Fonder och stipendier


Fonder som förvaltas av socialnämnden

Stiftelsen Arkens donationsfond

har till mål att medverka till att hos barn och ungdom förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklings-störningar och skador som kan ge upphov till fysisk och psykisk invaliditet.

Bidrag kan även lämnas till medicinsk forskning samt till föreningar och organisationer som stöder idrotts-, fritids- eller kulturell verksamhet för ungdom.

Fondutdelning beslutas vid socialnämndens sammanträde i december varje år.

Stiftelsen Svea Karlssons donationsfond

att användas till olika slag av kulturella aktiviteter samt uppmuntran bland gamla inom Arvidsjaurs kommun.

Fondutdelning beslutas vid socialnämndens sammanträde i december varje år.


Fonder som förvaltas av kommunstyrelsen

Stiftelsen Inlandets konstfond

Fondens ändamål är att genom ekonomiskt bidrag till konstutövare, i ordets vidaste bemärkelse, främja och uppmuntra konstnärligt skapande.

Kommunstyrelsen och donatorn Kaj Sjöberg har förslagsrätt till stipendiater.
Utdelning sker i juni.

Stiftelsen Rolf Steinvalls fond för unga musiker

Fondens ändamål är att utdela stipendier eller på annat sätt uppmuntra stråkelever i Arvidsjaur.

Kommunstyrelsen och musiklärare har förslagsrätt till stipendiater.
Utdelning sker i juni.

Stiftelsen Gunhild Steinvalls fond för unga musiker

Fondens ändamål är att utdela stipendier eller på annat sätt uppmuntra musikelever vid kommunala musikskolan i Arvidsjaur.

Kommunstyrelsen och musiklärare har förslagsrätt till stipendiater.
Utdelning sker i maj.

Arvidsjaurs kommuns kulturstipendium

kan sökas av alla typer av kulturarbetare som är bosatta och verksamma i Norden. Den eller de som får stipendiet skall arbeta inom Arvidsjaur en månad.

Stipendiet består av två delar, en penningsumma vars storlek bestäms i kultur- och fritidsnämnden, samt gratis nyttjande av ateljévåningen i hantverkshuset Humlan samt utställningslokal i Medborgarhuset , som längst i en månad.

Ansökan skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 april och därefter utses vem eller vilka som ska få stipendiet.

Arvidsjaurs kommuns kulturpris*

delas ut till person/personer, förening eller organisation inom kommunen som gjort kulturella insatser av betydelse för kommunen.

Arvidsjaurs kommuns ungdomskulturpris*

delas ut till ungdom eller ungdomar under 25 år som gjort kulturella insatser av betydelse i kommunen.

Arvidsjaurs kommuns ungdomsledarstipendium*

ges till ungdomsledare inom Arvidsjaurs kommun som särskilt vänder sig till ungdomar upptill 20 år gamla. Stipendiaten ska i ord och handling vara demokratisk, arbeta likställt mellan könen, vara ett gott föredöme och aktivt motverka att ungdomar använder alkohol eller andra droger.

Arvidsjaurs Ungdomsidrottspris*

Ges till idrottsutövande ungdom eller ungdomar under 25 år som under året utmärkt sig på ett bra sätt. Pristagaren ska ha anknytning till Arvidsjaurs kommun.

* Nominering av kandidater med motivering kan göras till Kommunstyrelsen. Utdelning av priset görs vid Arvidsjaugalan som brukar vara i november månad. 


Fond som förvaltas av barn- och utbildningsnämnden

Oskar Nilssons donationsfond

att användas i första hand till verksamhet som är allmänt befrämjande för ungdomars inflytande och delaktighet i samhällsplanering och utveckling av Arvidsjaurs kommun ur ett barn- och ungdomsperspektiv.

Sista ansökningsdag är den första mars.


 

Kontaktperson för socialnämndens fonder:


Enhetschef Individ- och familjeomsorgen  Anna Lindbäck
Telefon: 0960-157 19

 

Kontaktperson för kommunstyrelsens fonder:


Kulturkoordinator Amanda Granberg Högdahl
Telefon: 0960-157 66

Kultur- och fritidschef Katarina Landstedt

Telefon:0960-157 67

Kontaktperson för barn- och utbildningsnämndens fond.


Telefon: 0960-156 05

 


 

Skriv ut: