Grundvattennivå

Grundvattenytans läge relativt till markytan är mycket viktig information när du ska välja vilken avloppslösning som är mest lämplig på din tomt. Mät avståndet i provgropen från markytan till grundvattenytan alternativt fast berggrund. Grundvattenytans läge ändras under året och det är dess högsta läge som är relevant.

  1. Grundvattenytan kan variera flera meter under året. En grov uppskattning av grundvattennivån kan göras i provgropen. För att få ett rättvisande resultat bör du mäta under en period med högt grundvatten, helst på våren efter snösmältningen men innan växtligheten kommit igång. 

  2. Du bör även kontrollera hur grundvattennivån förhåller sig till normalnivån för årstiden genom att titta på SGUs karta över grundvattenobservationer

  3. Har du inte möjlighet att mäta under en period på året då grundvattnet står högt och grundvattensituationen enligt SGU är mycket över det normala, får du (eller den konsult du anlitar) göra en uppskattning av högsta grundvattennivån. För att få en uppskattning av grundvattnets högsta läge i moränmark, se nedanstående tabell. En konsult kan även slå ner observationsrör för att mäta nivån. Ett annat sätt att göra en uppskattning av grundvattennivån är att mäta vattennivån i närliggande grävda dricksvattenbrunnar, men då bör brunnen inte användas 24 timmar innan mätning så att vattennivån hinner ställa in sig.

 
Här kan du se hur mycket högre (i meter) som den högsta grundvattenytan kan nå:

Grundvattensituation enligt SGUs månadskarta

Så mycket högre än det uppmätta värdet är grundvattenytans högsta läge (m)

Mycket över de normala 0,5
Över de normala 1,0
Nära de normala 1,5
Under de normala 2,0
Mycket under de normala 2,5
Skriv ut: