Enkla ärenden


I relativt okomplicerade ärenden krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd. Byggherren förväntas själv kunna stå för kontroller. Dessa enkla ärenden kan därför få lov och startbesked samtidigt och kan klaras av snabbare än normala ärenden, om kompletta handlingar lämnas in.

Åtgärderna ska dels vara relativt okomplicerade, och dels ska byggnadsnämnden bedöma att byggherren kan uppfylla sitt ansvar utan stöd aven kontrollansvarig. Däremot ska det alltid fastställas en kontrollplan. Lämna därför in ett förslag till kontrollplan samtidigt med bygglovsansökan eller anmälan.

Exempel på enkla ärenden:


• murar och plank
• uthus, garage och andra små byggnader
• tillbyggnad fritidshus
• nybyggnad fritidshus max 80 m2
• tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus max 20 m2
• byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att det inte gäller en särskilt värdefull byggnad
• skyltar eller ljusanordningar
• transformatorstationer
• fasta cisterner om anläggningen är liten och avsedd endast för en viss fastighets behov
• vindkraftverk om vindturbinens diameter är mindre än 3 m
• parkeringsplatser utomhus om anläggningen är liten
• åtgärd som kräver marklov om åtgärden är liten.
• Installation eller ändring av eldstad/rökkanal

 

Exempel på kontrollplan för enkla ärenden

Blankett - Ansökan om lov för enkla ärenden

Ritningsexempel

OBS! Ritningar ska vara skalenliga och måttsatta. Ej på rutat papper.

Skriv ut: