Informatörer i Bryssel, artikel nr 8

2009-11-12 07:06


Tidigare artiklar: Nr1  Nr2  Nr3  Nr4  Nr5  Nr6  Nr7

Sveriges största utlandsmyndighet finns i Bryssel

Jenny Hakenberg, informatör Kalix kommun ger Erik Salmgren en gåva. Sveriges största utlandsmyndighet: "Ständiga representationen" i Bryssel. 
Möte på Sveriges ständiga representation, Square de Meeus 30 med Erik Salmgren, Arbetsgruppen för allmänna frågor (GAG). Jenny Hakeberg, informationschef Kalix kommun, överlämnar gåva till Erik Salmgren.
Foto Kent Norberg, informatör Arvidsjaurs kommun.Sveriges ständiga representation i Bryssel är Sveriges största utlandsmyndighet. Under ordförandeperioden arbetar 185 personer vid myndigheten – annars ca 130 personer.Verksamheten kan liknas vid ett regeringskansli i miniatyr. Uppdraget är att företräda den svenska regeringen i Bryssel.

EU-representationen är en fristående myndighet från svenska beskickningen till Belgien och är en förbindelselänk mellan statsförvaltningen i Stockholm och EU-institutionerna i Bryssel. Den ansvarar alltså inte för utformningen av den svenska EU-politiken. Precis som de ordinarie ambassaderna lämnar representationen löpande analyser och bedömningar till regeringskansliet, men har inga konsulära ärenden
EU-representationen är således i första hand en förhandlingsorganisation och representerar Sverige i de löpande förhandlingarna mellan EU:s medlemsländer på samtliga nivåer; Europeiska unionens råd, rådets arbetsgrupper samt de ständiga representanternas kommitté, Coreper..


Erik Salmgren, EU

Den ständiga representanten har tjänsteställning som ambassadör, men är alltså fristående från den svenska beskickningen till Belgien. För närvarande är den ständiga representanten ambassadör Christian Danielsson.
Det finns cirka 200 arbetsgrupper och kommittéer som förbereder ministerrådets möten. . Arbetsgrupperna består av tjänstemän från medlemsländerna, vanligen från departementen eller från de ständiga representationerna i Bryssel. Under det svenska ordförandeskapet är Sverige ordförande i alla rådsarbetsgrupperna. Det innebär förstås att Sverige har möjlighet att sätta dagordningen samtidigt om man under sitt ordförandeskap förväntas företräda gemensamma EU-intressen och inte de nationella.

Informatörer utanför SVeriges största utlandsmyndighet: "Ständiga representationen" i Bryssel. Foto Kent Norberg. 
Informatörer från Norr- och Västerbotten utanför Sveriges största utlandsmyndighet: "Ständiga representationen" i Bryssel.

Från rådsarbetsgupperna går ärendena sedan upp på ambassadörsnivå i Coreper (de ständiga representanternas kommité) och sedan upp på ministernivå i rådet. Den fackminister som  företräder den aktuella sakfrågan är regeringens representant i rådet.
Erik själv sitter själv i samrådsgruppen (GAG-gruppen) som fungerar som en kontaktyta mot det som pågår i Bryssel. De håller koll på vem som gör vad och hans grupp som består av tre personer är en ingång in i parlamentet.

En viktig och rätt tung uppgift är att han en gång i månaden under fyra hektiska dygn är med till parlamentets session Strasbourg  - en uppgift som innehåller alltifrån förberedelser och kvalificerad beredning av fackministers frågestund  till logistikuppgifter som bokning av poliseskort.

Under det svenska ordförandeskapet prioriteras följande områden:
- klimat, energi, miljö
- finansiella krisen
- Östersjöstrategien och samarbetet kring Östersjön
- Lissabonfördraget
- Stockholmsprogrammet – ett mellanstatligt samarbete på det juridiska området
Eu:s utvidgning.  

Text: Lars Wallrup, Attraktiv Region
Foto Kent Norberg, informatör Arvidsjaur


Skriv ut: