Förhandsbesked


För åtgärder som kräver bygglov kan man begära förhandsbesked. Ansökan görs till byggnadsnämnden. En sådan ansökan kan oftast göras på enkla handlingar. I förhandsbeskedet behandlas i första hand frågan om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats.

Vad är ett förhandsbesked?

Den som vill bygga på landet och stycka av en bit mark från en fastighet bör börja med att söka förhandsbesked. Meningen med förhandsbeskedet är att man skall kunna pröva om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den tänkta platsen. Anledningen är att byggherren ska kunna få ett första besked för att sedan kunna fortsätta sin planering av bygget, utan att behöva projektera en massa i onödan. Vid förhandsbesked bedöms platsens lämplighet utifrån Plan- och bygglagen (PBL) och kommunens översiktsplan.

Ett positivt förhandsbesked innebär att Du kan vara säker på att sedan få bygglov, om byggnationen i övrigt uppfyller de krav som ställs i Plan- och Bygglagen (PBL).

Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte görs inom två år från beslutsdagen.

Hur söker jag förhandsbesked?

Innan en formell ansökan görs är det lämpligt att ta kontakt med byggkontoret. Genom att göra det kan man diskutera förutsättningarna på platsen och genast få reda på om bebyggelse kan vara lämpligt eller ej. Om förutsättningarna verkar bra så kan en formell ansökan göras. Denna ansökan görs via våran e-tjänst.  Till ansökan ska följande handlingar bifogas. 

  • En översiktlig karta och/eller situationsplan med skalan angiven. På den kartan/situationsplanen ska föreslagen byggnadsplats och förslag till tomtutformning ritas in. 
  • En beskrivning av hur vatten- och avloppsfrågan skall ordnas. Kontakta gärna miljökontoret i ett tidigt skede för att utreda vilka krav som kan komma att ställas. 
  • En enkel beskrivning av tänkt hustyp, gärna med bild (dock ej ett krav).

 

Kostnad?

Avgift för handläggningen av förhandsbesked skall tas ut i enlighet med fastställd taxa. För närvarande (fastställd 2024) är avgiften 4 831 kr för den prövningen. 

Vid förhandsbesked utanför detaljplan kan sakägaren behöva höras. Avgift 1-5 st = 1 833 kr.

För ansökan om strandskyddsdispens är avgiften 5 500 kr (separat ansökan).

Notera att det rör sig om två olika ansökningar och två separata kostnader.

Läs mer om när du behöver strandskyddsdispens

Relaterade Länkar

Skriv ut: