Ansökan - så här gör du


Din bygglovansökan måste innehålla

 • underskriven ansökningsblankett
 • fackmässigt utförda ritningar på det blivande projektet i skala 1:100
 • aktuell situationsplan, vid ny- och tillbyggnad  i skala 1:400
 • ritningar på befintligt utseende, vid t.ex ombyggnad
 • förslag på kontrollansvarig (ej för enkla ärenden)
 • förslag på kontrollplan (i enkla ärenden där startbesked ges samtidigt med bygglovet)


Ibland är foton och en beskrivning av projektet också till god hjälp

Blanketten

Ansökningsblanketten ska fyllas i så fullständigt som möjligt. Organisationsnummer eller personnummer ska alltid ifyllas för den betalningsansvarige. Ansökan bör vara underskriven av samtliga delägare i fastigheten.

Vilka ritningar behövs?

I de flesta projekt behövs plan- och fasadritningar, principsektioner med byggnadshöjder i skala 1:100. samt situationsplan i skala 1:400. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, tydliga och lättlästa. För att planera Ditt bygge bör du anlita en fackman.
Se exempel på ritningar
Ritningar på hur byggnaden ser ut idag kan finnas i vårat bygglovsarkiv.

Rivningslov

I ett rivningslov behövs en ansökningsblankett samt en karta där du markerar vilken byggnad som berörs. Bifoga ritning, foton eller beskrivning på vad som ska rivas.

Beskriv vilka material byggnaden du ska riva består av. Skriv också vad du gör av eventuellt miljöfarligt material och hur resten av rivningsmaterialet ska tas om hand. (återanvändning, återvinning)

Storlek på ritningar

När det gäller storleken på ritningarna föredrar vi formatet A3 (29,7 cm x 42,0 cm) eller A4 (21,0 cm x 29,7 cm). Vid större projekt med många detaljer ska en omgång vara i A1(59,4 cm x 84,1 cm), då vikta till A4. Resten kan vara i A3. 

Startbesked och kontrollplan

För att få börja bygga krävs förutom bygglov också ett startbesked. I enklare ärenden kan startbesked meddelas i samband med beslut om bygglov. För att kunna ge startbeskedet krävs en kontrollplan. Läs mer om vilka handlingar som krävs för att få startbesked.

Handlingar skickas eller lämnas till: Arvidsjaurs kommun, miljö- och byggenheten, 933 81 Arvidsjaur.  

Kom i håg!

 • Ritningarna ska vara skalenliga och fackmässigt utförda.
 • Ange alltid fastighetsbeteckningen på ritningarna/handlingarna.
 • Det ska alltid framgå av ritningarna vad lovet avser.
 • Blanketter ska alltid vara underskrivna av betalningsansvarig, dvs. sökanden, oftast byggherren.
 • Ansökan bör vara underskriven av samtliga delägare i fastigheten.

  En komplett ansökan minskar handläggningstiden. Är Din ansökan inte komplett tar Ditt ärende längre tid eftersom miljö-och byggenheten då måste begära komplettering.

 

Skriv ut: