Utvecklingen vid Arméns jägarbataljon

2010-06-28 09:12


Urban Edlund, chef Armåens jägarbataljon. Foto Kent Norberg.
Urban Edlund, chef Arméns jägarbataljon. Foto Kent Norberg.


Mycket nytt händer på Jägarbataljonen just nu, i samband med övergången från värnplikt till stående förband.
Bataljonschefen Urban Edlund ger nedan en lägesrapport - direkt till Arvidsjaurs kommuns hemsida."För närvarande pågår ansökningsperioden. Fram till 30 juli kan man söka tjänst vid Arméns jägarbataljon, om man vill anställas som gruppbefäl eller soldat i senhöst. Bara någon timme efter att rekryteringen blev officiell inkom de första intresseyttringarna.

Bosnien. Foto Kent Norberg.
Nattpatrullen, Bosnien -98. Jägarsoldater på utlandsuppdrag. Foto Kent Norberg.

När ansökningstiden är över genomförs en första granskning. Därefter kallas de vi anser vara mest lämpade till intervjuer, uppföljning och tester. Vilka tester och uppföljningar, med mera, som genomförs beror bland annat på vilken bakgrund den sökande har. Syftet är att alla sökande ska ha gjort samma grundtester.
Förhoppningsvis är det många lämpliga som söker tjänst vid bataljonen.

Entrén till Armén Jägarbataljon. Foto Kent Norberg.
Entrén till Arméns Jägarbataljon. Mästerkocken Melker Andersson, Stockholm, på återbesök till "sitt" förband.

18 oktober anställs drygt 10 gruppbefäl och från 1 november knappt 80 soldater. Dessa är de cirka 90 första kontinuerligt tjänstgörande (Försvarsmaktens term för heltidsanställd) vid Arméns jägarbataljon.
Tillväxten sker sedan successivt under några år. Sannolikt sker de större intagen årligen under senhösten, ungefär som i år. Enstaka vakansersättningar kan komma att ske oregelbundet över tiden. Vi bedömer att vi anställer ytterligare 30-50 personer, eller fler, i oktober/november 2011 eller senast från januari 2012.

De kontinuerligt tjänstgörande gruppbefälens och soldaternas anställning bygger på vad de berörda parterna har kommit överens om, i ett så kallat ”soldatavtal”.

Spaning. Foto Kent Norberg.
Jägarsoldat utför spaning. Foto Kent Norberg

Soldatavtalet i korthet:

"Avtalet medger att soldaterna (och gruppbefälen) blir tidsbegränsat anställda i upp till åtta år. Med möjlighet till ytterligare fyra år i ett senare skede, under en ramtid av 18 år.

Avtalskonstruktionen innebär alltså att en soldat kan vara tidsbegränsat anställd vid flera tillfällen, så länge anställningstiden inte överstiger tolv år inom 18 år. Eller som mest åtta år i en följd.

Dessutom ett tarifflönesystem med ingångslön 16.125 kr – 19.740 kr/månad, beroende på tjänsteställning eller grad. Den lägsta lönen är för menig soldat.

"Den lägsta tjänsteställningen/graden vid jägarbataljonen är för närvarande, ”menig första klass”. Ingångslönen är 16.325 kronor. Beroende på erfarenhet kan upp till tre stegs löneökning, om några hundra kronor, ges på ingångslönen.

Anställning som gruppbefäl eller soldat inleds med provanställning på sex månader. Utöver detta har soldater förtur till återanställning vid eventuell arbetsbrist. Försvarsmakten ska ge stöd till karriärväxling efter anställningskontraktets slut.
Som soldat kan man även göra karriär och få en högre befattning och avancera till gruppbefäl, upp till graden sergeant."

AJB, en integrerad del av Arvidsjaurs samhället och kommun. Flygfoto: Kent Norberg. 
AJB, en integrerad del av Arvidsjaurs samhället och kommun. Flygfoto: Kent Norberg.

"Personalförsörjningen sker på helt frivillig basis.
Vi kommer även fortsättningsvis ha behov, att som nu i höst, anställa gruppbefäl och soldater. De har antingen gjort sin grundutbildning tidigare eller genomfört insatser, de senaste åren".

"Vi är angelägna att ha en viss mängd livserfarna och mogna individer i förbandet. Likaså på lägsta nivå - gruppen. Vi kommer inte bygga upp enheter som endast består av unga ”nyutryckta eller just nyutbildade” personer i 19- eller 20-årsåldern".

Jägare. Foto Kent Norberg.
Jägarsoldat. Foto Kent Norberg. 

Frivillig grundläggande militär utbildning:
"Nästa år, mest troligt från slutet av april, inleds den nya och helt frivilliga grundläggande militära utbildningen (GMU). En tre månaders utbildning. AJB kommer att ta emot omkring 50 soldater".

"När dessa tre månader är till ända sker ett val av både Försvarsmakten och den enskilde soldaten, huruvida han eller hon ska fortsätta och bli anställd. Den som fortsätter blir anställd enligt soldatavtalet. Först väntar då en sex månaders utbildning med fokus på en specifik befattning. Utbildningen omfattar efter hand även infasning och inskolning i grupper och plutoner".

Foto Kent Norberg. 
Övning med helikopter. Foto Kent Norberg.

"Sedan, cirka åtta månader efter inryckning till GMU, börjar en mer omfattande förbandsutbildning och övningsperiod med den grupp eller enhet man tillhör. (Endast de tre månaderna av GMU garanterar ingen plats vid något av insatsförbanden)".

"Alla som har motivation, god hälsa och sunda värderingar kan söka till förbandet. Men i grunden ska var och en ha klart för sig att det är till jägartjänst man söker. Jägartjänsten kräver framförallt vilja och förmåga att arbeta i grupp, att ställa upp på sina kollegor".

Utlandsinsats. Foto Kent Norberg. 
Utlandsinsats. "Nisexpressen" i Kosovo -01 Foto Kent Norberg.

"Alla i jägarbataljonen är kollegor med varandra, oavsett grad eller befattning".

"Vårt rekryteringsområde är hela Sverige. Ingen person är utesluten att söka. Men i vissa befattningar är det särskilda kompetenser som väger högt. Man behöver inte ha gjort sin grundutbildning vid Arméns jägarbataljon eller under K 4-tiden. Även om det är meriterande.

Erfarenhet av insats är inte heller något skall-krav. Men självklart är det en merit, Men här hänger det mycket på referenser. Vi söker de främsta!

"Ur våra frivilliga gruppbefäl och soldater ska vi efter hand rekrytera våra framtida officerare.
Regelbundna perioder av utbildning, övning och insats eller hög beredskap blir vardagen i ett stående förband".

"I en teoretisk beräkningsmodell ska förband eller delar av förband kunna vara insatta eller stå i hög beredskap för insats var 18:e månad. Tiden däremellan är man vid sin ordinarie hemmabas och bedriver utbildning, övning samt förberedelser inför nästa eventuella insats eller beredskapsperiod".

Jägarsoldat. Foto Kent Norberg.
Jägarsoldat. Foto Kent Norberg. 

"Vilken frekvens som blir verklighet är i grunden politiskt betingat. Eftersom allt beror på var Sverige är engagerat, med vilken styrka och så vidare. 18 månader är ingen regel, utan mer en princip. Det kan även vara 24 månader. För närvarande är insatstiden 6 månader".

"Inför varje insats eller beredskap för insats, sker en riktad utbildnings- och övningsverksamhet. Fokus ligger på aktuellt scenario, uppdrag och de yttre omständigheter som råder i ett förutbestämt område".

Internationella militära styrkor övar i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
Internationella militära styrkor övar i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.

"AJB kommer både fortsätta och öka frekvensen av internationella övningar och samövningar med utländska förband, inte minst med dem vi har förbandsutbyte med".

"Vi kommer självklart fortsätta med det som är vår särart; att vidmakthålla förmåga till insatser i artisk och subarktisk miljö. Jägarbataljonen är Försvarsmaktens enda markstridsförband, som utan begränsningar kan genomföra operationer i norra Sverige och dess närområde. Dessutom under alla årstider, i alla terrängtyper och under alla olika ljus- och siktförhållanden".

Krypskyttar. Foto Kent Norberg. 
Krypskyttar. Foto Kent Norberg.

"Inget annat förband förfogar över de förmågorna och egenskaperna och detta är viktigt för den svenska försvarsförmågan. Det är utbildning och övning i denna miljö som ger bataljonen grunden till sin internationella förmåga. Den ger nämligen unika potentialer till anpassning till i princip varje annan miljö. Och det är bland annat insikten om detta, som gör att utländska förband vill komma till Arvidsjaur för vinterutbildning".

Jägare i fält. Foto Kent Norberg.
Jägare i fält. Foto Kent Norberg.

"När nu officerare, gruppbefäl och soldater är tillsammans under längre tid ökar vår yrkesskicklighet och förbandsanda. Precis som vid alla yrken av kollektiv lagkaraktär. Detta ökar i sin tur vår egen säkerhet. Därför kan man säga att övergången till stående förband bidrar till att minska riskerna för personalen, det är vi faktiskt ganska tacksamma för".

"Arméns jägarbataljon måste även fortsatt vara en integrerad del av Arvidsjaur samhälle och kommun. De 30 år som K 4 och numera Arméns jägarbataljon funnits i Arvidsjaur har varit en enda lång framgång. Jag hoppas de nästkommande 30 åren ska bli lika framgångsrika".

-Syftet med stående förband är framförallt ökad tillgänglighet för insatser, i Sverige och i närområdet samt utanför närområdet. Utvecklingen sker i hela Försvarsmakten, fler förband blir stående. Men att genomföra insatser är ingen nyhet för oss på Arméns jägarbataljon. Förbandet har mer eller mindre kontinuerligt varit insatta utanför närområdet, framförallt i Afghanistan men också i Kosovo, sedan 2004-2005".

Gåpratull i Mitrovica, Kosovo 2001. Foto Kent Norberg.
Gåpatrull, med tolk, i Mitrovica, Kosovo 2001. Foto Kent Norberg.

"Den absoluta merparten av bataljonens officerare har internationell insatserfarenhet, även av insatser före 2004. Men soldaterna i dessa enheter har blivit hemförlovade efter insats. Nu ska förbanden bestå under längre tid än sex månader.

Med ökade insatser kommer också otrevliga upplevelser och risker. Det kan vi inte blunda för. Men det är heller inget som ska överdrivas. Det är en realitet.

Nu har många officerare erfarenhet av direkta stridskontakter. De har blivit beskjutna eller attackerade på annat sätt och tvingats besvara angreppen. Obehagliga synintryck av misär och fattigdom eller övergrepp mellan folkgrupper är andra erfarenheter sedan många år.

Roadblock, Bosnien 1998. Foto Kent Norberg. 
Roadblock, Bosnien 1998. Foto Kent Norberg.

Det finns ingen romantisk önskan av stridserfarenhet och är på intet sett ett självändamål. Men numera eller åtminstone i nuläget är det en risk som följer av de uppdrag som givits Försvarsmakten. Vi kan i värsta fall återkomma både lätt skadade och invalidiserade. Och ännu värre än så; utan att har någon av våra kära kollegor med oss hem. Då är det mycket viktigt att vi och var och en av oss på jägarbataljonen är en integrerad del av Arvidsjaur samhälle och kommun. En tryggheten som behövs oavsett - inte minst för våra anhöriga".

"Nyligen kom en jägarpluton, med officerare, gruppbefäl och soldater, hem från sex månaders insats vid ”förstärkningsstyrka” (FS) 18 i Afghanistan. Och förra året var en jägarpluton insatt i FS17. För en kort tid sedan etablerades stommen i, merparten av en jägarskvadron (kompani) med personal från Arméns jägarbataljon i FS19.
Dessa hoppas vi söker anställning till hösten och inför nästa intag".

"Våra kära kollegor som nu är insatta har vårt mentala stöd varje sekund. Jag hoppas Arvidsjaursborna också sänder dem en tanke då och då. I övrigt önskar jag att de nya, frivilliga anställda gruppbefälen och soldaterna får ett bra välkomnande till samhället och kommunen. Detsamma gäller våra vakt- och insatssoldater, som genomför sin grundutbildning frivilligt. Det handlar om en pluton till november och sedan en mellan juli och maj/juni nästa år".

Arméns Jägarbataljon marscherar längs Storgatan i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
Arméns jägarbataljon marscherar längs Storgatan i Arvidsjaur.
Foto Kent Norberg.

-Arvidsjaur kommuns innevånare, med sitt bevisade försvarsengagemang ska känna att Arméns jägarbataljon är Er bataljon!

Glad sommar!

Urban Edlund
Chef Arméns jägarbataljon


 


Skriv ut: