Att starta livsmedelsföretag


När du ska starta en ny, överta en befintlig, göra en ändring eller upphöra med en livsmedelsverksamhet, ska du anmälan om det till miljö- och byggenheten.

 

Anmälan

Ditt företag ska registreras av miljö- och byggenheten i god tid innan uppstart.
Följande ska ingå vid registrering av verksamheten:

  • Uppgift om livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisations-/personnummer.
  • Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
  • Typ av verksamhet (t.ex. butik, restaurang, gatukök etc) 

 

Blanketten du behöver för anmälan hittar du under Länkar längst ned på sidan. Du kan även använda kommunens e-tjänst, klicka på länken nedan.

Anmäl och registrera via e-tjänst

 


Vad händer efter anmälan?

Efter registrering till Myndighetsnämnden kommer du att kontaktas för inspektion av lokaler, varuflöde och genomgång av dina rutiner för säker hantering av livsmedel (egenkontroll).

 

Avgift

Miljöenheten tar ut en avgift för registreringen. Avgiften år 2023 är 1287 kr.  

 

Vad är ett livsmedelsföretag?

Om ett företag är registrerat hos Bolagsverket eller Skatteverket för att bedriva livsmedelsverksamhet och denna verksamhet bedrivs aktivt är det ett livsmedelsföretag även i livsmedelslagstiftningens definition. En registrering hos Bolagsverket eller Skatteverket är dock inte det enda kriteriet i bedömningen av om det är ett livsmedelsföretag. Till exempel kan en privatperson som bereder livsmedel i sin privata bostad för regelbunden försäljning till allmänheten, bedömas vara ett livsmedelföretag även om det inte finns en sådan registrering. Ett livsmedelsföretag är en verksamhetsform som förutsätter en viss kontinuitet och viss grad av organisation. Livsmedelsverket har tagit fram en vägledning som miljökontoren i landet använder sig av för att bedöma vem som är ett livsmedelsföretag. Kontakta Miljöenheten om du är osäker. 

 

Egenkontroll

Alla som bedriver en livsmedelsverksamhet ska själva kontrollera riskerna i sin livsmedelshantering. Det ska därför finnas rutiner för god hygienpraxis och god tillverkningssed. Det innebär att lokalerna ska vara anpassade för ändamålet, att det finns lämplig processutrustning och att det ska finnas väl inarbetade rutiner inom nedanstående områden:

- Utbildning av personal
- Personalhygien
- Rengöring och underhåll av utrustning, lokaler och transportmedel
- Förebyggande skadedjursarbete
- Vatten
- Förpackningsmaterial
- Mottagningskontroll av varor och emballage
- Temperaturer
- Märkning och spårbarhet
- Allergener

Alla som jobbar med livsmedelshanteringen ska ha kännedom om vilka rutiner som gäller för verksamheten.

 

Övrigt

  • Att göra en livsmedelsanläggning där det tidigare varit annan verksamhet kräver bygglov.  
  • En registrering/godkännande är personligt och kan inte överlåtas till någon annan.
  • Om du ska öppna en restaurang- eller grillverksamhet krävs oftast fettavskiljare.
  • Om du planerar verksamhet med alkoholservering krävs tillstånd.
  • Rökning får inte förekomma i en livsmedelsanläggning eller i utrymmen där mat serveras.
  • Om du planerar att sälja tobaksvaror ska en anmälan göras till Miljöenheten som även har tobakstillsynen i kommunen.

Kontakta Miljö- och byggenheten

Telefon: 0960-155 00 (växel)
E-post: mn@arvidsjaur.se

Relaterade Dokument

Skriv ut: