Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Gerge Holmqvist var en av de fyra skorstefejarna som arbetade åt sotarmästaren Wilmer Öhman i Arvidsjaur.
Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Gerge Holmqvist var en av de fyra skorstefejarna som arbetade åt sotarmästaren Wilmer Öhman i Arvidsjaur.

Sotning och brandskyddstillstånd

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag- sotning och brandskyddskontroll.

Arvidsjaur & Älvsbyns Sotningsdistrikt handhar sotnings- och brandskyddskontrollen i Arvidsjaurs kommun.

Sota själv
Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på den egna fastigheten. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskydds-synpunkt betryggande sätt. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften. Räddningschefen beslutar om detta. Det tas inte ut någon avgift för en ansökan om att få sota själv. 

Har du frågor om att sota själv kontakta räddningschefen i kommunen, se nedan under relaterade länkar.

Sotning
Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Hur ofta sotning ska göras bestämmer kommunen genom sotningsfrister. För att få reda på vad som gäller din anläggning ska du kontakta skorstensfejarmästaren.

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotnig. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna melllanrum, om inte annat av funktionsmässiga själ. Ansvaret för rengörinigen ligger på fastighetsägaren.

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontroll får endast utföras av den som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroll.

Syftet med brandskyddskontroll är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrolllen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:
- Sotbildning och beläggningar
- Skador elller förändringar av det tekniska utföranadet
- Temperaturförhållanden
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Räddningsverket har bestämt. Beroende på vilken anläggninng du har och hur den används är intervallen 2, 4 eller 8 år.

Avgifter
Avgifter för sotning och brandskyddskontroll baseras på en taxa som kommunfullmäktige beslutat om. Kontakta skorstensfejarmästaren om du har frågor om avgifter.

Har du frågor om sotning eller branskyddskontroll
kontakta Skorstensfejarmästare Robert Bergman tfn. 070-303 31 01 eller 0920-680 05, E-post: info@knopare.se

Anmälan krävs för installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal. För installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal ska du lämna en skriftlig anmälan till miljö- och byggenheten. Mer information om detta och vad som gäller finns att läsa på kommunens hemsida - Eldstad och rökkanal, länk nedan under relaterade länkar.

Skriv ut: