Sim- och sporthallsprojektet

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 att ge i uppdrag att starta projektet med att utreda en ny sim – och sporthall i Arvidsjaurs tätort, enligt förslag till mål- och vision daterad 2016-09-09 och inom den budget som kommunen har för projektet.

Beskrivning av projektet

Projektet är tänkt att utföras i tre faser, med möjlighet att avbryta projektet när som helst under fas 1och 2.

  • Fas 1 utgör en utrednings, program- och kalkylfas. Utformning och placering utreds. Preliminär tidplan och en preliminär budget över projektets kostnader upprättas. Programhandlingarna ska sedan fastställas av fullmäktige för att kunna gå vidare till fas 2.

  • Fas 2 utgör en projekterings- och kalkylfas. Detaljprojektering startar. Produktionstidplan upprättas och en förfinad kalkyl över projektets kostnader utarbetas. Dessa ska också fastställas innan fas 3 kan påbörjas.

  • Fas 3 utgör en produktionsfas med bygghandlingsprojektering samt byggnation och drifttagande i enlighet med de handlingar som tas fram under fas 2.

Tidsplan
Förslaget och kalkylen i första fasen är beräknad av vara klar i höst. Ärendet ska sedan upp till fullmäktige i oktober för att besluta om man ska gå vidare till fas 2.

När andra fasen är avklarad så  ska det fattas ett beslut om man ska påbörja byggnationerna.
Om allt flyter på så kan en ny sim- och sporthall eventuellt stå färdig i början av år 2024.

Detta har hänt
Arvidsjaurs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning har utsetts att ansvara för att driva sim- och sporthallsprojektet. Det har upphandlats en samarbetspartner som ska hjälpa oss i detta projektet och det blev NCC Sverige AB.

Första fasen har påbörjats och en politisk styrgrupp har bildats och i den ingår Sara Lundberg, Marcus Lundberg och Bjarne Hald. Kommunens ledningsgrupp ska också ingå i styrgruppen.

I projektgruppen ingår Samhällsbyggnadschefen Åsa Andersson, Fastighetschef Sara Persson och  Byggingenjör Henrik Sundkvist.

Projektgruppen arbetar tillsammans med NCC i en gemensam organisation och kommer involvera andra stödresurser såsom verksamheter, drift  mm. De kommer även att sköta kontakter med refernsgrupper såsom skola, föreningsliv och  Rådet för pensionärer och funktionsvarierade.

Kommande aktiviteter

  • Göra en första preliminär nyckeltalskalkyl.
  • Genomföra möten med stödresurser och referensgrupper.
  • Börja skissa på möjliga lösningar och och nya husets läge.

Hur ska nya sim- och sporthallen se ut?
Inga ritningar är ännu upprättade men inriktningen enligt mål- och visionen är att den ska innehålla:

o En 25-metersbassäng
o En mindre äventyrsdel, med även utreda alternativ utan äventyrsdel
o Höj- och sänkbar botten i simbassängen eller annan lösning för simskola och rehab
o En fullstor sporthall med läktare som kan skjutas fram vid behov.
o Ett café som är tillgängligt både från simhallen samt direkt från entrén

Enligt kommunstyrelsens beslut 2020-11-10 ska det också ingå i översynen att se över om det går att hitta lösningar för rehabilitering i varmt vatten.

Vart ska den placeras?

Placeringen ska också utredas i starten men en placering i närheten av befintlig sim- och sporthall är utgångspunkten. I den enkät som genomförts om badhuset framkommer att nuvarande lokalisering är en av badhusets styrkor. Det är nära till skolorna, men också centralt och bra för besöksnäringen.

Centrumbadet med sporthall som anläggningen ser ut i dag. Foto Kent Norberg

Mer information
Vartefter projektet framskrider så kommer ny information fortöpande att presenteras på denna sida.

 

Relaterade Länkar

Skriv ut: