Strandbad

 

I Arvidsjaurs kommun har vi sex  strandbad:

- Auktsjaur
- Suddesjaurs strandbad
- Lauker strandbad
- Järvträsk strandbad
- Lullejaur (Moskosel) strandbad
- Camp Gielas strandbad

Varje år tas vattenprover vid dessa strandbad. 

Kommunen rapporterar in provsvar till "Badplatsen". 
Det  är en publik informationplats på nätet,
där badvattenprover redovisas. 

Folkhälsoinstitutet är ansvarig utgivare av Badplatsen.
Vill du läsa mera om våra badplatser
eller något annat strandbad i landet
ska du klicka på länken till höger. 
Där finns både analysresultat, riktvärden
samt information om vad som påverkar badvattenkvaliteten.

 

Vad undersöks på varje badplats?

Provtagningen består av bakteriologiskt prov,
mätning av vattentemperatur och siktdjup, m m.
Dessutom tittar vi efter främmande ämnen i vattnet. Proverna analyseras av ett godkänt laboratorium.

Badvattnet analyseras med avseende på innehåll av vanliga tarmbakterier. Risken att bli sjuk av bad i förorenat vatten stiger med ökande halt fekal förorening.
Förekomst av bakterierna Escherichia coli (E. coli)
respektive fekala streptokocker utgör den huvudsakliga grunden för denna bedömning.

Bägge dessa förekommer i tarmen hos människor och varmblodiga djur.
Höga halter är ett tecken på fekal förorening.
Höga bakteriehalter är ett tecken på att vattnet är förorenat
och därför mindre lämpligt för bad.

Förklaring till provresultat

Kvaliteten på vattnet bedöms i tre steg; tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.
Vid anmärkning tas snarast möjligt omprov.

Om provtagningen visar att vattnet är tjänligt med anmärkning betyder det att vattnet har förhöjda bakteriehalter. Det innebär ändå ingen större risk att bada i vattnet.
Om ett vattenprov blir otjänligt tyder det på att vattnet är förorenat och därför mindre lämpligt för bad.

De allra flesta badvattenproverna i Arvidsjaurs kommun brukar visa tjänligt resultat.

Orsaker till dålig vattenkvalitet

Det finns många faktorer som påverkar vattnets kvalitet. Dålig vattenkvalitet uppstår ofta efter kraftiga regn. Dels kommer stora mängder vatten till reningsverken under dessa förhållanden och det kan ske en bräddning (d v s orenat vatten rinner rakt ut i sjöar och vattendrag).
Dels kan regnet skölja ut föroreningar från marken (t ex avföring från fåglar)
och ta med sig dessa till vattendragen och stränderna.

Det är också möjligt att förorenat vatten förs till badplatsen
vid vissa vind- och strömriktningar. Under sådana förhållanden kan utsläpp från reningsverk och enskilda avlopp påverka vattenkvaliteten. Det är heller inte ovanligt att kvaliteten på vattnet kan försämras då många människor badar.

Blir någon sjuk efter ett bad kan man dock inte alltid skylla på vattnet. Det kan också bero på att matsäcken stått framme länge i solen.
Direkt smittspridning mellan de badande på stranden
eller i vattnet samt att man inte använt rent vatten vid tillagning av mat och dryck.

 

Skriv ut: