Exempel på ritningar


Situationsplan

Situationsplanen visar huset/byggnaden ovanifrån, d.v.s. byggnaders mått, läge och höjd på tomten, samt mått på tillbyggnad och avstånd till tomtgränser.

Dessutom ska situationsplanen visa vägar, utfarter och parkeringsplatser, placering av egen avloppsanläggning och vattenbrunn, eller anslutningspunkt till kommunens ledningsnät.
Situationsplanen ska ritas in på nybyggnadskarta eller på utdrag från primärkartan. Vid byggande på landet kan avstyckningskarta användas. Nybyggnadskarta beställer du hos Lantmäterimyndigheten.

Situationsplanen ritas i skala 1:400 eller 1:500 

Planritning och sektionsritning

Planen visar huset ovanifrån i genomskärning med fönstrens och dörrarnas placering. I ritningen anges rummens användningssätt, t.ex. sovrum, kök.

Sektionsritningen visar huset i genomskärning från sidan. Den visar bl.a. hur takfoten ser ut och hur huset möter marken. Sektionen visar också placering av fönster, trappor m.m. i höjdled. Rumshöjder ska anges.

Planritning och sektionsritning för bygglov ritas i skala 1:100. Måttsätt!

Fasadritning

En fasadritning visar huset rakt från sidan. Fasaden ska visa tak, vägg, sockel, fönster, dörrar och balkonger samt detaljer som skorstenar och utvändiga trappor. För varje fasad anges vart den vetter, t.ex. fasad mot norr. Befintliga marknivåer samt nya marknivåer ska redovisas på fasadritningen. Fasader för bygglov ritas i skala 1:100.

Kom i håg!

 • Skala
  En ritning görs alltid skalenlig. Vid bygglov använder man skalorna 1:400 och 1:100. I skala 1:100 motsvarar 1 cm på ritningen 100 cm (1 m) i verkligheten.
 • Måttsättning
  Husets yttermått; längder, bredder, höjder samt avstånd till gata och tomtgräns måttsätts på situationsplan och planritning. Vid tillbyggnad måttsätts den tillbyggda delen.
 • Norrpil
  På situationsplanen anges vädersträcken med en pil mot norr.
 • Ritningshuvud
  På ritningen längst ned till höger anges i en ruta; fastighetsbeteckning, ritningstyp, skala, datum samt vem som har upprättat ritningen.
 • Kontrollera
  Kontrollera att Dina ansökningshandlingar är kompletta, att rätt fastighetsbeteckning angetts och att ansökan innehåller underskrift och namnförtydligande. Är Din ansökan inte komplett tar Ditt ärende längre tid eftersom miljö-och byggenheten då måste begära komplettering.

 

Exempel bygglovsritning. Klicka för större bild.

Skriv ut: