Anmälan av värmepump

Berg- jord- vatten och luftvärmepumpar är bra ur miljösynpunkt. De medverkar till en minskad energiförbrukning och ger en lägre uppvärmningskostnad. Men även värmepumpar påverkar sin omgivning. Därför är det viktigt att hitta en bra placering för anläggningen.

 

 

Innan du inrättar en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, t ex en bergvärmeanläggning, måste du göra en anmälan till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Anmälan ska göras i god tid innan borrning/anläggande påbörjas. Du måste även anmäla ändringar ex. kompletteringsborrning av hål. 

Om platsen där värmepumpen ska vara ligger inom ett skyddsområde kan särskilda bestämmelser gälla. 

 

Anmälan

Du gör din anmälan genom att fylla i och skicka in en särskild blankett. Utöver anmälan ska du också skicka en situationsplan (tomtkarta med skala 1:400 eller 1:500), där bland annat placering av borrhål och kollektorledning anges. Det är viktigt att installatören och borrentreprenören får ta del av beslutet.

En skriftlig överenskommelse med grannar eller markägare om borrhål placeras närmare tomtgräns än 10 meter eller om kollektorslangen läggs närmare tomtgräns än 2 meter eller på annans mark.

För behandlingen av anmälan tar vi ut en avgift enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

 

Placering av värmepumpsanläggning

Ta hänsyn till grannar, så de inte störs av buller. Kontrollera också om det finns värmepumpsanläggningar intill din tomt och var borrhålen/kollektorn i så fall är placerade. Avståndet mellan två skilda borrhål bör vara minst 20 meter för full effekt. Marken kyls nämligen ner gradvis runt varje borrhål, vilket gör att två borrhål kan "stjäla" värme från varandra.

Informera grannarna om dina planer i ett tidigt skede. Om ni är flera som funderar på att skaffa värmepumpsanläggning bör ni komma överens om den gemensamt bästa lösningen.

Situationsplanen ska visa anläggningens placering med eventuella borrhål och kollektorslangar, byggnader, kommunala VA-ledningar, fjärrvärmeledningar, närliggande vattentäkter, vattendrag, avloppsanläggningar m.m.

Luftvärmepumpar behöver inte anmälas. Men tänk på placeringen så inte grannarna störs av buller.

 

Avvakta beslut

Du får inte börja med installationsarbetet förrän du har fått svar på din anmälan.

 

Vattnet måste avslammas

Borrvattnet ska avslammas väl i en eller flera containrar. Vid bergvärmeborrning kräver vi normalt att man använder minst en 10 kubikmeters sedimentationscontainer. De avslammade vattnet ska i första hand ledas ut på genomsläpplig mark (gräs/grus) på den egna fastigheten. Då undviks problem i vattendrag och ledningssystem. Om detta inte är möjligt kan vattnet efter överenskommelse med Gatu- och VA-kontoret istället få ledas till en dagvattenledning.

 

Olovligt anläggande

Om du anlägger en värmepumpsanläggning utan att anmäla och invänta miljöenhetens tillståndsbeslut får du betala miljösanktionsavgift på ett tusen kronor (1000 kr).

Förutom miljösanktionsavgiften, som går till staten, får man betala för miljöenhetens handläggning av värmepumpsanläggningen. Om den färdigställda anläggningen bedöms kunna leda till allvarlig miljöskada eller hälsorisk kan miljöenheten besluta om förbud mot att använda den.

 

Läs mer om respektive typ av värmepump på Energimyndighetens webbplats.

 

Kontakta Miljö- och byggenheten

Telefon: 0960-155 00 (växel)
E-post: mn@arvidsjaur.se

Skriv ut: