Bassängbad och spa

Ska du starta eller driva ett bassängbad inomhus eller utomhus för allmänheten eller som används av många människor? Då ska du anmäla det till miljö- och byggenheten.

Bassängbad är anmälningspliktig verksamhet enligt 38 §, Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Gör anmälan i god tid, senast sex veckor innan start. Skicka in din anmälan genom att fylla i blanketten Anmälan om bassängbad. Blanketten finner du bifogat längst ner på denna sidan.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter:

  • Simhallar
  • Badtunnor
  • Bubbelpool
  • Terapi- eller rehabiliteringsbad
  • Plaskdammar

Egenkontroll

Då många personer vistas i bassängbad för allmänheten så är det viktigt att den som driver anläggningen har bra kunskap om vilka risker som finns för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår (26 kap. 19 § Miljöbalken).

All typ av badverksamhet måste kontrolleras rutinmässigt för att minimera risken för att bad medför hälsorisker.

Den som driver ett bassängbad ska därför löpande planera och göra uppföljande kontroller av verksamheten, så kallad egenkontroll. Delar av egenkontrollen behöver även dokumenteras. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad och dess vägledning går det att finna mer information om vad egenkontrollen bör innehålla:

Synpunkter från allmänheten

Har du som privatperson synpunkter på exempelvis hygien, städning och luft- eller vattenkvalitet i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till den som driver anläggningen. Om det inte blir någon förändring är du välkommen att kontakta miljöenheten.

Relaterade Dokument

Skriv ut: