Återkommande kontroll av cisterner

  


För att undvika att oljeutsläpp till mark eller vatten skall kunna ske finns regler om återkommande kontroll av dessa. Reglerna gäller för dig som har en cistern, t ex en villatank inomhus, cistern i mark eller en utomhustank för bensin eller spillolja är att:

  • Cistern inomhus, som rymmer 1-10 m³ olja, ska vara kontrollerad senast den 1 juli 2006.
  • Cistern utomhus ovan mark, som rymmer 1-10 m³ olja, (även s k gårdscistern och farmartank), ska vara kontrollerad senast den 1 juli 2004. En cistern utomhus får endast flyttas när den är tömd och rengjord.
  • Sedan tidigare reglerar föreskrifter från Naturvårdsverket och Sprängämnesinspektionen krav på återkommande kontroll av cisterner i mark som innehåller olja och är över 1 m³. Efter den första kontrollen eller installationskontrollen måste cisternen kontrolleras återkommande vart 12:e år. För äldre cisterner, som inte har tillfredsställande korrosionsskydd, gäller kontroll vart 6:e år. Inom vattenskyddsområde kan intervallen tre och sex år förekomma. Om du är osäker om kontrollintervallet kan du fråga oss.
  • För övriga cisterner för bensin, fotogen och andra brandfarliga vätskor i mark och cisterner över 10 m³ ovan mark gäller Sprängämnesinspektionens föreskrifter.

Vem ska ha kontrollrapporten?
Efter kontroll av cisternutomhus, ovan mark och i mark, ska du skicka in kopia på kontrollrapporten till miljökontoret. Kontrollrapport för cistern inomhus ska du behålla och på begäran visa upp för tjänstemännen på miljö och byggenheten.

Kontrollföretag


För de olika typerna av kontroll ska ett kontrollföretag anlitas. Detta måste vara ackrediterat av SWEDAC, (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), som är en statlig myndighet och svenskt ackrediteringsorgan. Ackrediteringen innebär att SWEDAC fortlöpande bedömer kontrollföretagets kompetens. Alla företag är inte behöriga att utföra alla typer av kontroll.

Vilka som får utföra de olika typerna av kontroll av cisterner kan du få veta av SWEDAClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, tel 033-17 77 00.

 

När cisternen tas ur bruk.

När en cistern tas ur bruk måste fastighetsägaren skicka in ett intyg. Intyget fås av den ackrediterade firma som utför tömningen och rengöringen av cisternen.

 
Cisterner i mark kan avlägsnas eller fyllas med sand. Det är viktigt att påfyllningsröret och avluftningsledningen tas bort så att cisternen inte återfylls av misstag.

Relaterade Länkar

Skriv ut: