnastik eller simundervisning.
  • Två sporthallar- A- hallen har en spelplan 20 x 40 m. På ena långsidan finns det extra utrymme för att få plats med 250 läktarplatser, på uppfällbara läktarsektioner. B hallen har en spelplan på 18 x 36 m
  • Gemensam entréhall för simhall och sporthall. Entréhallen består av reception/kassa, servering och serveringsyta.

Det  har inte funnits ekonomiskt utrymme att bygga ett nytt äventyrsbad. Det satsas istället på att möjliggöra för lek i stora simbassängen med till exempel flytande lekutrustning, 1-m svikt och en 3-m trampolin

 

Bygget utförs av NCC 

Upphandlingen för bygget av Arvidsjaurs nya sport- och simhall blev klar under våren 2021 och kontrakt är skrivet med entreprenören NCC. Entreprenaden genomförs i samarbetsformen samverkan/partnering. Partnering innebär att beställaren och entreprenören jobbar i samverkan genom hela entreprenaden.

 

 

Illustration av simhallen, Liljevall arkiteketer AB

 

 

Placering

Under programhandlingen har olika placeringar för den nya anläggningen värderats. Det slutliga valet har landat i att en placering mellan Centrumbadet och gamla brandstationen. Placeringen är fördelaktig för skolorna och nära centrum, vilket är bra för besöksnäringen.Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 att ge i uppdrag att starta projektet med att utreda en ny sim – och sporthall i Arvidsjaurs tätort, enligt förslag till mål- och vision daterad 2016-09-09 och inom den budget som kommunen har för projektet. Projektet är tänkt att utföras i tre faser, med möjlighet att avbryta projektet när som helst under fas 1och 2.

  • Fas 1 utgör en utrednings, program- och kalkylfas. Utformning och placering utreds. Preliminär tidplan och en preliminär budget över projektets kostnader upprättas. Programhandlingarna ska sedan fastställas av fullmäktige för att kunna gå vidare till fas 2.

  • Fas 2 utgör en projekterings- och kalkylfas. Detaljprojektering startar. Produktionstidplan upprättas och en förfinad kalkyl över projektets kostnader utarbetas. Dessa ska också fastställas innan fas 3 kan påbörjas.

  • Fas 3 utgör en produktionsfas med bygghandlingsprojektering samt byggnation och drifttagande i enlighet med de handlingar som tas fram under fas 2.

 

Detta har hänt tidigare:
Arvidsjaurs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning har utsetts att ansvara för att driva sim- och sporthallsprojektet. Det har upphandlats en samarbetspartner som ska hjälpa kommunen i detta projektet och det blev NCC Sverige AB.

En politisk styrgrupp har bildats och i den ingår Lasse Forsgren, Marcus Lundberg och Bjarne Hald. 

I projektgruppen ingår Samhällsbyggnadschefen Åsa Andersson, Fastighetschef Sara Persson och  Byggingenjör Henrik Sundkvist. Projektgruppen arbetar tillsammans med NCC i en gemensam projektorganisation.

Projektgruppen har  genomfört möten med stödresurser och referensgrupper och tillsammans med arkitektfirmarn Liljevall arkitekter utrett möjliga lösningar och och nya husets läge samt gjort nyckeltalskalkyler.

Programhandlingarna  har tagits fram. De består av ritningar och en programbeskrivning samt en budgetbedömning.

Handlingarna beskriver ett basutförande med en simbassäng och en sporthall samt ett alternativ med en simhall med multibassäng och ett alternativ med en sporthall med en extra spelplan. (Alternativen kallas Option 1 och Option 2)

Programhandlingarna har behandlas politiskt i kommunstyrelsen och sedan beslutatades i Kommunfullmäktige att gå vidare med basutförandet samt båda optionerna.

Systemhandlingar projekteras under vintern 2021-2022 och en ny kalkyl tas fram. På grund av det osäkra läget i världen med stora prisökningar som följd så har kalkylkostnaderna för projektet stigit från den tidigare framtagna budgetbedömningen.

Miljö och byggnadsnämnden beviljade bygglov för bygget av ny sport- och simhall i Arvidsjaur vid sitt sammanträde den 27 april 2022.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2022 om att gå vidare till sista fasen i projektet vilket betyder byggstart för den nya sport- och simhallen i Arvidsjaur. Investeringsbudgeten för hela projektet sätts till 280 miljoner kronor.

Relaterade Länkar

Skriv ut: