Krav på reningsgrad

Naturvårdsverkets allmänna råd om enskilda avlopp betonar anläggningarnas funktion istället för deras konstruktion. Funktionskraven enligt Naturvårdsverkets allmänna råd innebär att flera olika tekniker kan användas förutsatt att funktionen uppfyller de krav som finns. Utsläpp från avlopp ska enligt Naturvårdsverket inte medverka till en ökad risk för smitta eller annan olägenhet, därför bör det renade vattnet från en avloppsanläggning uppfylla kraven för badvattenkvalitet.

Tillstånds- och tillsynsmyndigheterna ska bedöma när det räcker med normal skyddsnivå och när man ska ställa hög skyddsnivå som krav på avloppsanordningarna. Naturgivna förutsättningar, översiktsplanen och bevarandeplaner för Natura 2000-områden är stöd i arbetet med att definiera vilken skyddsnivå som behövs.

Hur mycket näringsämnen som får släppas ut varierar beroende på om anläggningen ligger inom normal eller hög skyddsnivå.

  • Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska klara av att rena med ett funktionskrav på 70 % fosfor samt 90 % av BOD (syreförbrukande ämnen).

  • Hög skyddsnivå innebär krav på en rening med 90 % av fosfor, 50 % av kväve och 90 % av BOD.

Under år 2012 antog Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden riktlinjer för enskilda avlopp. I dessa finns en lista på inom vilka områden som hög skyddsnivå bör gälla. 

Skriv ut: