Information små avlopp

Det finns många olika tekniker för att rena avloppsvatten från enskilda hushåll. Vad som passar bäst beror på de lokala förhållandena på din fastighet. Därför bör du så tidigit som möjligt kontakta Miljö- och byggenheten som kan tala om ifall det är några särskilda krav som du måste beakta i ditt område.


Vad kan jag behöva tänka på?

Om du eller dina grannar har egen brunn måste du se till att avloppsanläggningen placeras så att det inte finns risk för förorening av dricksvattnet. En teknik som möjliggör kretslopp av näringsämnen bör väljas i första hand. När du väljer en kretsloppsanpassad lösning, se över möjligheterna för avsättning av restprodukterna. Har du möjlighet att använda urin och/eller komposterad latrin som gödsling på din egen tomt eller finns det lantbrukare i närheten som är intresserade av restprodukterna? Långa transporter av restprodukter bör undvikas.

Förutsättningarna på din tomt och i ditt hus avgör till stor del vilken avloppslösning som är möjlig:

  • Vissa tekniska lösningar kräver utrymme inne i huset eller under huset.
  • På tomten behövs utrymme för att gräva ner tankar och slamavskiljare, och för att anlägga en reningsanläggning.
  • Typ av jordart och avstånd till berg eller grundvattenyta avgör om infiltration är möjlig.
  • Höjdskillnader på tomten är viktiga eftersom avloppsvattnet lättast leds med självfall till reningsanläggningen.
  • Skyddsavstånd krävs till vattentäkter.
  • För vissa typer av anläggningar har placeringen av utloppet från anläggningen betydelse.
  • En avloppsanläggning bör inte placeras för nära bostadshus, tomtgräns eller vattendrag. Vad som gäller finns angivet i bygganvisningar för respektive teknik.
  • System som endast används sommartid kan använda enklare tekniker, t.ex. resorption för bad-, disk- och tvättvatten.

Kostnaden för avloppssystemet har givetvis stor betydelse för dig som fastighetsägare. Tänk på att det ofta är driftskostnaden som gör det dyrt i längden. Du kan räkna ut den ungefärliga årskostnaden genom att fördela investeringskostnaden över anläggningens förmodade livslängd och summera det med driftskostnaden för att lättare kunna jämföra kostnaderna för olika system.

Tänk på tidsperspektivet. Om du ska bo kvar på din fastighet i många år kan det vara värt att investera i en lösning med lång livslängd och som uppfyller högre krav än de som gäller idag.

Relaterade Länkar

Skriv ut: