Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet. Senast 31 mars ska rapporterna för föregående år vara hos miljöenheten.

 

Regler för att förhindra utsläpp

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning, som totalt innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) f-gaser eller mer, följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Reglerna gäller för dig som bedriver yrkesmässig verksamhet, inte för privatpersoner.

 

Du som är operatör (ansvarig verksamhetsutövare) är skyldig att:

 • Se till så att din köldmedieutrustning blir kontrollerad inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen rapportera till miljöenheten om du under någon del av ett kalenderår har utrustning som omfattas av krav på läckagekontroll till en sammanlagd mängd om minst 14 ton CO2e. Senast den 31 mars ska årsrapporten för föregående år ha kommit in till miljöenheten. Årsrapporten ska skrivas under eller förses med elektronisk underskrift.
 • Se till så att utrustning som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöenheten.
 • Underrätta miljöenheten innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton CO2e eller mer.

 

Lämna in årlig kontrollrapport

Du kan skicka in din rapport via vår e-tjänst. Tryck på knappen nedan för att komma till e-tjänsten.

E-tjänst för köldmedier

 

Rapporten ska innehålla uppgifter om:

 • Operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress.
 • Adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen/aggregaten finns, om utrustningen är stationär.
 • Förteckning över utrustning /aggregat.
 • Total mängd och typ av köldmedier/f-gaser i utrustningen/aggregaten.
 • Datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen.
 • Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontroller, installerat, utfört service och underhåll, reparerat och skrotat utrustning/aggregat.
 • Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
 • Mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer.
 • Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll.
 • Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.
 • Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet.
 • Vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.

Kom ihåg att skriva under årsrapporten!

 

Regler vid läckagekontroll

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton CO2e. Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

MängdKontrollintervall av läckageOm läckagevarningssystem finns
5 ton CO2e eller mer läckagekontroll var 12:e månad läckagekontroll var 24:e månad
50 ton CO2e eller mer läckagekontroller var 6:e månad läckagekontroll var 12:e månad
500 ton CO2e eller mer läckagekontroller var 3:e månad läckagekontroll var 6:e månad


För hermetiskt slutna aggregat gäller i stället en gräns på 10 ton CO2e för att läckagekontroll ska behöva göras. Tillverkaren ska då ha märkt upp aggregatet som hermetiskt slutet.

Förbjudna köldmedier

 

Det är förbjudet att:

 • Installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2500 eller mer.

 • Vid service och underhåll fylla på befintlig utrustning för kyl och frys med en fyllnadsmängd på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer med nyproducerat köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller mer. Undantag är utrustning som används för att kyla produkter under -50°C.

 

Anmäl installation av ny utrustning

Om du ska installera en utrustning som innehåller sammanlagt 14 ton CO2e f-gas eller mer ska du i god tid anmäla det till miljöenheten. Kontakta din kylentreprenör så hjälper de dig med detta. Kom ihåg att du kan skicka in din anmälan via e-tjänsten.

 

Skrotningsintyg

När du ska skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till miljöenheten.

Redovisa skrotning senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in intyget direkt om hela anläggningen skrotas. Du kan skicka in intyget via vår e-tjänst.
 

Anlita alltid en certifierad kylfirma

Du ska alltid anlita certifierade kylföretag för att utföra kontroller, installation eller reperation av dina köldmedieanläggningar.

Hitta certifierade kylfirmor på incertonline.se

 

Avgift vid försenad eller utebliven rapport

 

Typ av förseelse Avgift
Skicka in årsrapport efter 31 mars 1 000 kr
Utbliven årsrapport eller för sent utförda kontroller 5 000 kr
Inte anmäla installation eller uppdatering av anläggning med 14 ton CO2-e 5 000 kr
Inte utföra installationskontroll av nytt aggregat 5 000 kr
Inte föra register över åtgärder på aggregat 2 000 kr
Använda ocertifierade kylföretag för att utföra service eller installera anläggning 10 000 kr
Skriv ut: