Prata med en politiker över en kopp kaffe!

2015-04-10 11:17


Tisdag 14 april, finns hela kommunfullmäktige i Medborgarhuset, för att ta möta medborgarna över en kopp kaffe. Foto Kent Norberg.

 

Tisdag 14 april. Ta chansen att tala med dina lokala politiker över en kopp kaffe!

 

Från klockan 17.00 och en timme framåt finns hela fullmäktige på Medborgarhuset för att ta mot frågor och åsikter från medborgarna över en kopp kaffe.

Fullmäktiges sammanträde hålls senare samma kväll på Medborgarhuset med början kl. 18.00.
Bland annat kommer socialnämndens ordförande och verksamhetschef att informera om hur de ser på framtidens äldrevård i Arvidsjaur, möjligheter och utmaningar.

Välkomna!

Föredragningslista

Kommunfullmäktige 2015-04-14


Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.
Detta sammanträde hålls i Medborgarhuset med början kl. 18.00.

Allmänheten är välkommen att från kl. 17.00 prata med fullmäktiges
politiker över en kopp kaffe.


     Ärenden

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Val av justeringsmän
 4. Anmälan av jäv
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Delgivningar
 7. Interpellation
 8. Enkel fråga
 9. Motioner
 10. Medborgarförslag
 11. Bokslut och årsredovisning år 2014
 12. Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2014
 13. Granskning samt utlåtande av årsredovisning 2014
 14. Granskning av förutsättningar för intern kontroll
 15. Granskning av chefsförsörjning
 16. Revisionsreglemente för Arvidsjaurs kommun
 17. Redovisning av motioner
 18. Regler för bidrag till enskilda vägar
 19. Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2014 - Vatten och avlopp (VA)
 20. Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2014 – Avfall
 21. Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2014 - Arvidsjaurs stadsnät
 22. Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2014 - Camp Gielas
 23. Omföring av pengar från fastighetsavdelningens driftbudget till investeringsbudget 2015
 24. Tilläggsbudget 2015 – Avdelningen för funktionshindrade
 25. Tilläggsbudget 2015 - Ny släckbil/brandbil
 26. Borgensförbindelse 2015-2025 - Kommuninvest i Sverige AB
 27. Riktlinjer för investeringar – Arvidsjaurs kommun
 28. Gemensamma planeringsförutsättningar inför 2016-2018
 29. Motion - Utredning om behovet av vice ordförandeposter i kommunens bolag
 30. Mat producerad på ett etiskt och hälsosamt sätt (Medborgarförslag)
 31. Motion – (Skol)maten i Arvidsjaurs kommun
 32. Annan placering av välkomstskylt vid infarten till Arvidsjaur (Medborgarförslag)
 33. Grön tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag)
 34. Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende
 35. Värdegrund för Arvidsjaurs kommun
 36. Styrkort - Kommunfullmäktiges övergripande mål 2016-2019
 37. Arbetsordning för kommunfullmäktiges mål-, utvärderings- och demokratiberedning
 38. Arbetsordning för Rådet för funktionshindrade och pensionärer
 39. Arvode till borgerliga vigselförrättare mandatperioden 2015-2018
 40. Avgift för borgerlig vigsel
 41. Ansökan om utökad tjänstgöringsgrad för överförmyndare
 42. Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2015-2018
 43. Stämmodirektiv till Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige i Övertorneå 23 april
 44. Uppföljning – Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid
 45. Redovisning inköp av traktor - Investeringsredovisning 2014
 46. Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
 47. Förlängt förordnande för ordförande revisionen mandatperioden 2011-14 med anledning av efterträdares frånvaro

Arvidsjaur 2015-03-31

Peter Rydfjäll, KF ordförande.

 

  


Skriv ut: