Tillkommande kostnader

I stycket nedan kan du läsa mer om tillkommande kostnader vid köp av kommunala villatomter

Förutom själva tomtpriset finns det flera tillkommande kostnader att ta med i beräkningen vid köp av kommunens tomter. Nedan finns en lista på några av de kostnader som tillkommer om inget annat anges vid köpet.

Bygglov - Kostnader för bygglov och bygglovsavgifter är beroende av vilken byggnad som skall uppföras. Läs mer på bygglovstaxa.

Vatten och avlopp - Köparen betalar anslutningsavgift till det kommunala va-nätet, vilket består av vatten och spillvatten. Läs mer om kostnaderna på Taxa och bestämmelser.

EL - Kostnader för att ansluta sig till elnätet ingår inte i tomtpriset. Kontakta Vattenfall för mer information.

Fjärrvärme - Kostnader för att ansluta sig till fjärrvärme om man så önskar ingår inte i tomtpriset. Kontakta Arvidsjaurs Energi för mer information.

Bredband - Kostnader för att ansluta sig till bredband om man så önskar ingår inte i tomtpriset. Mer information finns på https://www.arvidsjaurstadsnat.se/.

Husutstakning - Husutstakning och lägeskontroller kan göras av kommunen. Läs mer om kostnader för detta på bygglovstaxa.

Inteckning - Inteckningskostnad, kostnaden för pantbrev är två procent av beloppet på pantbrevet.

Lagfart - Köparen ansöker om och bekostar lagfart för fastigheten. Lagfart kan sökas först efter det att köpebrev upprättats. Läs mer om lagfart på lantmäteriets hemsida.

Nybyggnadskarta - Vid köp av en tomt för småhusbyggande behövs detaljerade uppgifter om vad som gäller för tomten avseende till exempel anslutningspunkter för el-, vatten- och avloppsledningar.  Nybyggnadskartan visar befintliga förhållanden och är en färskvara.  Taxa för nybyggnadskarta finner du under bygglovstaxa

Skriv ut: