Avfallstaxa och regler

 

Avfallstaxa

Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2006-11-20 § 102 med ändring av taxan för slamtömning antagen 2011-11-28 § 205.

Avgifterna inkluderar i förekommande fall avfallsskatt.
På samtliga priser tillkommer lagstadgad moms.

Se avgifterna:

 

Regler

Alla kommuner är enligt miljöbalken och avfallsförordningen skyldiga att ha en renhållningsordning som består av en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Innehållet i avfallsplanen specificeras i naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2006:6. I renhållnings-ordningen beskriver kommunen hur avfall som uppstår i kommunen ska hanteras genom insamling, transport och behandling.

Syftet med avfallsplanen är ge ett underlag för kommunens planering i avfallsfrågor.
Avfallsplanen ska utgöra grunden för kommunens ambitioner, mål och visioner i arbetet med de nationella avfallsrelaterade miljökvalitetsmålen.

Renhållningsordning antogs av fullmäktige 2008-04-07. Renhållningsföreskrifternas §19 och §30 reviderades i ett fullmäktigebeslut 2011-11-28 § 205. 

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner har samarbetat kring framtagandet av renhållningsordningen. Föreskrifterna är gemensamma för de båda kommunerna och avfallsplanerna är i allt väsentligt lika, med hänsyn taget till de lokala förutsättningarna.

Läs renhållningsföreskrifter och avfallsplan i pdf-format i högra kolumnen.
 

 

Skriv ut: