Tillstånd


När du ska starta en nya verksamhet eller förändra en du redan driver kan du många gånger behöva ta kontakt med kommunen.  Det kan gälla en ansökan, anmälan eller du kan helt enkelt behöver information och råd om vad som gäller. Det är många lagar och regler som ska följas och det kan upplevas krångligt. Därför har vi gjort en sammanställning över de vanligast förekommande ärenden där tillstånd m.m. kan behövas.

Mer information om regler och vad som gäller finner du om du klickar på länkarna i rubrikerna

 

Alkohol

Servering av alkohol kräver serveringstillstånd.

Brandfarlig vara

Hantering av brandfarliga varor kräver oftast tillstånd. 

Brandskydd

Enligt lag har fastighetsägare och den som bedriver verksamhet i lokalerna ansvaret för brandskyddet i byggnaden.

Bygga, ändra eller riva

För att bygga, ändra, riva eller förändra användning av byggnader och skyltar kräver ofta bygglov och startbesked innan man börjar. En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder kan vara rivning, ändring och tekniska installationer.

Byggställning eller container

Om du t ex behöver ställa ut en container, byggställning eller skylift på offentlig plats behöver du tillstånd.

Enskilt avlopp

Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning, ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning och för att ändra på en anläggning som redan finns. 

Evenemang på offentlig plats

Då kan du behöva tillständ för försäljning och servering av livsmedel, byggnationer, tält, scener och/eller servering av alkohol. Du kanske också behöver en trafikanordningsplan.

Grävtillstånd

För att få gräva i kommunal mark, t.ex gator, trottorarer eller grönområden krävs tillstånd. Sådant tillstånd söker du hos komunenes gatuenhet.

Hygienlokaler

Ska du starta verksamhet där du använder skalpeller, akupunkturnålar, eller liknande, ska det anmälas till miljö- och hälsoskydd. Även solarier och badbassänger ska anmälas. 

Köldmedier

För att minska miljöskadan finns det regler för vilka köldmedier (kallas ofta freoner) som får användas, skötsel och underhåll av anläggningarna. Ofta krävs anmälan till miljöenheten. 

Livsmedel

När du ska starta en ny, överta en befintlig, göra en ändring eller upphöra med en livsmedelsverksamhet, ska du skriftligen göra en anmälan om det till miljöenheten.

Miljöfarlig verksamhet

För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs anmälan eller tillstånd. Vilka verksamheter det är framgår av miljöprövningsförordningen.

Musik 

När du använder inspelad musik offentligt i din verksamhet ska du enligt upphovsrättslagen betala en avgift till SAMI – Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation.

Parkeringstillstånd

Ansökan om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Receptfria läkemedel 

Om du ska sälja receptfria läkemedel krävs anmälan till Läkemedelverket.  

Skyltning

Bygglov krävs för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom detaljplanerat område. Utanför tätorter är Vägverket ansvarig för skyltning inom 50 m från allmän väg. 

Sotning och brandskydd

Ansökan om tillstånd att sköta rengöring (sotning) av sin egen eldstad handläggs av räddningstjänsten.

Tobak

Försäljning av tobak och tobaksvaror är anmälningspliktig verksamhet och det finns lagar om rökfria miljöer

Transporttillstånd

Transporttillstånd krävs enligt lokala trafikföreskrifter för trafik med vissa långa, breda eller tunga fordon.

Torghandel

Kommunen har ett antal tillfälliga torgplatser att hyra ut enligt kommunens lokala torgstadga.

Uteservering

Polisen utfärdar tillstånd för uteservering. Kommunen yttrar sig utifrån framkomligheten, brandsäkerheten och ur omgivningssynpunkt.

Upplåtelse av offentlig plats

Polisens tillstånd krävs för utnyttjande av offentlig plats (gata, väg, park mm) för annat ändamål än vad som platsen är upplåten för enligt gällande planer. Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt, d v s polismyndigheten kan inte utfärda tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan.
Exempel på upplåtelser kan vara containrar och byggställningar, skyltställ på trottoarer, uteserveringar, valaffischer, cirkus, tivoli, marknader m m.

Värdeautomater, automatspel och lotterier 

På Spelinspektionens hemsida framgår när licens/tillstånd/registrering krävs för lotterier/spel. Vissa ärenden handläggs av Spelinspektionen och andra av kommunen. Kommunens reception handlägger så kallade registreringslotterier. En separat ansökan behöver därmed skickas till Spelinspektionen eller kommunens reception avseende planerat lotteri/spel.

Värmepump

Innan du inrättar en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, t ex en bergvärmeanläggning, måste du göra en anmälan till miljöenheten.

Starta verksamhet


Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket har samlat information och tjänster från myndigheter för dig som driver eller vill starta företag. Sidan heter www.verksamt.se (öppnas i nytt fönster).  


Ordningsföreskrifter

De lokala ordningsföreskrifterna som gäller för Arvidsjaurs kommun innehåller bestämmelser om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas i kommunen. Det gäller bl a störande buller, affischering, hundar, fyrverkeri och pyrotekniska varor samt förtäring av alkohol.

Lokal ordningsföreskrift för Arvidsjaurs kommun

Skriv ut: