Installation av cistern

Krav finns på installationskontroll och information till miljö och byggenheten. Vid nyinstallation av cistern utomhus, ovan och i mark, ska du informera miljökontoret i god tid innan anläggningen tas i bruk. Blanketten du kan använda för informationen finns under dokument längst ned på sidan.

Ska du installera en inomhuscistern behöver du inte informera kommunen såvida cisternen inte ligger inom ett vattenskyddsområde. En installationskontroll måste dock alltid utföras.


Enligt 4 kapitlet 1 § i NFS 2003:24 krävs information:

  • vid installation av öppen cistern i och ovan mark där det  förvaras dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja och volymen på cisternen är mellan 1-10 m³
  • samt vid hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde oavsett om cisternen finns i mark, ovan mark eller inomhus.

 

Tillstånd för brandfarlig vara
Det krävs ofta även bygglov eller bygganmälan för installation av en cistern och eventuellt tillstånd till hantering av brandfarlig vara.

 

Återkommande kontroll
Det krävs även återkommande kontroll på dessa typer av cisterner.

 

Kontrollföretag


För de olika typerna av kontroll ska ett kontrollföretag anlitas. Detta måste vara ackrediterat av SWEDAC, (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), som är en statlig myndighet och svenskt ackrediteringsorgan. Ackrediteringen innebär att SWEDAC fortlöpande bedömer kontrollföretagets kompetens. Alla företag är inte behöriga att utföra alla typer av kontroll.

Vilka som får utföra de olika typerna av kontroll av cisterner kan du få veta av SWEDAClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, tel 033-17 77 00.

Relaterade Länkar

Skriv ut: