Kort om kommunens ekonomi

2013-06-11 07:50

 

All ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser. Till skillnad från ett företag som styrs av aktiebolagslagen, där syftet är att maximera vinsten, innebär god ekonomisk hushållning, enligt Kommunallagen, att medborgarna får så mycket verksamhet som möjligt av de medel som finns att tillgå.


Begränsningen är att man inte kan göra av med mer pengar än vad man har för att säkerställa att det finns pengar för välfärd även i framtiden.

Att hushålla med begränsade resurser innebär att anpassa sina kostnader utifrån hur stora intäkterna är. Kommunens intäkter består av i huvudsak av skatteintäkter, avgifter, riktade statsbidrag, ersättning från Migrationsverket och medel för EU-projekt.

Den största delen av intäkterna är de egna skatteintäkterna samt skatteintäkter genom utjämningssystemet. De totala skatteintäkterna uppgår år 2013 till ca 380 Mkr varav 67 % är egna skatteintäkter och 33 % statsbidrag via utjämningssystemet.

Befolkningsminskning är en utmaning:

Mellan åren 1980 till 2012 har vi blivit 1 925 färre kommuninvånare. Med färre medborgare minskar beskattningsunderlaget samtidigt som statsbidragen via utjämningssystemet bygger på antalet medborgare. I snitt kan man säga att varje medborgare motsvarar ca 60 000 kr i totala skatteintäkter per år. Minskade intäkter innebär att vi behöver anpassa våra verksamheter i motsvarande grad för att kunna säkerställa att vi inte förbrukar pengar som vi inte har.

Vad används kommunens pengar till?

Grafik över kommunens ekonomi

Kommunens verksamheter består av både lagstadgade delar som exempelvis skola och omsorg samt inte lagstadgade delar. Kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ bestämmer hur mycket pengar som ska läggas på olika verksamheter.

Diagrammet visar hur 2013 års budget är fördelad:

Socialnämnden (41 %): Individ och familjeomsorg, Äldreomsorg samt Omsorg och stöd till funktionshindrade.

Barn- och utbildningsnämnden (35 %): Förskola, grundskola, skolbarnomsorg, gymnasium, särskola och gymnasiesärskola, Svenska för invandrare samt vuxenutbildningar.

Kommunstyrelsen (15 %): Politisk verksamhet, kollektivtrafik, bostadsanpassning, gator, parker och fastigheter, stödfunktioner, näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagning. Lärcentra, avfallsverksamhet, VA-verksamhet, stadsnät, fritid och kulturverksamhet samt Camp Gielas.

Avskrivningar och pensioner (7 %): Kostnader för avskrivningar för kommunens investeringar, pensionskostnader m.m

Miljö- Bygg och hälsoskyddsnämnden (2 %) – Miljötillsyn, bygglov- och planärenden, livsmedelstillsyn, energ- och klimatrådgivning samt räddningstjänst.

 


Skriv ut: