Bygglovstaxa


I ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, mm betalar man en avgift enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa

 

Beräkning av avgift

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver läggs en justeringsfaktor (N) till, som för närvarade är 0,8 i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen.

 

Här ser du exempel på några avgifter:

 

Nybyggnad av huvudbyggnad. 

 • Nybyggnad bostadshus, 130-199  kvm, 16 267 kr
 • Nybyggnad fritidshus, med vatten och avlopp, 7 767 kr
 • Nybyggnad enkelt fritidshus, ej vatten o avlopp, 4 675 kr
  (vid nybyggnad utanför detaljplan kan sakägare behöva höras. Avgift 1-5 st = 1 545 kr)

Utstakning

 • Grovutstakning av enbostadshus, 1 800 kr

Nybyggnadskarta

 • Enbostadshus, 5 796 kr

Ny- eller tillbyggnad av enkel komplementbyggnad.

(tex carport, förråd, uterum)

 • Mindre än 50 m2: 2 512 kr
 • Större än 50 m2: 5 139 kr

Tillbyggnad av huvudbyggnad.

 • Tillbyggnad bostad 0-49  kvm, 5 139 kr
 • Tillbyggnad bostad 50-99  kvm, 10 626 kr
 • Tillbyggnad fritidshus 0-49  kvm, 4 366 kr

Övrigt 

 • Inglasning av bef. uterum,  2 705 kr
 • Anmälan kamin /eldstad i enbostadshus,  966 kr
 • Större fasadändring,  3 439 kr
 • Mindre fasadändring, 1 816 kr
 • Förhandsbesked,  4 057 kr
 • Strandskyddsdispens, 4 637 kr
 • Rivningsanmälan: 966 kr
 • Rivningslov < 250 m2 : 4 057 kr
 • Vid bygglov/förhandsbesked utanför detaljplan eller vid planavvikelse kan sakägare behöva höras. Avgift 1-5 st = 1 545 kr


Avgifterna ovan är beräknade efter de vanligaste faktorerna och avgiften kan därför i vissa ärenden avvika från ovanstående.    

Eventuell planavgift är inte inkluderat i ovanstående avgifter och kan tillkomma.

Reservation för felskrivningar.

 

Skriv ut: