Positiva resultat av älvrestaurering!

2014-03-13 10:10

Älvrestaurering.

Se film fr Varjisån (länk)

 

Miljöåterställningarna av lekbottnar efter flottningsepoken (i Piteälven med biflöden) har börjat ge positiva resultat:
-Via elfiske kan vi nu se, 12 år efter de första återställningarna, ett bra resultat när det gäller laxens och öringens lek, säger Jan Isaksson, Pite älvdal ekonomisk förening.


Elfisket visar även gögre tätheter av yngel och lek, på betydligt fler platser än tidigare. Detta kommer förhoppningsvis att ge ett bättre fiske under kommande år. Ett fiske som kan användas både för guidning inom sportfisketurismnäringen och för de lokala sportfiskarna:
-Men då gäller det att vi förvaltar denna förbättring på ett långsiktigt sätt, säger Jan.

Älvrestaurering.

Den praktiska återställningen går till på så sätt, att maskinerna står i vattendraget och arbetar sig nedströms:
-De stenar som är uppschaktade på land, återställs till vattnet så att det efterliknar ett naturligt, orört vattendrag.

Modern miljöåterställning innebär att tidigare avstängda sidogrenar öppnas, befintliga och naturliga strukturer förstärks. Detta genom att material från flottledskonstruktioner läggs ut på forsklackar, uddar och grundområden.

-Parallellt med den praktiska återställningen iordningställer vi områden med lekbottnar, där det finns tillgång till lekgrus i lämplig storlek.

Detta sker manuellt där vattenhastighet och övriga förhållanden stämmer överens med de krav som fisk har för att området ska nyttjas för lek.

Anders Gustafsson, i samband med restaureringen av Byskeälven 2007. Foto Kent Norberg.
Anders Gustafsson, i samband med restaureringen av Byskeälven 2007. Foto Kent Norberg.

Jan Isaksson.Mellan år 2002-2011 har detta arbete pågått i stora delar av Piteälven och dess biflöden. Pengar söks varje år för att fortsätta med de områden som ännu inte är återställda. Liknande återställningsarbeten har också genomförts i Byskeälven och dess biflöden.

Totalt har hittills 600 000 kubikmeter block, sten och grus lagts tillbaka i de berörda vattendragen - på en beräknad totalyta av 1 400 000 kvadratmeter!
-Dessutom har ungeför 800 000 kvadrameter torrlagda eller avstängda områden öppnats upp, så att de nu täcks av vatten och kan bidra till produktion av fisk, säger Jan Isaksson, Pite älvdal ekonomisk förening.

Läs mer på http://www.pitealv.se/?p=59&u=2Skriv ut: