Egenkontroller inom miljö- och hälsoskydd

Egenkontroll innebär att du som är ansvarig för en verksamhet regelbundet ska planera och kontrollera din verksamhet och dess påverkan på miljön och människors hälsa. Göra rutiner för din egenkontroll.

En god egenkontroll ger dig kunskap om din verksamhets miljöpåverkan och hjälper dig ha koll på att din verksamhet lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till människor och miljö.

Vem har skyldighet att utföra egenkontroll?

Alla som bedriver en verksamhet ska kunna visa att de arbetar för att minska miljöpåverkan. Det gäller oavsett storlek och omfattning på verksamheten.

Som verksamhetsutövare ska du kunna visa att du arbetar för att minska miljöpåverkan från din verksamhet och att du har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav.

Kravet på egenkontroll är en följd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet i miljöbalken (bevisbördan, kunskapskravet och kravet på bästa möjliga teknik) samt kravet på fortlöpande planering och kontroll enligt 26 kapitlet 19§ miljöbalken.

Vad ska ingå i en egenkontroll?

Du bör anpassa omfattningen på egenkontrollen utefter de behov som finns för kontroll av just din verksamhet. Meningen är att kraven på dig som verksamhetsutövare ska vara rimliga, både miljömässigt och ekonomiskt.

Egenkontrollen kan omfatta:

  • Kontroll av maskiner och annan utrustning så att de fungera på ett riktigt sätt.
  • Mätningar och analyser (av vatten, luft, buller, med mera) och andra utredningar som är relevanta för din verksamhet.


Genom att införa rutiner för hur du ska hantera och kontrollera till exempel utrustning kan du minska miljörisker genom till exempel onödiga utsläpp. Rutinerna kan även hjälpa dig att minska din energiförbrukning.

Bedriver du en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska din egenkontroll även följa de krav som ställs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 

Där ställs bland annat krav på att verksamhetsutövaren ska:

  • göra en riskvärdering av verksamheten.
  • upprätta en ansvarsfördelning för de delar av verksamheten som påverkar miljön.


Vissa delar av kontrollen ska vara dokumenterad. Det gäller bland annat ansvarsfördelning, rutiner för kontroll av utrustning, riskbedömningar och kemikalieförteckning.

Hjälp med egenkontrollen

Kontakta din tillsynsmyndighet (kommunen eller länsstyrelsen) om du har frågor om egenkontroll och hur hänsynsreglerna berör din verksamhet. Det kostar ingenting att fråga.

Tillsynsmyndigheten har till uppgift att bedriva tillsyn på ett sådant sätt att du får stöd i att genomföra din egenkontroll. De ska även kontrollera att du följer bestämmelserna.

Vid tillsyn av egenkontroller ska tillsynsmyndigheten göra en bedömning av om din egenkontroll fungerar och om den på ett bra sätt fångar upp eventuella brister i verksamheten som kan medföra en påverkan på miljön.

För bassängbad finns det även mer detaljerad information om egenkontroll. Du kan läsa mer om det genom att klicka här.


Anmäl driftstörning

I förordningen för egenkontroll finns krav på att du omedelbart ska kontakta tillsynsmyndigheten vid driftstörningar. Exempel på driftstörning är oljeläckage, fall av legionella, brand, översvämning och otjänligt vatten i pool.

Skriv ut: