Samhällsbyggnads

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar bland annat för förvaltning och underhåll av fastigheter, gator, parker, avfallshantering, byggfrågor, bredband, vattenförsörjning, planering, exploatering, miljöfrågor och kost inom skola och äldreomsorg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av följande enheter:

 Avfall

 • Insamling och omhändertagande av hushållsavfall
 • Information och rådgivning
 • Avfallsplanering
 • Återvinning

 Bredband

 • Drift och underhåll
 • Utbyggnad

 Fastighet

 • Förvaltning
 • Drift och underhåll
 • Städ- och fastighetsservice
 • Bostadsanpassning

 Gata och park

 • Väghållning
 • Parker och lekplatser
 • Markarbeten
 • Renhållning
 • Trafikbelysning
 • Bidrag enskilda vägar

 Kost

 • Matproduktion
 • Matsedelsplanering
 • Hygienfrågor 

Miljö, bygg och trafik

 • Bygglovsärenden
 • Hälsoskydd
 • Miljöskydd
 • Strandskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Trafikföreskrifter
 • Trafiktillstånd
 • Serveringstillstånd alkohol

 Plan och mark

 • Översiktlig planering
 • Detaljplanering
 • Exploatering
 • Grundläggande kartor
 • Geografiska databaser
 • Namn- och adressättning

 Vatten och avlopp

 • Vattenförsörjning
 • Avloppsrening
 • Drift och underhåll
Skriv ut: