När krävs bygglov


Bygglov krävs för att:

  • Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur. Se nedan)
  • Bygga till en byggnad eller anläggning
  • Ändra användningen av en byggnad t.ex. från bostadshus till kontor, verkstad etc.
  • Ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer.
  • Byta fasad-, eller takmaterial och göra ändringar som avsevärt påverkar utseendet (inom område med detaljplan)
  • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar vars area är större 1,0 m2, en orienteringstavla vars area är större 2,0 m2(inom område med detaljplan)


Undantag från bygglov 

För en/två bostadshus och fritidshus är vissa åtgärder dock lovfria.

 

Bygglov för andra anläggningar än byggnader

Bygglov krävs för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra

1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,

2. upplag och materialgårdar,

3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift,

4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, (gäller ej liten anläggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov)

5. radio- eller telemaster eller torn,(gäller ej liten anläggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov)

6. vindkraftverk som
a) är högre än 20 meter över markytan,
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd
över marken,
c) monteras fast på en byggnad, eller
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter, (Bygglov krävs inte för ett vindkraftverk om verket omfattas av tillstånd enligt miljöbalken)

7. murar och plank,

8. parkeringsplatser utomhus (Dock inte en parkeringsplats om det på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen eller på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg.)


9. begravningsplatser

10. transformatorstationer.

Vissa åtgärder som inte kräver bygglov kan kräva en anmälan.

 

 

Skriv ut: