Bestämmelser för farligt avfall

Vid år 2020 kom nya och ändrade regler för att anteckna och rapportera farligt avfall. Alla verksamheter som producerar farligt avfall, det vill säga där farligt avfall uppstår i verksamheten, berörs.

Från och med den 1 november 2020 ska verksamheterna också rapportera uppgifterna till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

 

Vilka verksamheter berörs?

Kraven på utökad anteckningsskyldighet och rapportering gäller för alla verksamheter där farligt avfall uppkommer, vilket innebär att i princip alla yrkesmässiga verksamheter berörs.

Bestämmelserna om den utökade anteckningsskyldigheten gäller också för:

  • verksamheter som transporterar farligt avfall,
  • verksamheter som tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet,
  • verksamheter som mäklar eller handlar med farligt avfall samt
  • verksamheter som behandlar farligt avfall.

 

Vad ska antecknas?

Följande uppgifter ska antecknas;

  1. Var avfallet producerats
  2. Datum för borttransport
  3. Transportsätt
  4. Vem som ska transportera bort avfallet
  5. Avfallets vikt i kilogram, och
  6. Den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

 

Hur går rapporteringen till?

Rapporteringen kan ske på två olika sätt. Antingen via en e-tjänst på Naturvårdsverkets hemsida, där uppgiftslämnaren identifierar sig med e-legitimation eller via en så kallad API-lösning, där verksamhetsutövaren anpassar sitt verksamhetssystem till Naturvårdsverkets avfallsregister.

 

Vad händer om du inte rapporterar?

 Den 1 januari 2022 träder en miljösanktionsavgift i kraft för den som rapporterar för sent eller inte rapporterar. Bestämmelsen följer av 11 kap 8 b § och 9 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

 

Varför införs ett nytt avfallsregister?

Den senaste statistiken visar att det bara i Sverige uppstår över två miljoner ton farligt avfall per år, men statistiken är osäker och uppdateras sällan. Dessutom har tillsynsmyndigheter svårt att följa flödena. Med det nya registret får Sverige bättre uppsikt över sitt farliga avfall och bättre förutsättningar att kontrollera hanteringen.

Sverige behöver också uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet, som bland annat innebär att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt register.

Skriv ut: