Vad kan du få bidrag för?

Du kan få bidrag för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till din bostad. Med fasta funktioner menas sådant som du normalt inte tar med dig när du flyttar. Du kan bara söka bidrag till den bostad som du bor i permanent. Bidraget ska användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta sig in och ut ur bostaden.

Olika funktionshinder

Bostadsanpassningsbidraget omfattar i princip alla slag av funktionsnedsättningar. Det vill säga nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Behovet av anpassningåtgärden ska vara långvarigt eller bestående. Bidrag lämnas inte om det är fråga om en övergående funktionsnedsättning, till exempel på grund av ett armbrott.

 

Standardhöjning

Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det innebär att åtgärderna inte får vara ett led i en större upprustning av fastigheten. 

Vem kan få bidrag?

Bidrag lämnas till enskild person, vare sig man äger bostaden, eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande. Hyresgäster måste i regel ha hyreskontrakt tecknat direkt med husägaren. Om bostaden hyrs i andra hand kan bidrag lämnas om åtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

Utbetalning av bidrag

Bostadsanpassningsbidrag betalas ut sedan åtgärd som bidraget avser har utförts.

Vem beslutar om bidraget?

Kommunen ansvarar för bidragsgivningen och ska som myndighet handlägga och besluta om bidraget. I Arvidsjaurs kommun är det Kommunstyrelsen som är beslutande nämnd för bostadsanpassningsbidraget. 

 

 

Trapphiss

Skriv ut: