Bygglovstaxa


I ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, mm betalar man en avgift enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa

 

Beräkning av avgift

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver läggs en justeringsfaktor (N) till, som för närvarade är 0,8 i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen.

 

Här ser du exempel på några avgifter:

 

Nybyggnad av huvudbyggnad. 

 • Nybyggnad bostadshus, 130-199  kvm, 15 930 kr
 • Nybyggnad fritidshus, med vatten och avlopp, 7 606 kr
 • Nybyggnad enkelt fritidshus, ej vatten o avlopp, 4 579 kr
  (vid nybyggnad utanför detaljplan kan sakägare behöva höras. Avgift 1-5 st = 1 513 kr)

Ny- eller tillbyggnad av enkel komplementbyggnad.

(tex carport, förråd, uterum)

 • Mindre än 50 m2: 2 459 kr
 • Större än 50 m2: 5 033 kr

Tillbyggnad av huvudbyggnad.

 • Tillbyggnad bostad 0-49  kvm, 5 033 kr
 • Tillbyggnad bostad 50-99  kvm, 10 230 kr
 • Tillbyggnad fritidshus 0-49  kvm, 4 276 kr

Övrigt 

 • Inglasning av bef. uterum,  2 649 kr
 • Anmälan kamin /eldstad i enbostadshus,  946 kr
 • Större fasadändring,  3 368 kr
 • Mindre fasadändring, 1 778 kr
 • Förhandsbesked,  3 973 kr
 • Strandskyddsdispens, 4 541 kr
 • Rivningsanmälan: 946 kr
 • Rivningslov < 250 m2 : 3 973 kr
 • Vid bygglov/förhandsbesked utanför detaljplan eller vid planavvikelse kan sakägare behöva höras. Avgift 1-5 st = 1 513 kr


Avgifterna ovan är beräknade efter de vanligaste faktorerna och avgiften kan därför i vissa ärenden avvika från ovanstående.    

Utstakning, nybyggnadskarta och ev. planavgift är inte inkluderat i ovanstående avgifter och kan tillkomma.

Reservation för felskrivningar.

 

Skriv ut: