Kontrollansvarig


Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket ställer nya och högre krav på kompetensen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga i samband med byggande och rivning. Kontrollansvariga måste vara certifierade.

Vid bygglov och anmälan ska en kontrollansvarig utses av byggherren (Den som bygger) och anges i bygglovansökan eller anmälan. Den kontrollansvarige ska delta i ett tekniskt samråd och bland annat se till att alla kontroller som är nödvändiga enligt olika lagar blir gjorda. Han eller hon kommer också ut till byggarbetsplatsen då och då.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad.


När behövs inte en kontrollansvarig?

Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder det vill säga i relativt okomplicerade ärenden där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses är:

• små ändringar av en- eller tvåbostadshus
• åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
• andra små ändringar än ändringar av en- eller tvåbostadshus,
• åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
• byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte gäller en särskilt värdefull byggnad
• anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra vindkraftverk
• anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank,
• anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus, om anläggningen är liten
• anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra begravningsplatser, om anläggningen är liten
• anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra transformatorstationer

Byggnadsnämnden kan bestämma att kontrollansvarig krävs för ovannämnda åtgärder i uppräkningen. Det gäller dock inte åtgärder som inte kräver lov eller anmälan

Skriv ut: