Utstakning i egen regi


Utstakningen kan utföras genom kommunens försorg eller av byggherrens sakkunnige om denne efter prövning av miljö- och byggenheten kunnat godkännas. Utföraren skall ha tillräckliga kunskaper för utsättningen d.v.s. minst 5 års mätningsteknisk och fastighetsrättslig färdighet enligt HMK (handbok i mät och kartfrågor).

Leverans av uppgifter

  • Byggnadens hörnkoordinater, angivna i det inom Arvidsjaurs kommuns gällande koordinatsystem i plan (f.n. Sweref 99 18 45) i digital koordinatfil
  • Byggnads sockelhöjd angivna i det inom Arvidsjaurs kommuns gällande koordinatsystem i höjd (f.n. RH70) i digital koordinatfil
  • Tillhörande karta eller skiss med fastighetsbeteckning.

 

Uppgifterna ska levereras till byggenheten inom en vecka efter genomförd utstakning, dock före grundläggning sker.
Om leverans av uppgifterna inte inkommer eller är felaktiga kan byggnadsnämnden låta utföra lägeskontroll på byggherrens bekostnad.

Ansökan utstakning i egen regi

Skriv ut: