Bygglovstaxa


I ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, mm betalar man en avgift enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa

 

Beräkning av avgift

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver läggs en justeringsfaktor (N) till, som för närvarade är 0,8 i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen.

 

Här ser du exempel på några avgifter:

 

Nybyggnad av huvudbyggnad. 

 • Nybyggnad bostadshus, 130-199  kvm, 15 661 kr
 • Nybyggnad fritidshus, med vatten och avlopp, 7 477 kr
 • Nybyggnad enkelt fritidshus, ej vatten o avlopp, 4 315 kr
  (vid nybyggnad utanför detaljplan kan sakägare behöva höras. Avgift 1-5 st = 1 488 kr)

Ny- eller tillbyggnad av enkel komplementbyggnad.

(tex carport, förråd, uterum)

 • Mindre än 50 m2: 2 418 kr
 • Större än 50 m2: 4 947 kr

Tillbyggnad av huvudbyggnad.

 • Tillbyggnad bostad 0-49  kvm, 4 947 kr
 • Tillbyggnad bostad 50-99  kvm, 10 230 kr
 • Tillbyggnad fritidshus 0-49  kvm, 4 203 kr

Övrigt 

 • Inglasning av bef. uterum,  2 604 kr
 • Anmälan kamin /eldstad i enbostadshus,  930 kr
 • Större fasadändring,  3 310 kr
 • Mindre fasadändring, 1 748 kr
 • Förhandsbesked,  3 906 kr
 • Strandskyddsdispens, 4 464 kr
 • Rivningsanmälan: 930 kr
 • Rivningslov < 250 m2 : 3 906 kr
 • Vid bygglov/förhandsbesked utanför detaljplan eller vid planavvikelse kan sakägare behöva höras. Avgift 1-5 st = 1 488 kr


Avgifterna ovan är beräknade efter de vanligaste faktorerna och avgiften kan därför i vissa ärenden avvika från ovanstående.    

Utstakning, nybyggnadskarta och ev. planavgift är inte inkluderat i ovanstående avgifter och kan tillkomma.

Reservation för felskrivningar.

 

Skriv ut: