Kontrollplan


Enligt plan- och bygglagen ska byggherren (den som för egen räkning låter utföra arbetet) se till att arbetet genomförs i enlighet med lagen och dess föreskrifter

Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet

I kontrollplanen ska det anges:

  • Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollen ska  avse. (Hur och mot vad)
  • Vem som ska utföra kontrollerna
  • När och vilka arbetsplatsbesök som ska utföras av byggnadsnämnden
  • Vilka anmälningar som ska göras till nämnden
  • Förekomst av farligt avfall vid rivningsåtgärder
  • Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.


Kontrollen kan utföras som dokumenterad egenkontroll eller av fristående sakkunnig.

Dokumenterad egenkontroll

Den kontroll som utförs i projektet ska dokumenteras. Kontrollen kan dokumenteras genom exempelvis:

  • Protokoll - Exempelvis besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästare
  • Intyg - Exempelvis intyg från certifierad sakkunnig inom brand att arbetet utförts enligt brandskyddsdokumentation och att kontroll utförts enligt denna
  • Checklista - Bockas av och verifieras av den ansvarige efter utförd kontroll
  • Fotografier - Detaljer som är viktiga att kontrollera och som byggs in i konstruktionen, kan vara lämpliga att fotografera

Fristående certifierade sakkunniga

Om byggherrens dokumenterade egenkontroll inte anses tillräcklig, kan kommunen kräva intyg från besiktningar eller kontroller av fristående sakkunniga. 

Omfattning av kontrollplanen

Kontrollplanen ska anpassas till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att kraven i Plan- och bygglagen uppfylls.

Skriv ut: