Arvidsjaurungdomar får berätta om sina livsvillkor i undersökning

2009-10-20 16:55

Shara Boström och Kristina Grubbström, Arvidsjaurs kommun, sköter den enkät där ungdomar tillfrågas om sina livsvilkor. Foto Kent Norberg.
Lokala företrädare. Shara Boström och Kristina Grubbström, Arvidsjaurs kommun, sköter den enkät där ungdomar tillfrågas om sina livsvillkor.

Ungdomar i Arvidsjaurs kommun får möjligheten att delta i en enkät om deras fritid, framtid, utbildning, trygghet och hälsa:
-Det är den statliga myndigheten "Ungdomsstyrelsen" som utvecklat enkäten, kallad "Lupp". Syftet är att kommuner ska få större kunskap om ungdomarnas livsvillkor, säger Kristina Grubbström, lokal företrädare för projektet.


Enkäten kommer att sändas ut inom kort och riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet. Samt till ungdomar 19-25 år. Framgent kan även yngre barn involveras i arbetet. 

Vad får ungdomarna ut av det?
-Undersökningen ska ses som ett "bra verktyg" för att locka dem att skapa mer inflytande i deras egen vardag. I skolan eller på jobbet. Det handlar inte minst om att lära sig den politiska processen - och hur man kan påverka utgången.

Vad har kommunen för nytta av svaren?  
 -För trovärdigheten och för att tillfredställa rätt behov är det bra att ungdomarna blir tillfrågade om sin verklighet. Vi kan exempelvis ta reda på deras framtidsplaner, för att kunna planera bättre själva. Och om låt oss säga fem år kan vi genomföra en ny undersökning och få facit på om vi lyckats med att få dem delaktiga, säger Kristina.

Arvidsjaurs kommun är redan igång med ett projekt som kallas "Uppväxtkoordinerat ledarskap" och flikar in på temat "medinflytande":
-I grunden handlar det här arbetet om att göra våra ungdomar till engagerade samhällsmedborgare. Men då är det också viktigt att vi vuxna tillåter en sådan process...  

Fakta om Ungdomsstyrelsen:  
Det är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. De har också i uppdrag att fördela statsbidrag till integrations-, jämställdhets-, folkrörelseorganisationer och projekt.


 


Skriv ut: