Vad händer med din ansökan?


Registerering

Din ansökan registreras i ett datasystem.
Om ansökan behöver kompletteras får du ett meddelande om begäran om komplettering.  

Prövning

När handlingarna är kompletta och godtagbara görs en prövning på placering och det yttre utseendet samt mot eventuell detaljplan. Åtgärden ska ochså vara lämplig för avsett ändamål och vara tillgänglig och användbar. Därefter sker ytterligare granskning av ärendet utifrån aspekter från t.ex. kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv och strandskydd.

Höra sakägare

Om det du ska bygga inte helt stämmer med detaljplanen eller om du ska bygga nytt på landet, måste berörda grannar, kända sakägare och organisationer få tillfälle att yttra sig över din ansökan.

Miljö- och byggenheten sköter normalt hörandet av grannar. Det är dock aldrig fel att prata med grannarna själv också.

Beslut

Beslut om bygglov tas normalt av tjänsteman. I okomplicerade ärenden, där inga grannar eller remissinstanser behöver höras och där besiktning inte behöver göras, kan beslut tas tämligen omgående. En granne som ska höras får ca två till tre veckor på sig till yttrande.

I principiellt viktiga och större ärenden är det miljö- och byggnämnden som tar besluten. Nämnden sammanträder i sju gånger per år, dock inte i juli. Se nämdens sammanträdesplan. Ett ärende som ska beslutas av miljö- och byggnämnden ska normalt vara inlämnat och komplett senast fem veckor innan sammanträdesdagen.

Delgivning och kungörelse

Bevis om beslutet skickas till dig med brev så snart som möjligt efter att beslut tagits. Redan innan du fått brevet med posten kan du få muntligt besked av personalen.

Snarast efter att beslut tagits ska sökande, fastighetsägare och sakägare (till exempel grannar) som haft invändningar som inte tillgodosetts, delges.  Beslutet ska kungöras i på webbplatsen Post & Inrikestidningar. Detta för att alla intresserade ska ha en möjlighet att se vad som beslutats och var man kan finna beslutet. Meddelande  om kungörelsen skickas till rågrannar och övriga kända sakägare.
 
De som delgetts har tre (3) veckor på sig att överklaga beslutet, räknat från när de fått del av beslutet. Övriga har fyra (4) veckor på sig, räknat från den dag då beslutet kungjordes i Post- och inrikestidningar.

 

Hur lång tid tar det?

Beslut ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen inkommit till byggnadsnämnden. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor.

Hur länge gäller bygglovet?

Ett bygglov gäller i 5 år. Byggnadsarbetet måste dock ha påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från det beslutet vunnit laga kraft.

 

Se vem som fått bygglov:

Post & Inrikestidningar


Skriv ut: