Lättnader inom strandskyddsbestämmelserna

2016-02-08 15:26


Arvidsjaurs kommun har, i en översiktsplan, tagit fram 63 strandnära områden som möjliggör "permanent- och fritidshusbebyggelse samt verksamheter". (Bilden har inget med översiktsplanen att göra.)  

 

Förändringar i strandskyddsbestämmelserna möjliggör byggande i strandnära lägen. Syftet är att stödja utvecklingen av landsbygden.

 

Ett krav som ställts i bestämmelserna är att kommunen i sin översiktsplan ska peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. 

Britta Lundgren.
Arvidsjaurs kommuns planingengör, Britta Lundgren, är glad över att kunna erbjuda en "lättnad" för bebyggelse inom vissa strandnära lägen. Arkivfoto Kent Norberg.

-I den plan som nu antagits av Arvidsjaurs kommunfullmäktige har 63 sådana områden lagts ut för permanent- och fritidshusbebyggelse samt verksamheter, säger Britta Lundgren, planingenjör vid tekniska avdelningen i Arvidsjaurs kommun. 

Syftet är att skapa möjligheter för ett ökat antal boende i kommunen samt utveckling av turismen och därmed också ett långsiktigt, socialt hållbart samhälle.

-I områden som är utpekade som LIS-områden kan detta anges som särskilt skäl för dispens från strandskyddet.

Detta kan ske under förutsättning att strandskyddets syften tillgodoses och hänsyn tas till:

  • konkurrerande anspråk och intressen
  • sårbarhet och risker
  • värden och kvaliteter i befintlig natur- och kulturmiljö
  • riksintressen eller andra skydd.


Genom att peka ut LIS-områden har en översiktlig bedömning av ovanstående redan gjorts. I den formella prövningen i detaljplaner eller enskilda dispensärenden ska hänsyn tas till vad som gäller för den specifika platsen.


Skriv ut: